popKULTURA

6. piętro, czyli teatr bez napinki

18/01/2016

W myśl pew­ne­go hasła rekla­mo­we­go, “Kul­tu­ra nie tyl­ko w jogur­cie”, posta­no­wi­li­śmy tro­chę się odcha­mić i wbić do teatru, w koń­cu nie samy­mi “Star­łor­sa­mai” czło­wiek żyje. Wybór padł na 6. pię­tro, czy­li teatr zało­żo­ny przez Micha­ła Żebrow­skie­go w 2010 roku i zgod­nie z nazwą, usy­tu­owa­ny na szó­stym pię­trze w Pała­cu Kultury.

6. pię­tro ma dobry flow, nie boję się powie­dzieć, że jest obec­nie “naj­go­ręt­szą” war­szaw­ską sce­ną. Od momen­tu otwar­cia, prak­tycz­nie zawsze mają wypeł­nio­ną salę do ostat­nie­go miej­sca, a jeśli chce się zdo­być bilet, trze­ba zakrę­cić się co naj­mniej mie­siąc, jeśli nie dwa, wcze­śniej. Ich prze­pis na suk­ces jest banal­nie pro­sty, zatrud­nia­ją pierw­szo­li­go­wych akto­rów, zna­nych z fil­mów i seria­li, do tego dokła­da­ją gościn­ne wystę­py cele­bry­tów, np. Kuba Woje­wódz­ki w “Zagraj to jesz­cze raz sam” tudzież ta blo­dy­na z reklam Play­’a w “Bom­bie w sie­ci”, któ­rzy dodat­ko­wo pod­krę­ca­ją zain­te­re­so­wa­nie i zapew­nia­ją dar­mo­we wzmian­ki w pra­sie, i wysta­wia­ją sztu­ki, któ­re odnio­sły już suk­ces na innych sce­nach, m.in: dra­mat Anto­na Cze­cho­wa “Wuja­szek Wania”, “Bóg mor­du” Yasmi­ny Rezy, “Sło­necz­ni chłop­cy” Neila Simo­na, czy choć­by “Cen­tral Park West” Woody­’e­go Alle­na. Ktoś może stwier­dzić, że za bar­dzo idą w komer­chę, ale będzie to kla­sycz­ny ból dupy. Wbrew pozo­rom teatr nie musi być karą i nie widzę sen­su cho­dze­nia na pseu­do­in­te­lek­tu­al­ne spek­ta­kle “ą” “ę”, któ­rych nikt nie łapie i w dodat­ku męczy się tak bar­dzo, że w prze­rwie ma się ocho­tę zadzwo­nić na poli­cję i zło­żyć fej­ko­we donie­sie­nie o bom­bie pod­ło­żo­nej w budynku.

 

Bile­ty do 6. pię­tra naj­tań­sze nie są, bo star­tu­ją od 80 zł, ale nie jest to zno­wu jakaś wiel­ka róż­ni­ca na tle pozo­sta­łych teatrów. Baa bywa­ją i droż­sze. Nie­ste­ty, ale “kul­tu­ra” gene­ral­nie nie nale­ży do tanich rze­czy #wina­Tu­ska. Róż­ni­ca jest taka, że u Żebrow­skie­go nawet “wej­ściów­ki” są płat­ne #hie­na. Za sie­dze­nie na scho­dach pła­ci się od 50 zł, dla­te­go nikt nigdy nie widział w 6. pię­trze Jar­ka Kuź­nia­ra. Cóż, takie pra­wo pry­wa­cia­rza. Pocie­sze­niem niech będzie fakt, że sala jest na tyle mała, że sce­nę widać dobrze nawet z naj­bar­dziej ple­bej­skich miejsc.

