Żarcie & Napitki

Hummus, głupcze!

28/07/2017

Zakła­da­jąc PigO­uta wie­dzia­łem tylko tyle, że jed­nym z jego fun­da­men­tów ma być pisa­nie o żar­ciu. Jestem gruby, kocham jeść i pół życia spę­dzi­łam na szla­ja­niu się po knaj­pach, więc jakby nie patrzeć jest to moje śro­do­wi­sko natu­ralne, a mimo to na blo­ga­sku panuje straszna posu­cha w tej kate­go­rii. Zale­d­wie trzy tek­sty trak­tu­jące stricte o szamce na ponad 2 lata dzia­łal­no­ści. Żal! Sam nie za bar­dzo rozu­miem, jak mogło dojść do takiego zanie­dba­nia, ale mogę obie­cać, że się popra­wię i od teraz będzie tego znacz­nie wię­cej. Tak tak, wiem, że to samo obie­cy­wa­łem przy oka­zji recek książ­ko­wych i każ­dego innego cyklu, który szum­nie zapo­wia­da­łem, po czym kła­dłem lachę po zale­d­wie jed­nym wpi­sie. Owszem leni­stwo jest we mnie silne, ale tym razem będzie ina­czej, bo mam sku­teczny moty­wa­tor w postaci Madzi, która od pew­nego czasu potrafi obu­dzić mnie w środku nocy i powie­dzieć “Daaaaaaaj mi jeść! Natych­miast! To nie są ćwi­cze­nia!”. Na początku myśle­li­śmy, że ktoś z pracy zło­śli­wie dosy­puje jej Ape­ti­zer do dru­giego śnia­da­nia i stąd te napady gastro­fazy, tym­cza­sem sur­prise i oka­zało się, że jeste­śmy w ciąży (pro­jekt “Bren­do­nek”, bój­cie się blo­gerki paren­tin­gowe, nad­cho­dzę), i to wła­śnie Bre­do­nek rzą­dzi na noc­nej zmia­nie, doma­ga­jąc się keba­bów i śle­dzi z Nut­telą. Szcze­rze mówiąc jest mi to bar­dzo na rękę, bo w końcu mam dobrą wymówkę na noto­ryczne wyłamy z diety i nie muszę się już dłu­żej biczo­wać wyrzu­tami sumie­nia (“To dla dobra Bren­donka”, a ja współ­od­czu­wam). Kolejną zaletą jest to, że zaczę­li­śmy jesz­cze wię­cej łazić po knaj­pach, a wierz­cie mi, że już wcze­śniej wyra­bia­li­śmy śred­nią kra­jową. Róż­nica jest taka, że prze­sta­li­śmy kato­wać w kółko te same lokale i eks­pe­ry­men­tu­jemy z nowymi, bo Madzia ma fazy na różne smaki. I mniej wię­cej w taki spo­sób tra­fi­li­śmy w zeszłym tygo­dniu do “Zachod­niego brzegu”, aby prze­te­sto­wać kuch­nię izra­el­ską.

Loka­li­za­cja, loka­li­za­cja, loka­li­za­cja

picmonkey-collage

“Zachodni brzeg” to świeżo otwarta restau­ra­cja, miesz­cząca się w nowiut­kim budynku o nie­ty­po­wej, bo pofa­lo­wa­nej fasa­dzie, usy­tu­owa­nym tuż przy lewym brzegu Wisły, który to brzeg, jak dla mnie jest jedną z naj­bar­dziej kli­ma­tycz­nych miej­scó­wek w War­sza­wie. Zwłasz­cza w sezo­nie wiosna-lato. Ile fla­szek obró­ci­łem ze zna­jo­mymi na tam­tej­szych schod­kach, wie chyba tylko kasjer z Bie­dronki i pro­du­cent Bia­łej Żubrówki. Wra­ca­jąc do knajpy, wystrój w środku jest niczego sobie, czuć nowo­ścią i nie ma do czego się przy­cze­pić (nie licząc jed­nej muszli klo­ze­to­wej do podziału dla chłop­ców i dziew­czy­nek), ale praw­dziwy wypas zaczyna się, kiedy zaj­mie się miej­sce na tara­sie. Raz, że wygląda wyj­ściowo #fancy #palmy i dwa, że do zamó­wio­nej strawy i napit­ków w gra­ti­sie dosta­jemy widok na Sta­dion Naro­dowy. Przy­znaję bez bicia, że taki wido­czek kręci mnie o wiele bar­dziej niż gapie­nie się na wyta­pe­to­wane gaze­tami ściany, a tak jest teraz w co dru­gim war­szaw­skim lokalu.

