popKULTURA

Oskary– 25 rzeczy, których nie wiedziałeś

20/02/2016

Już w nie­dzielę, w Dolby The­atre w Hol­ly­wood, odbę­dzie się 88. gala wrę­cze­nia Osca­rów, czyli naj­waż­niej­sze popkul­tu­rowe wyda­rze­nie roku, a że PigOut popkul­turą stoi, nie mogło zabrak­nąć wpisu na ten temat. Dziś sku­pię się na kuli­sach i smacz­kach, a w week­end dorzucę listę nomi­no­wa­nych i posta­ram się wyty­po­wać zwy­cięz­ców oraz powie­dzieć, kto naprawdę powi­nien wygrać #Leoś. W kwe­stii cie­ka­wo­stek tym razem zde­cy­do­wa­nie wygrywa afera wokół braku nomi­na­cji dla czar­no­skó­rych akto­rów. Nasi afro­ame­ry­kań­scy bra­cia ode­brali to jako poli­czek, przez co czują się tak bar­dzo ura­żeni, że zapo­wie­dzieli boj­kot gali oraz nawo­łują, aby Chris Rock zacho­wał się soli­dar­nie i zre­zy­gno­wał z roli pro­wa­dzą­cego. Mało praw­do­po­dobne, żeby tak się stało, w końcu rachunki same się nie zapłacą, ale pre­sja, którą wytwo­rzyli, przy­nie­sie pew­nie efekt w przy­szłym roku. Za roku Aka­de­mia będzie tak wydy­gana, że total­nie oleje jakość filmu/roli i skupi się na takim wybo­rze, aby tylko nomi­na­cje były jak naj­bar­dziej poprawne poli­tycz­nie, czyli każda mniej­szość na dzień dobry ma fory. Jeśli ktoś jest mie­so­żer­nym, hete­ro­sek­su­al­nym bia­ła­sem o Osca­rze będzie mógł tylko poma­rzyć, ale tym pomar­twimy się za 12 mie­sięcy. Przejdźmy do smacz­ków.

#1

Jak na naj­bar­dziej pożą­da­nego faceta na świece, Oscar ma bar­dzo marne wymiary. 35 cm wzro­stu, 3,9 kg wagi,  czyli mały i gruby, a do tego jesz­cze łysy. Z tym zło­tem to też nie do końca prawda. Sta­tu­etka zro­biona jest z cze­goś, co jajo­głowi nazy­wają bri­tan­nium, ponoć to stopu cynku, anty­monu i mie­dzi. Całość pokrywa 24-karatowe złoto.

Ciekawostki o Oskarach

#2

Nazwa Oscar to czy­sty przy­pa­dek. Kiedy jakaś foczka z Aka­de­mii zoba­czyła sta­tu­etkę po raz pierw­szy, krzyk­nęła: “O fuck! Wygląda jak mój wujek Oscar!” i tak już zostało.

Ciekawostki o Oskarach

#3

Oscary muszą mieć wszystko naj­lep­sze, więc kiedy Złote Globy zro­biły 145-metrowy czer­wony dywan, oni musieli to prze­bić i dowa­lili 152,4 metra, co kobie­tom śred­nio oswo­jo­nym ze szpil­kami, daje zaje­bi­ście duże szanse na epic­kie wywi­nię­cie orła na oczach milio­nów.

Ciekawostki o Oskarach

#4

Filmy, które sta­rają się o nomi­na­cję, muszą speł­nić waru­nek, jakim jest ofi­cjalna pre­miera kinowa w Hol­ly­wood, naj­póź­niej tydzień przed koń­cem roku. Teraz już wiesz, dla­czego naj­lep­sze filmy wycho­dzą na koniec roku, a póź­niej już tylko same paź­dzie­rze.

Ciekawostki o Oskarach

#5

Jeśli nie jesteś sławny i bogaty, Twoje szanse na udział w gali oscy­lują wokół zera. Bilety nie tra­fiają do publicz­nej sprze­daży. Teo­re­tycz­nie jest opcja angażu w roli wypeł­nia­cza foteli, na czas, kiedy gwiazdy wycho­dzą wcią­gnąć kre­skę, albo na dwó­jeczkę, tak jak zro­biła to w zeszłym roku Agata Kule­sza, ale musiał­byś wie­dzieć, z kim spo­śród orga­ni­za­to­rów trzeba się prze­spać. Naj­go­rzej, że oni wszy­scy ściem­niają, że mogą to zała­twić, a póź­niej oka­zuje się, że to było tylko takie pier­do­le­nie (dosłow­nie i w prze­no­śni). Tak na mar­gi­ne­sie, wypeł­niacz foteli jest pracą pro bono. Nie ma z tego tytułu żad­nego szmalu, wyłącz­nie fejm, splen­dor i wpis do CV, czyli coś jak staż w pol­skiej fir­mie.