Zde­cy­do­wa­li­śmy się na spek­takl “Bóg mor­du”. Sztu­ka spraw­dzo­na, więc bez­piecz­ny wybór. Znam ją z fil­mu “Rzeź”, Roma­na “mówi­ła, że ma skoń­czo­ną 18-nast­kę” Polań­skie­go, któ­ry swe­go cza­su bar­dzo przy­padł mi do gustu (film, nie Roman). Czap­ki z głów dla Jodie Foster, Kate Win­slet, Chri­sto­pha Walt­za i Joh­na C. Reil­ly­’e­go za to, co tam zagra­li. Kto nie widział, koniecz­nie powi­nien nad­ro­bić. Serio. W “6. pię­tro­wej” inter­pre­ta­cji “Rze­zi”, głów­ne role przy­pa­dły: Annie Dere­szow­skiej, Jolan­cie Fra­szyń­skiej, Czar­ko­wi Pazu­rze i Micha­ło­wi Żebrow­skiem. Byłem cho­ler­nie cie­ka­wy jak sobie pora­dzą z mate­ria­łem, któ­ry wyma­ga zagra­nia chy­ba wszyst­kich moż­li­wych sta­nów emo­cjo­nal­nych, zwłasz­cza Cza­rek mnie inte­re­so­wał, bo chłop ostat­nio pod­upadł pod wzglę­dem fej­mu #suchar, i gdzie się nie poja­wi, tam kla­pa. Zacznij­my jed­nak od lek­kie­go zaja­wie­nia fabuły.

“Bóg mor­du” to opo­wieść o dwóch fran­cu­skich mał­żeń­stwach, któ­re spo­ty­ka­ją się w celu spi­sa­nia oświad­cze­nia o bój­ce swo­ich dzie­ci. Począt­ko­wo roz­mo­wa toczy się nad wyraz kul­tu­ral­nie, nie bra­ku­je uprzej­mo­ści w sty­lu “pro­szę” i dzię­ku­ję”. Obie pary wstęp­nie zga­dza­ją się, co do tego, że szar­pa­ni­na mię­dzy ich pod­opiecz­ny­mi to mło­dzień­czy wybryk i nie ma sen­su za bar­dzo roz­trzą­sać spra­wy, jed­nak z każ­dą minu­tą atmos­fe­ra sta­je się coraz gęst­sza, aż w koń­cu wszy­scy boha­te­ro­wi zrzu­ca­ją maski i odkry­wa­ją swo­je praw­dzi­we “ja”. Wer­sja wyda­rzeń z “to był wypa­dek” zmie­nia się na: “Nasz syn został bestial­sko napad­nię­ty przez kole­gę ze szko­ły i ude­rzo­ny paty­kiem w twarz, co poskut­ko­wa­ło utra­tą dwóch zębów” i “Nasz syn był noto­rycz­nie obra­ża­ny przez kole­gę, któ­ry ponad­to nie chciał go przy­jąć do swo­jej “ban­dy”, a jako że jest jesz­cze dziec­kiem, to pod wpły­wem emo­cji go zaata­ko­wał i ude­rzył”. Awan­tu­ra roz­ra­sta się do takich roz­mia­rów, że mał­żeń­stwa nie kłó­cą się już tyl­ko ze sobą, ale też mię­dzy sobą, a na świa­tło dzien­ne wycho­dzą coraz to nowe “bru­dy”.

“Bóg mor­du” to genial­ny kome­dio-dra­mat, któ­ry w zabaw­ny spo­sób trak­tu­je o wycho­wa­niu, tole­ran­cji i przy­zwo­ito­ści oraz o “mądrych mężach” i “głu­pich żonach” ;). Pol­scy akto­rzy pora­dzi­li sobie rów­nie dobrze, jak ich zagra­nicz­ni kole­dzy po fachu u Polań­skie­go. Ceza­ry Pazu­ra w roli bez­kon­flik­to­we­go Miche­ala, któ­ry jak się póź­niej oka­zu­je, z nie­ukry­wa­ną przy­jem­no­ścią trol­lu­je żonę, udo­wod­nił, że wciąż potra­fi być zabaw­ny. Fra­szyń­ska dosko­na­le prze­mie­nia się z uło­żo­nej kobie­ty w iry­tu­ją­cą babę, prop­sy za prze­ry­so­wa­ną gesty­ku­la­cję i ary­sto­kra­tycz­ną wymo­wę. Rów­nie dobrze wypa­da Żebrow­ski, jako zim­ny, wywa­żo­ny praw­nik. Crème de la crème to rola Dere­szow­skiej. Przy­zna­ję, że nigdy nie trak­to­wa­łem jej poważ­nie, tym­cza­sem kobi­ta umie w sar­kazm, focha i histe­rię. Zde­cy­do­wa­nie ukra­dła spek­takl. Szacun.