Szama

Ok, nasy­ci­łem już oczy kra­jo­bra­zem, więc czas wrzu­cić coś na ząbek. Karta “Zachod­niego brzegu” do naj­dłuż­szych może i nie należy, ale z dru­giej strony nie są to dania, które można dostać na każ­dym rogu, więc decy­zja nie jest wcale taka oczy­wi­sta.

Przy wybo­rze dania głów­nego czu­łem się niczym Neo w “Matri­xie”, czyli z prze­la­tu­ją­cych mi przed oczami bez­sen­sow­nych cią­gów cyfr, nagle wyło­nił się kon­kret w postaci giczy jagnię­cej w mela­sie i czymś tam jesz­cze. To aku­rat było łatwe. Pro­blem za to poja­wił się przy przy­staw­kach. Z jed­nej strony mia­łem ochotę spró­bo­wać szak­szuki, bo widzia­łem, że Lady Kit­chen i Krytka Kuli­narna się nią jarają na swo­ich blo­gach, z dru­giej strony chcia­łem się roz­dzie­wi­czyć hum­mu­sem i spraw­dzić, co ma w sobie takiego magicz­nego, że hip­ste­rom na jego widok wywra­cają się gałki oczne. Fakt, że oba dania są bez­mię­sne wyboru nie uła­twiał. Osta­tecz­nie posta­wi­łem na zestaw Mezze, w któ­rym zna­la­zły się hum­musy, oliwki, jakaś sałatka i pasta z bakła­żana. Madzia z kolei niby taka żądna nowych sma­ków, a jak przy­szło co do czego, to na główne danie wzięła kur­czaka. <Minuta ciszy>. I teraz prze­no­simy się w cza­sie do momentu, kiedy na stół wjeż­dża hum­mus, a ja mówię do Madzi: “Uwaga! pró­buję, a Ty rób zdję­cia, żebym mógł po wszyst­kim wrzu­cić foteczkę swo­jej skwa­szo­nej miny”. Nie­stety cały plan wyśmia­nia hum­musu poszedł do pia­chu, bo oka­zało się, że w smaku jest naprawdę w porzo. Może nie aż tak spoko, żebym wrzu­cił go do swo­jego menu na miej­sce bur­ge­rów, ale jako prze­ką­ska lub zagry­cha do piwa zde­cy­do­wa­nie daje radę. Madzi też pod­szedł, o czym niech świad­czy fakt, że 3 miseczki z 10 poszły na jej konto… par­don, na konto Bren­donka. Następ­nie na stół wje­chało danie główne, czyli gicz. Zako­cha­łem się w niej od pierw­szego wej­rze­nia, a kiedy mięso ode­szło od kości nie­mal z taką łatwo­ścią jak Per­fek­cyjna Pani Domu od Jacka Rozenka, byłem już pewien, że mię­dzy nami wypali. I wypa­liło. Nie­stety nie umiem roz­pra­wiać o walo­rach sma­ko­wych jak Magda Ges­sler, ale mogę powie­dzieć, że w moim uni­wer­sum jedze­nie może być fatalne, słabe, takie se, nie­złe lub zaje­bi­ste. Gicz zde­cy­do­wa­nie była zaje­bi­sta. Madzia kur­czaka też chwa­liła, ale osta­tecz­nie to tylko kur­czak. Nawet ja nie jestem w sta­nie spie­przyć kur­czaka.

hummus

Iść, czy nie iść?