Ciekawostki o Oskarach

#6

Jak już wygrasz Oscara, nie możesz go sprze­dać ani tym bar­dziej oddać na WOŚP. Aka­de­mia z lekka się zago­to­wała, kiedy w 1999 roku, Michael Jack­son odku­pił za ponad milion dolców sta­tu­etkę od Davida Sel­znicka. Według nich han­del z dru­giej ręki obniża pre­stiż nagrody. Po tym incy­den­cie wpro­wa­dzili kon­trakt, według któ­rego, nomi­no­wany w przy­padku zwy­cię­stwa może sprze­dać sta­tu­etkę, ale w pierw­szej kolej­no­ści musi zaofe­ro­wać ją Aka­de­mii za kwotę 1$. Jeśli nomi­no­wany nie pod­pi­sze kon­traktu, nie będzie mógł zabrać Oscara do domu, szach mat. Jesz­cze nie zna­lazł się taki, co by nie pod­pi­sał. W kwe­stii pod­pi­sy­wa­nia wszy­scy akto­rzy są jak #Bolek.

Ciekawostki o Oskarach

#7

Kie­dyś wrę­cza­jąc Oscara, mówiło się “A zwy­cięzcą jest .….”, jed­nak cipki w USA stwier­dziły, że to jed­no­znaczne z nazwa­niem prze­gra­nych “prze­gra­nymi”, a to ponoć jest bar­dzo nie­kul­tu­ralne, więc for­mułkę zmie­niono na “A Oscar tra­fia do .…”. Na pewno dzięki temu DiCa­prio czuje się zaje­bi­ście po każ­dej porażce.

Ciekawostki o Oskarach

#8

Liza Min­neli zgar­nia­jąc w 1972 roku Oscara za pierw­szo­pla­nową rolę w “Kaba­re­cie”, dopro­wa­dziła do dziw­nej sytu­acji, bo kil­ka­na­ście lat wcze­śniej sta­tu­etkę zdo­była jej matka, Judy Gar­land i ojciec, Vin­cent Min­nelli. I to się nazywa uta­len­to­wana rodzina. Totalne prze­ci­wień­stwo Kar­da­shia­nek i Gry­ca­nek.

judy-garland

#9

Kath­ryn Bie­ge­low jest pierw­szą foczką w histo­rii, która wygrała Oscara za reży­se­rię, 2009 rok za Hurt Loc­ker. Żeby było śmiesz­niej, w tej samej kate­go­rii nomi­no­wany był też jej były mąż, James Came­ron za Ava­tara. Chyba ktoś tu zaorał swo­jego “ex”? Cho­ciaż w sumie nie. Ava­tar zaro­bił ponad 2 miliardy, a Hurt Loc­ker góra 50 dolców. Came­ron pew­nie pła­kał przez całą drogę do banku.

Ciekawostki o Oskarach

#10

Wśród foczek, rekor­dzi­stą pod wzglę­dem nomi­na­cji jest Meryl Streep, która zebrała ich aż 19, z czego wygrała trzy sta­tu­etki. Jesz­cze tro­chę i będzie mogła sta­nąć w jed­nym sze­regu z Kry­styną Jandą.

#11

Z kolei wśród kaba­nów, naj­wię­cej nomi­na­cji na kon­cie ma Jack Nichol­son, bo aż 12, w tym 3 wygrane, co spra­wia, że wraz z Wal­te­rem Brennan’em i Danie­lem Day-Lewis’em zaj­muje 1 miej­sce pośród naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­nych akto­rów.

Ciekawostki o Oskarach

#12

To i tak słabo na tle Woody’ego Allena. Kolo ma na kon­cie 24 nomi­na­cje, w tym 1 jako aktor, 7 jako reży­ser (raz wygrał) i 16 jako sce­na­rzy­sta (3 wygrane). Jeba­niutki.

Ciekawostki o Oskarach

#13

Nawet Woody nie ma startu do Johna Wil­li­masa. Ten praw­do­po­dob­nie naj­po­pu­lar­niej­szy kom­po­zy­tor na świe­cie, uzbie­rał łacz­nie 49 nomi­na­cji i 5 sta­tu­etek. Weź to prze­bij.

john_williams_iconic_scores

#14

Mar­lon Brando i Robert De Niro też poza­mia­tali. Dostali Oscary za zagra­nie tej samej roli, Vita Cor­le­one w Ojcu Chrzest­nym. Brando za pierw­szą część, a De Niro jak młody Cor­le­one w sce­nach retro­spek­cji w czę­ści dru­giej. Można?

Ciekawostki o Oskarach

#15

W ogóle Ojciec chrzestny II to jedyny sequel w histo­rii, który wygrał w kate­go­rii naj­lep­szy film. I co wy na to twórcy Listów do M.?