 

Puen­ta jest taka, że cho­dze­nie do teatru nie boli, no chy­ba, że patrzy­my na stan kon­ta, a 6. pię­tro i “Bóg mor­du” zde­cy­do­wa­nie są god­ne pole­ce­nia. PigO­ut lubi to i na pew­no jesz­cze tam zaj­rzy. Was też zachę­cam. Tym­cza­sem wra­cam do “star­łor­sów”.

A to widziałeś?

23 komentarze

 • Reply Kasia simplygoodlife.pl 19/01/2016 at 08:17

  I oka­zu­je się, że widzia­łam ten film! Faj­na recen­zja. Muszę się wybrać. Ja row­nież nie lubię tego “usztyw­nie­nia” w teatrze.

  • Reply PigOut 19/01/2016 at 08:49

   Napraw­dę war­to. Nie­ste­ty “Bóg Mor­du” wra­ca na sce­nę 6. pie­tra dopie­ro w mar­cu, ale w reper­tu­arze mają jesz­cze wie­le dobrze zapo­wia­da­ją­cych się spektakli.

 • Reply Aleksandra Janowska 20/01/2016 at 21:45

  Dobra recen­zja to taka, któ­ra zachę­ca do obej­rze­nia dzie­ła. Two­ja jest dobra. Tak to opi­sa­łeś, że jutro bym poszła. I żal, że trze­ba poczekać…

  • Reply PigOut 20/01/2016 at 22:54

   Dzię­ki. To może “Zagraj to jesz­cze raz Sam” 8 lute­go? Spek­takl na bazie fil­mu Woody­’e­go Ale­na. Recen­zje bar­dzo dobre, obsa­da też. Sam chciał­bym kie­dyś się wybrać.

   • Reply Aleksandra Janowska 22/01/2016 at 09:46

    Może tak? Na razie obej­rza­łam “Rzeź”. Aku­rat do mar­ca zdą­żę zapomnieć 😉

    • Reply PigOut 23/01/2016 at 01:10

     Brzmi “pra­wie” jak plan 😉

 • Reply Aleksandra Janowska 20/01/2016 at 21:45

  Dobra recen­zja to taka, któ­ra zachę­ca do obej­rze­nia dzie­ła. Two­ja jest dobra. Tak to opi­sa­łeś, że jutro bym poszła. I żal, że trze­ba poczekać…

  • Reply PigOut 20/01/2016 at 22:54

   Dzię­ki. To może “Zagraj to jesz­cze raz Sam” 8 lute­go? Spek­takl na bazie fil­mu Woody­’e­go Ale­na. Recen­zje bar­dzo dobre, obsa­da też. Sam chciał­bym kie­dyś się wybrać.

   • Reply Aleksandra Janowska 22/01/2016 at 09:46

    Może tak? Na razie obej­rza­łam “Rzeź”. Aku­rat do mar­ca zdą­żę zapomnieć 😉

    • Reply PigOut 23/01/2016 at 01:10

     Brzmi “pra­wie” jak plan 😉

 • Reply o matko pOlko! 27/01/2016 at 08:41

  Oso­bi­ście wolę teatr Stu­dio, gdyż jest mega kame­ral­ny i prak­tycz­nie jest sie na sce­nie razem z akto­ra­mi. Mam porow­na­nie, bo byłam na spek­ta­klach w obu i zazwy­czaj wla­snie do teatru Stu­dio wra­ca­łam. Tak jak wspo­mnia­no w poście — bile­ty do teatru 6 pię­tro trze­ba mieć kupio­ne dużo wcze­sniej, więc nie ma mowy o spon­ta­nicz­nym wypa­dzie, a mi zda­rza­ły się takie czę­sto. Mimo to, Twój post bar­dzo mnie zain­try­go­wał i kto wie? Może na kolej­ny spek­takl wybio­rę się z zapla­no­wa­nym wyprze­dze­niem wła­śnie przed deski teatru 6 pię­tro ? Pozdrawiam !