Tutaj powi­nie­nem już skoń­czyć i napi­sać, że knajpa prze­ko­nała zarówno mój brzu­szek, jak i zmysł este­tyczny, i że na pewno wrócę (bo wrócę i na powtórkę z giczy, i na testy kofty oraz szak­szuki), tym­cza­sem jest jesz­cze zwrot akcji. Otóż na miej­scu, cał­kiem przy­pad­kowo spo­tka­li­śmy Olę z Thief of The World wraz z mężem Łuka­szem (wcze­śniej zna­li­śmy się tylko z inter­ne­tów) i w tym momen­cie popo­łu­dniowa obiado-kolacja prze­ro­dziła się w chi­lo­utowy wie­czór przy piwku, dzięki czemu do posu­mo­wa­nia mogę doło­żyć jesz­cze opi­nię, że knajpa bar­dzo dobrze się spraw­dza przy posia­dó­wach ze zna­jo­mymi. W takim kli­ma­tycz­nym oto­cze­niu browce wcho­dzą jak złoto. Muszę tylko zazna­czyć, że w kar­cie nie ma kla­sycz­nych mar­ke­to­wych marek, a same lokalne i kra­ftowe. Oso­bi­ście pre­fe­ruję opcję, w któ­rej do wyboru jest cho­ciaż jeden ple­bej­ski bro­war. Zawsze to jakiś pew­niak, a z kra­fto­wymi róż­nie bywa. Nie­mniej te, które zasu­ge­ro­wał mi kel­ner dały radę. Jeśli cho­dzi o ceny, to “Zachodni brzeg” jest na pozio­mie “Sphi­nxa” i “Jef­fsa”. Mniej wię­cej 30–50 zło­tych za dnie główne. Taniej zjeść w lokalu z obsługą kel­ner­ską w sto­licy w zasa­dzie się nie da. Pod­su­mo­wu­jąc, wal­cie do “Zachod­niego Brzegu” jak w dym, macie moje bło­go­sła­wień­stwo.

P.S. Ola dzięki za uży­cze­nie zdjęć. Tak przy­jem­nie się sie­działo, że zapo­mnia­łem o zro­bie­niu własnych.

A to widziałeś?

56 komentarzy

 • Reply Michał Bratos 28/07/2017 at 07:16

  i tak spryt­nie prze­my­ci­łeś info o Bran­do­nie 😛
  Hum­mus jest nie­zły prze­cież (oby zna­jomi nie zoba­czyli tego wpisu;P)

  • Reply PigOut 28/07/2017 at 07:21

   Musia­łem, już czas ewo­lu­uować w blo­gerkę paren­tin­gową 😉 Hum­mus miał być mate­ria­łem na heheszki, tym­cza­sem skur­wiel jest dobry.

 • Reply Michał Bratos 28/07/2017 at 07:16

  i tak spryt­nie prze­my­ci­łeś info o Bran­do­nie 😛
  Hum­mus jest nie­zły prze­cież (oby zna­jomi nie zoba­czyli tego wpisu;P)

  • Reply PigOut 28/07/2017 at 07:21

   Musia­łem, już czas ewo­lu­ować w blo­gerkę paren­tin­gową 😉 Hum­mus miał być mate­ria­łem na heheszki, tym­cza­sem skur­wiel jest dobry.

 • Reply Gontaria Natalek 28/07/2017 at 09:52

  Ja bar­dzo pro­szę o Twój blog paren­tin­gowy, Pig! <3 bar­dzo bar­dzo baaar­dzoo!
  P. S. This gonna be on Inter­net fore­ver! — Wiesz, że teraz musi­cie nazwać dziecko “Bren­don”? Bez względu na płeć 😉

  • Reply PigOut 28/07/2017 at 10:09

   To natu­ralna droga ewo­lu­cji 🙂 Będzie Bren­do­nek, czuję to.

 • Reply Gontaria Natalek 28/07/2017 at 09:52

  Ja bar­dzo pro­szę o Twój blog paren­tin­gowy, Pig! <3 bar­dzo bar­dzo baaar­dzoo!
  P. S. This gonna be on Inter­net fore­ver! — Wiesz, że teraz musi­cie nazwać dziecko “Bren­don”? Bez względu na płeć 😉

  • Reply PigOut 28/07/2017 at 10:09

   To natu­ralna droga ewo­lu­cji 🙂 Będzie Bren­do­nek, czuję to.

 • Reply Hipis 28/07/2017 at 10:28

  Naj­za­baw­niej je się hum­mus z arche­olo­gami. Humus to bowiem część gleby (zresztą, po łaci­nie ozna­cza dosłow­nie “gleba”) i zaraz im się przy­po­mina “Ej, Tomek, a pamię­tasz jak ten humus ścią­ga­li­śmy we Francji…?” 😛

  • Reply PigOut 28/07/2017 at 10:48

   Bran­żowy inside joke zawsze w cenie 🙂

 • Reply Hipis 28/07/2017 at 10:28

  Naj­za­baw­niej je się hum­mus z arche­olo­gami. Humus to bowiem część gleby (zresztą, po łaci­nie ozna­cza dosłow­nie “gleba”) i zaraz im się przy­po­mina “Ej, Tomek, a pamię­tasz jak ten humus ścią­ga­li­śmy we Francji…?” 😛