Ciekawostki o Oskarach

#16

Naj­młod­szym zdo­bywcą Oscara za główną rolę męską jest Adrian Brody, który otrzy­mał ją za Pia­ni­stę. Sku­bany miał wtedy 29 lat, co spra­wia, że ja już tego rekordu nie popra­wię.

Ciekawostki o Oskarach

#17

A taka Cate Blan­chett dostała Oscara za zagra­nie postaci Katha­rine Hep­burn w Avia­to­rze u Mar­tina Scor­sese. Niby nic spe­cjal­nego, ale sma­czek jest taki, że Hep­burn w praw­dzi­wym życiu też zdo­była Oscara, a nawet 4.

Ciekawostki o Oskarach

#18

Tylko dwóch akto­rów dostało Oscara, kiedy wąchali już kwiatki od spodu. Peter Finch w 1976 za Network i Heath Led­ger w 2008 za Mrocz­nego ryce­rza. Nie­stety żaden nie pofa­ty­go­wał się po odbiór.

 

Ciekawostki o Oskarach

#19

Z kolei Anthony Hop­kins zgar­nął sta­tu­etkę dla naj­lep­szego aktora dru­go­pla­no­wego, za rolę Han­ni­bala Lec­tera w Mil­cze­niu Owiec i zro­bił to w zale­d­wie 16 minut. Dokład­nie tyle czasu spę­dził na ekra­nie. I co? Wcale nie trzeba być pra­co­ho­li­kiem, żeby odnieść suk­ces.

Ciekawostki o Oskarach

#20

Wię­cej czasu potrze­bo­wało Prze­mi­nęło z wia­trem, żeby ugrać zło­co­nego łysola za naj­lep­szy film w 1939. Film trwa 234 minuty i jest naj­dłuż­szym ze wszyst­kich, które kie­dy­kol­wiek wygrały. Już 15 lat pró­buję go obej­rzeć, ale na razie dotrwa­łem do 37 minuty. Może skoń­czę przed 60-tką.

Ciekawostki o Oskarach

#21

Fil­mami, które naj­bar­dziej roz­biły Osca­rowy bank są Ben Hur (1959), Tita­nic (1997) i Władca Pier­ścieni: Powrót Króla (2003). Każdy z nich wziął do domu 11 sta­tu­etek. Mają roz­mach sku#$%6

Ciekawostki o Oskarach

#22

Naj­waż­niej­szymi kate­go­riami na Osca­rach są: naj­lep­szy film, naj­lep­szy reży­ser, naj­lep­szy aktor, naj­lep­sza aktorka i naj­lep­szy sce­na­riusz. Tak zwana “wielka piątka”. Tylko trzy filmy w histo­rii wzięły rów­no­cze­śnie wszyst­kie nagrody z “wiel­kiej piątki”: Zda­rzyło się pew­nej nocy (1934), Lot nad kukuł­czym gniaz­dem (1975) i Mil­cze­nie owiec (1991).

Ciekawostki o Oskarach

#23

Kra­jem, który wygry­wał naj­wię­cej razy w kate­go­rii “Film zagra­niczny” są Wło­chy, z wyni­kiem 10 sta­tu­etek.

Ciekawostki o Oskarach

#24

Wielu zdo­byw­ców Oscara lubi sobie poga­dać, ponoć ktoś kie­dyś nawi­jał aż 7 minut, w związku z czym, orga­ni­za­to­rzy usta­no­wili odgórny limit 45 sekund na prze­mó­wie­nie. Jeśli ktoś prze­kra­cza dozwo­lony czas, na scenę wcho­dzi ochro­niarz z para­li­za­to­rem.

Ciekawostki o Oskarach

#25

Prze­grani nie są tak do końca prze­grani. Dostają nagrody pocie­sze­nia ufun­do­wane przez róż­nych spon­so­rów. Przy­kła­dowo w tym roku łączna war­tość gift bagu dla lose­rów, wynosi skromne 232 tys. dolców. Oto, co będzie w środku:

  • e-papieros (war­tość 250$)
  • Limi­to­wane opa­ko­wa­nie sper­so­na­li­zo­wa­nych cukier­ków M&Ms (war­tość 300$)
  • 10 tys. posił­ków dla zwie­rząt ze schro­ni­ska, ufun­do­wa­nych przez spon­so­rów w imie­niu nomi­no­wa­nego twórcy (war­tość 6,3 tys. $)
  • Roczne wypo­ży­cze­nie Audi (war­tość 45 tys. $)
  • Wycieczka do Izra­ela (war­tość 55 tys. $)
  • 15-dniowa wycieczka do Japo­nii (war­tość 54 tys. $)
  • Domowe SPA  (war­tość 5 tys. $)
  • Talon na ope­ra­cję pla­styczną  (war­tość 5,5 tys. $)

Ciekawostki o Oskarach

A to widziałeś?