  • Reply PigOut 27/01/2016 at 13:06

   Jak naj­bar­dziej jestem otwar­ty na wszyst­kie teatry. Klu­czem jest dobra sztu­ka. Nie chciał­bym się nadziać na coś prze­sad­nie ambit­ne­go. W 6. pię­trze, w reper­tu­arze jest kil­ka pew­nia­ków, na któ­re może iść w ciem­no. W Stu­dio “Pan Ripley”” wyglą­da obie­cu­ją­co. Film był nie­zły. Będę brał go pod uwa­gę przy naj­bliż­szym wypa­dzie. Dzię­ki za cynk.

 • Reply Aleksandra 27/01/2016 at 08:41

  Oso­bi­ście wolę teatr Stu­dio, gdyż jest mega kame­ral­ny i prak­tycz­nie jest sie na sce­nie razem z akto­ra­mi. Mam porow­na­nie, bo byłam na spek­ta­klach w obu i zazwy­czaj wla­snie do teatru Stu­dio wra­ca­łam. Tak jak wspo­mnia­no w poście — bile­ty do teatru 6 pię­tro trze­ba mieć kupio­ne dużo wcze­sniej, więc nie ma mowy o spon­ta­nicz­nym wypa­dzie, a mi zda­rza­ły się takie czę­sto. Mimo to, Twój post bar­dzo mnie zain­try­go­wał i kto wie? Może na kolej­ny spek­takl wybio­rę się z zapla­no­wa­nym wyprze­dze­niem wła­śnie przed deski teatru 6 pię­tro ? Pozdrawiam !

  • Reply PigOut 27/01/2016 at 13:06

   Jak naj­bar­dziej jestem otwar­ty na wszyst­kie teatry. Klu­czem jest dobra sztu­ka. Nie chciał­bym się nadziać na coś prze­sad­nie ambit­ne­go. W 6. pię­trze, w reper­tu­arze jest kil­ka pew­nia­ków, na któ­re może iść w ciem­no. W Stu­dio “Pan Ripley”” wyglą­da obie­cu­ją­co. Film był nie­zły. Będę brał go pod uwa­gę przy naj­bliż­szym wypa­dzie. Dzię­ki za cynk.

 • Reply Save the Magic Moments 31/01/2016 at 22:03

  Byłam tyl­ko na ich spek­ta­klu gościn­nym, w moim rodzin­nym mie­ście. Padło na Fre­drę dla Doro­słych, gdzie kom­plet­nie uję­ła mnie Fra­szyń­ska. Abso­lut­nie chcę jesz­cze! I jak tyl­ko zoba­czę, że u nas są.…
  a blon­dyn­ka z Playa jest aktor­ką z wykształ­ce­nia 😛 tyl­ko na Playu wresz­cie się dziew­czy­na wybi­ła 🙂 Mia­ła swo­je 5 minut i wyko­rzy­sta­ła to! Jak torpeda 🙂

  • Reply PigOut 01/02/2016 at 17:53

   Kusi mnie “Zagraj to jesz­cze raz, Sam”, ale rzad­ko wysta­wia­ją, a jak już się zde­cy­du­ją, bile­tów brak. Blon­di z Play moż­li­we, że wykształ­ce­nie ma, ale egzy­stu­je bar­dziej jak “babecz­ka z rekla­my” niż poważ­na aktor­ka. Być może ma nawet talent ;), ale ja na pew­no nie jestem w jej gru­pie docelowej.

   • Reply Save the Magic Moments 01/02/2016 at 18:16

    Nie wiem, bo nie widzia­łam jej jesz­cze w akcji. Więc cięż­ko jest mi się wypo­wie­dzieć. Zde­cy­do­wa­nie kole­gę z pla­nu zde­tro­ni­zo­wa­ła do roli tła. Ale jak wypa­da w teatrze… ? Nie sły­sza­łam o tej sztu­ce. Ale ja nie jestem z Wawy, więc nie jestem na bie­żą­co. Wiem, że bar­dzo bym chcia­ła jesz­cze do Buffo 🙂