  • Reply PigOut 28/07/2017 at 10:48

   Bran­żowy inside joke zawsze w cenie 🙂

 • Reply Bookworm 28/07/2017 at 13:25

  Gra­tu­luję Wam ser­decz­nie 🙂
  Tak, blo­gerki paren­tin­gowe mogą zacząć trząść raj­tu­zami, prze­czu­wam wysyp ksią­żek ich autor­stwa na jesieni, żeby jesz­cze zdą­żyć coś po sobie zosta­wić.
  Fotki fajne, tra­dy­cyj­nie wpa­dłem na nie będąc głod­nym. To się pech nazywa 😉

  • Reply PigOut 30/07/2017 at 22:18

   Te fajne fotki są Oli z Thief Of The World. Moje są te z ziar­nem 😉 Chyba czas zain­we­sto­wać w apa­rat, albo cykać z drona. Dzięki za gratki. Czas prze­me­blo­wać bloga 😉

 • Reply Paweł |Bookworm on the Run 28/07/2017 at 13:25

  Gra­tu­luję Wam ser­decz­nie 🙂
  Tak, blo­gerki paren­tin­gowe mogą zacząć trząść raj­tu­zami, prze­czu­wam wysyp ksią­żek ich autor­stwa na jesieni, żeby jesz­cze zdą­żyć coś po sobie zosta­wić.
  Fotki fajne, tra­dy­cyj­nie wpa­dłem na nie będąc głod­nym. To się pech nazywa 😉

  • Reply PigOut 30/07/2017 at 22:18

   Te fajne fotki są Oli z Thief Of The World. Moje są te z ziar­nem 😉 Chyba czas zain­we­sto­wać w apa­rat, albo cykać z drona. Dzięki za gratki. Czas prze­me­blo­wać bloga 😉

 • Reply Ania [PKNDL] 28/07/2017 at 13:43

  Gra­tu­la­cje! (paren­tin­gowy temat, to też dobry temat na kolejną książkę, just sayin’)
  Hum­mus jest subiek­tyw­nie moim bogiem, zaraz obok pie­ro­gów ruskich i sushi.

  • Reply PigOut 30/07/2017 at 22:15

   Od Edi­press dosta­łem porad­nik wydany przez “Faj­nego tatę”, czy jakoś tak. Mam w pla­nach prze­pi­sać ją po swo­jemu i wycią­gnąć rękę po pinia­żek 😉 Osta­tecz­nie fajny tata też od kogoś przepisał 😉

 • Reply Zakazanna 28/07/2017 at 13:43

  Gra­tu­la­cje! (paren­tin­gowy temat, to też dobry temat na kolejną książkę, just sayin’)
  Hum­mus jest subiek­tyw­nie moim bogiem, zaraz obok pie­ro­gów ruskich i sushi.

  • Reply PigOut 30/07/2017 at 22:15

   Od Edi­press dosta­łem porad­nik wydany przez “Faj­nego tatę”, czy jakoś tak. Mam w pla­nach prze­pi­sać ją po swo­jemu i wycią­gnąć rękę po pinia­żek 😉 Osta­tecz­nie fajny tata też od kogoś przepisał 😉

 • Reply Blogierka 30/07/2017 at 02:03

  AA!!! GRATULACJE! 😀 Naresz­cie ktoś odmieni nudny paren­ting! Oj będzie się działo 😀
  ps.Hummus lubię– pole­cam z nachosami 🙂

  • Reply PigOut 30/07/2017 at 22:16

   Bra­janki, scho­waj­cie swoje matki, bo nad­cho­dzę 😉 BTW chciał­bym Cię zła­pać na mie­ście kie­dyś i wrę­czyć Ci gift. Kawy nie pijam, ale na muf­finka mogę wpaść, tyle że nie wiem gdzie.