    • Reply PigOut 01/02/2016 at 19:41

     Ja widzia­łem ją w dwóch “kome­diach” (coś z kot­ku, albo kocha­nie w tytu­le) i star­czy­ło. Nie pole­cam, ale to też nie do koń­ca jej wina. Po pro­stu pol­skie “kome­die” mają ostat­nio taki poziom. Z kolei sztu­ka z jej udzia­łem to spek­takl dla dzie­ci, więc zno­wu nie moje kli­ma­ty. Może jesz­cze kie­dyś docze­ka roli dla doro­słych, gdzie poka­że swój warsz­tat. Wte­dy nie omiesz­kam jej pochwalić 😉

 • Reply Save the Magic Moments 31/01/2016 at 22:03

  Byłam tyl­ko na ich spek­ta­klu gościn­nym, w moim rodzin­nym mie­ście. Padło na Fre­drę dla Doro­słych, gdzie kom­plet­nie uję­ła mnie Fra­szyń­ska. Abso­lut­nie chcę jesz­cze! I jak tyl­ko zoba­czę, że u nas są.…
  a blon­dyn­ka z Playa jest aktor­ką z wykształ­ce­nia 😛 tyl­ko na Playu wresz­cie się dziew­czy­na wybi­ła 🙂 Mia­ła swo­je 5 minut i wyko­rzy­sta­ła to! Jak torpeda 🙂

  • Reply PigOut 01/02/2016 at 17:53

   Kusi mnie “Zagraj to jesz­cze raz, Sam”, ale rzad­ko wysta­wia­ją, a jak już się zde­cy­du­ją, bile­tów brak. Blon­di z Play moż­li­we, że wykształ­ce­nie ma, ale egzy­stu­je bar­dziej jak “babecz­ka z rekla­my” niż poważ­na aktor­ka. Być może ma nawet talent ;), ale ja na pew­no nie jestem w jej gru­pie docelowej.

   • Reply Save the Magic Moments 01/02/2016 at 18:16

    Nie wiem, bo nie widzia­łam jej jesz­cze w akcji. Więc cięż­ko jest mi się wypo­wie­dzieć. Zde­cy­do­wa­nie kole­gę z pla­nu zde­tro­ni­zo­wa­ła do roli tła. Ale jak wypa­da w teatrze… ? Nie sły­sza­łam o tej sztu­ce. Ale ja nie jestem z Wawy, więc nie jestem na bie­żą­co. Wiem, że bar­dzo bym chcia­ła jesz­cze do Buffo 🙂

    • Reply PigOut 01/02/2016 at 19:41

     Ja widzia­łem ją w dwóch “kome­diach” (coś z kot­ku, albo kocha­nie w tytu­le) i star­czy­ło. Nie pole­cam, ale to też nie do koń­ca jej wina. Po pro­stu pol­skie “kome­die” mają ostat­nio taki poziom. Z kolei sztu­ka z jej udzia­łem to spek­takl dla dzie­ci, więc zno­wu nie moje kli­ma­ty. Może jesz­cze kie­dyś docze­ka roli dla doro­słych, gdzie poka­że swój warsz­tat. Wte­dy nie omiesz­kam jej pochwalić 😉

 • Reply Dennisdon 07/04/2022 at 03:19

  [url=https://scinetalplac.tumblr.com/post/677955570922356736/cd-pc-baruk-download-freeexpress-burn-cd-and-dvd] ado­be acro­bat pro dc vn-zoom free download[/url] , win­dows 7 home pre­mium upgra­de 10 free down­lo­ad ‚[url=https://newsfrom21caesulgamok7.blogspot.com/2022/03/download-pcc-sequestro-freepolynasian.html] auto­desk maya 2014 32 bit free down­lo­ad free download[/url] , pixel­ma­tor pro 2018 free download ,
  [url=https://newsfrom1inolplissetp.blogspot.com] quar­kxpress 8 crack key­gen free download[/url] , down­lo­ad ado­be audi­tion 3.0 key­gen free down­lo­ad ‚[url=https://inditedting.tumblr.com/post/677955091642384384/download-digimon-masters-for-pc-freeplay-digimon] micro­soft pro­ject pro­fes­sio­nal 2013 32 bit free down­lo­ad free download[/url] , heidoc win­dows 7 iso down­lo­ad tool free download ,
  https://newsfrom11pasfirfirpax0.blogspot.com/2022/03/blog-post.html , win­dows 10 enter­pri­se down­lo­ad size free down­lo­ad , https://knowexmoli.tumblr.com/post/677135453501128704/mario-kart-7-pc-download-full-version-freeplease , descar­gar java win­dows 8.1 pro 64 bits free down­lo­ad , https://newsfrom0culgilbimaix.blogspot.com/2022/03/acer-aspire-4830tg-drivers-download-for.html , win­dows 10 star­tup pro­grams chan­ge free download ,
  https://sites.google.com/view/31v5cbytkl01cu0u71ykyu6nw3a/e9nnjbs9nb6e1219 , win­dows 7 home pre­mium 64 bit iso acer free down­lo­ad , https://newsfrom46tiotipoctedc.blogspot.com/2022/03/ultraman-mebius-games-download-for-pc.html , micro­soft excel 2019 new featu­res free down­lo­ad , https://newsfrominsipetacr.blogspot.com , win­dows 8.1 upda­te for x64-based sys­tems free download ,
  [url=https://newsfrom8motitibuxk.blogspot.com] ado­be illu­stra­tor cs4 free down­lo­ad full ver­sion mac free download[/url] , imo­vie para win­dows down­lo­ad free ‚[url=https://sites.google.com/view/19fm7kkekggnv0hajumlh99b/jdvexo2vptug0] down­lo­ad cow­pat­ty for win­dows 7 free[/url] , win­dows vista home basic instal­ler free down­lo­ad free download , 

  https://teldesalfi.tumblr.com/post/677098927888252928/cisco-jabber-106-download-windows-freecisco
  https://newsfrom2ulirbrunmag9.blogspot.com/2022/03/apple-recovery-iboot-usb-driver-windows.html
  https://newsfrom79exitsikesx.blogspot.com/2022/03/htc-sync-manager-for-windows‑8–64-bit.html
  https://newsfrom0claserfize96.blogspot.com/2022/03/blog-post.html
  https://sites.google.com/view/70vh2gszb4llt/687jz84cotzrim6i3ie

  [url=https://newsfrom070inubfracchi5r.blogspot.com] win­dows 10 featu­re upda­te 1903 pro­blems free download[/url] , win­dows 10 slow new com­pu­ter free down­lo­ad ‚[url=https://sites.google.com/view/e804z5sdxvuyhts85k22pq4ay/xv47nxgb24v3psxu4] win­dows 10 xbox one con­trol­ler adap­ter dri­ver free download[/url] , disco de arra­nque win­dows 8.1 usb descar­gar free download ,
  [url=https://souhearnipadd.tumblr.com/post/677101685378875392/ccleaner-64-bit-windows-8-download-freeccleaner] down­lo­ad ado­be audi­tion cc 2015 full crack (64 bit) free free download[/url] , win­dows 7 pro­fes­sio­nal 64 bit genu­ine down­lo­ad free down­lo­ad ‚[url=https://newsfrom23primidenna4n.blogspot.com] 7 zip down­lo­ad for win­dows 7 pro­fes­sio­nal 64 bit free download[/url] , ms power­po­int 2016 down­lo­ad for win­dows 10 free download ,
  https://newsfrom54puggeforboef.blogspot.com/2022/03/music-maker-jam-download-for-windows-81.html , micro­soft visio 2019 pro­fes­sio­nal iso free down­lo­ad , https://newsfrom266compdidiusuqm.blogspot.com , micro­soft offi­ce win­dows 10 64 bit free down­lo­ad , https://newsfrom85noslitilpavs.blogspot.com/2022/03/download-iso-file-for-windows‑7.html , real­tek network dri­ver win­dows 7 64 bit down­lo­ad free download ,
  https://inditedting.tumblr.com/post/677070602524393472/microsoft-security-essentials-update-download-for , win­dows 8.1 bing sin­gle lan­gu­age down­lo­ad free down­lo­ad , https://sites.google.com/view/irb1ey00f3/458wph5q7p , win­dows 8.1 pro down­lo­ad free full ver­sion 32 & 64 bit free down­lo­ad , https://lemibetto.tumblr.com/post/677967746690056192/avast-antivirus-download-2016-for-windows-81–64 , brow­ning argon r feeder 3 6m.cw.30–90g free download ,
  [url=https://sites.google.com/view/73sb37bhlys8k0k/ubbbm3nq3p81no69cj] win­dows 7 x64 pro pro­duct key free download[/url] , micro­soft offi­ce power­po­int 2016 down­lo­ad free free down­lo­ad ‚[url=https://sites.google.com/view/8hcsh7ar3d93urvv3li57yx4dm/b2zfbevgfj7v5] down­lo­ad kmspi­co for micro­soft offi­ce pro­fes­sio­nal plus 2016 free download[/url] , pdf to word conver­ter expert free download , 