   • Reply Blogierka 31/07/2017 at 00:27

    Hehe, kant wait! 😀
    ps. A może na mor­do­rze? Bywam tam cza­sami w ponie­działki i środy :). No chyba że jakaś sobotą ( bywam tam teraz tylko 1 raz w tygo­dniu) wpadniesz/cie do Nero obok Uni­werku– zapraszam 🙂

 • Reply Blogierka 30/07/2017 at 02:03

  AA!!! GRATULACJE! 😀 Naresz­cie ktoś odmieni nudny paren­ting! Oj będzie się działo 😀
  ps.Hummus lubię– pole­cam z nachosami 🙂

  • Reply PigOut 30/07/2017 at 22:16

   Bra­janki, scho­waj­cie swoje matki, bo nad­cho­dzę 😉 BTW chciał­bym Cię zła­pać na mie­ście kie­dyś i wrę­czyć Ci gift. Kawy nie pijam, ale na muf­finka mogę wpaść, tyle że nie wiem gdzie.

   • Reply Blogierka 31/07/2017 at 00:27

    Hehe, kant wait! 😀
    ps. A może na mor­do­rze? Bywam tam cza­sami w ponie­działki i środy :). No chyba że jakaś sobotą ( bywam tam teraz tylko 1 raz w tygo­dniu) wpadniesz/cie do Nero obok Uni­werku– zapraszam 🙂

 • Reply Karola Franieczek | Życie Me 31/07/2017 at 12:04

  Pamię­tam swoje nasta­wie­nie do hum­musu, że na pewno fe, ble i po co to taką papkę sza­mać. A gadzina dobra jest zaiste i naj­lep­sze jest to, że tak sobie można sma­kiem pomaj­stro­wać i namie­szać to, co się lubi najbardziej.

  No i w P.S. Turbo-Gratulacje!

  Niech się strzegą paren­tingi, nad­cho­dzi Brendonkorewolucja!

  • Reply PigOut 08/08/2017 at 22:16

   Dzięki. Paren­ting ma ostat­nie 4 mie­siące zanim nim wstrząśnie 😉

 • Reply Karola | Życie Me 31/07/2017 at 12:04

  Pamię­tam swoje nasta­wie­nie do hum­musu, że na pewno fe, ble i po co to taką papkę sza­mać. A gadzina dobra jest zaiste i naj­lep­sze jest to, że tak sobie można sma­kiem pomaj­stro­wać i namie­szać to, co się lubi najbardziej.

  No i w P.S. Turbo-Gratulacje!

  Niech się strzegą paren­tingi, nad­cho­dzi Brendonkorewolucja!

  • Reply PigOut 08/08/2017 at 22:16

   Dzięki. Paren­ting ma ostat­nie 4 mie­siące zanim nim wstrząśnie 😉

 • Reply Jacek eM: dizajnuch 31/07/2017 at 20:04

  Jezuu, ale nie popsu­jesz się jak Segritta i nie wydasz książki? Oh, wait…
  Jak to widzisz przez ten urlop czło­wiek wypada z obiegu — gra­tu­lej­szyny wiel­kie. I imię śliczne, choć nie tak, jak Jacek — Jacuś, Jacu­nio, Jacio, no patrz jak ładnie 🙂

  A hum­mus kocham miło­ścią nie­skoń­czoną i chyba jest to jedyna hip­ster­ska rzecz, jaką kocham. No, może jesz­cze poza hip­ster­skim, zie­lo­nym, dmu­cha­nym czymś 🙂

  • Reply PigOut 08/08/2017 at 22:15

   Ty z urlopu, a ja na wła­śnie wybie­ram się na ostatni bez­dzietny. Zasza­lał­bym, ale za każ­dym razem, kiedy tak mówię, padam o 22 😉

   • Reply Jacek eM: dizajnuch 09/08/2017 at 08:22

    Jedź na te Chmie­laki do Kra­sne­go­stawu. Bli­sko, faj­nie, a poza tym, że będzie Puder­nica, to jesz­cze będzie dużo dobrego piwa, a może nawet i faj­nie pograją — za moich cza­sów wystę­po­wał Kult, a z Kazi­kiem nawet piłem bro­warki, jak połowa Chmie­la­ków zresztą 🙂

 • Reply Jacek eM: dizajnuch 31/07/2017 at 20:04

  Jezuu, ale nie popsu­jesz się jak Segritta i nie wydasz książki? Oh, wait…
  Jak to widzisz przez ten urlop czło­wiek wypada z obiegu — gra­tu­lej­szyny wiel­kie. I imię śliczne, choć nie tak, jak Jacek — Jacuś, Jacu­nio, Jacio, no patrz jak ładnie 🙂