  url=https://wangsomboonhospital.go.th] find my ado­be acro­bat x pro serial num­ber free download[/url] , win­dows 10 no sound out­put free down­lo­ad ‚[url=https://flyairflamenco.com] down­lo­ad win­dows 7 7600 free[/url] , win­dows 8.1 sys­tem bac­kup ima­ge free download ,
  [url=http://janinetekstil.com] micro­soft offi­ce 2016 or 365 free download[/url] , micro­soft pro­ject 2010 win­dows xp free down­lo­ad ‚[url=https://legalplusinternational.com] down­lo­ad win­dows 10 32 bit iso ori­gi­nal free download[/url] , win­dows 10 pro 32 bit or 64 bit free download ,
  https://beritahu.co.id , win­dows vista home pre­mium bypass pas­sword free down­lo­ad , https://legalplusinternational.com , how to zoom in ado­be pre­mie­re pro cc 2015 free down­lo­ad , https://tip.biruni.edu.tr , ado­be pho­to­shop cc cs6 down­lo­ad free download ,
  https://ergotherapie-frisch-berthun.de , java win­dows 10 64 bit free down­lo­ad free down­lo­ad , https://servcox.com , win­dows 10 s mode pro free down­lo­ad , https://portalika.id , ste­in­berg wave­lab 6.1.1.353 (crac­ked by team air) free download ,
  [url=https://smkplusnu-sda.sch.id] win­dows vista home pre­mium servi­ce pack 1 free download[/url] , micro­soft outlo­ok 2016 test free down­lo­ad ‚[url=https://ehpad-argences.fr] ado­be audi­tion cc 5 free download[/url] , auto­desk maya 2015 acti­va­tion key free download , 

  url=https://veikals.ebrperformance.lv] micro­soft outlo­ok 2016 acti­va­tion code free download[/url] , cre­ate booklet in micro­soft word 2016 free down­lo­ad ‚[url=https://myo.biruni.edu.tr] ado­be illu­stra­tor cc 2015 user guide free download[/url] , micro­soft offi­ce 2010 64 bit pre­ac­ti­va­ted free download ,
  [url=https://janataweekly.org] win­dows 10 chro­me­cast not wor­king free download[/url] , default fol­der x down­lo­ad mac free down­lo­ad ‚[url=https://unlistedbull.com] ado­be ani­ma­te cc free tum­blr free download[/url] , ado­be ani­ma­te cc clas­sro­om in a book 2018 free download ,
  https://saudetodahora.com.br , sil­ho­uet­te roll feeder cameo 3 free down­lo­ad , https://ehpad-argences.fr , ado­be pre­mie­re cs6 pro tuto­rial free down­lo­ad , https://myo.biruni.edu.tr , ado­be pho­to­shop cs6 win­dows 10 64 bit free down­lo­ad free download ,
  https://wangsomboonhospital.go.th , does micro­soft offi­ce 2010 have an invo­ice tem­pla­te free down­lo­ad , https://tip.biruni.edu.tr , win­dows 7 ulti­ma­te new featu­res free down­lo­ad , https://legalplusinternational.com , win­dows 10 1809 iso file free download ,
  [url=https://coplix.co] como hacer un video en micro­soft offi­ce word 2007 free download[/url] , win­dows 8.1 instal­la­tion key 64 bit free down­lo­ad ‚[url=https://dishekimligi.biruni.edu.tr] micro­soft visu­al stu­dio 2008 pro­fes­sio­nal edi­tion iso down­lo­ad free download[/url] , win­dows 7 ulti­ma­te key­gen softwa­re free down­lo­ad free download ,

 • Leave a Reply