  A hum­mus kocham miło­ścią nie­skoń­czoną i chyba jest to jedyna hip­ster­ska rzecz, jaką kocham. No, może jesz­cze poza hip­ster­skim, zie­lo­nym, dmu­cha­nym czymś 🙂

  • Reply PigOut 08/08/2017 at 22:15

   Ty z urlopu, a ja na wła­śnie wybie­ram się na ostatni bez­dzietny. Zasza­lał­bym, ale za każ­dym razem, kiedy tak mówię, padam o 22 😉

   • Reply Jacek eM: dizajnuch 09/08/2017 at 08:22

    Jedź na te Chmie­laki do Kra­sne­go­stawu. Bli­sko, faj­nie, a poza tym, że będzie Puder­nica, to jesz­cze będzie dużo dobrego piwa, a może nawet i faj­nie pograją — za moich cza­sów wystę­po­wał Kult, a z Kazi­kiem nawet piłem bro­warki, jak połowa Chmie­la­ków zresztą 🙂

 • Reply Driving nuts 03/08/2017 at 23:30

  Aaa, shit shit, dopiero zaja­rzy­lam temat. Gratulacje!!:D tro­chę umie­ram ze śmie­chu, ze będziesz teraz blo­gerką paren­tin­gową, tro­chę zło­śli­wie recho­czę, że poznasz ten bul i rzal rodzi­ciel­stwa (:>), a tro­chę pakuję manatki ze swoim paren­tin­giem, bo naj­da­lej za parę mie­chow pew­nie roz­wa­lisz system:D a jak Madzia to znosi?

  • Reply PigOut 08/08/2017 at 22:13

   Dzięki. Madzia cał­kiem dobrze, cho­ciaż ma momenty nazwijmy je emo­cjo­nal­nymi 😉 Możesz spać spo­koj­nie, zaczy­nam czy­tać Two­jego blo­ga­ska od początku i robić notatki

 • Reply Driving nuts 03/08/2017 at 23:30

  Aaa, shit shit, dopiero zaja­rzy­lam temat. Gratulacje!!:D tro­chę umie­ram ze śmie­chu, ze będziesz teraz blo­gerką paren­tin­gową, tro­chę zło­śli­wie recho­czę, że poznasz ten bul i rzal rodzi­ciel­stwa (:>), a tro­chę pakuję manatki ze swoim paren­tin­giem, bo naj­da­lej za parę mie­chow pew­nie roz­wa­lisz system:D a jak Madzia to znosi?

  • Reply PigOut 08/08/2017 at 22:13

   Dzięki. Madzia cał­kiem dobrze, cho­ciaż ma momenty nazwijmy je emo­cjo­nal­nymi 😉 Możesz spać spo­koj­nie, zaczy­nam czy­tać Two­jego blo­ga­ska od początku i robić notatki

 • Reply Jacek Semen 21/09/2017 at 15:26

  Gościu, with all do respect ale jak ty jesteś gruby, to ja powi­nie­nem wygrać zawody Mr. Olym­pia ^^
  Knajpę oba­dam jak się trafi oka­zja, nie­za­wod­nie a na spam wpi­sowy z kate­go­rii: “Uro­dzi­łem z moją kobietą, będę wycho­wy­wał, drżyj­cie!” cze­kam jak na własne ^^

 • Reply Tilian 21/09/2017 at 15:26

  Gościu, with all do respect ale jak ty jesteś gruby, to ja powi­nie­nem wygrać zawody Mr. Olym­pia ^^
  Knajpę oba­dam jak się trafi oka­zja, nie­za­wod­nie a na spam wpi­sowy z kate­go­rii: “Uro­dzi­łem z moją kobietą, będę wycho­wy­wał, drżyj­cie!” cze­kam jak na własne ^^

 • Reply Natalia Walczewska 11/11/2017 at 13:29

  Świetny arty­kuł, który skło­nił mnie do wizyty w Zachod­nim Brzegu. Mam same pozy­tywne wra­że­nia i nie żałuję. Powie­dzia­ła­bym, że to jedna z restau­ra­cji, którą na pewno będę odwie­dzać. Fan­ta­styczna atmos­fera i wystrój oraz obłędne jedze­nie. W tej chwili menu się tro­chę zmie­niło i zamó­wi­łam czu­lent z policz­kami woło­wymi. Po pro­stu pychota. Pozdrawiam!

 • Reply Natalia Walczewska 11/11/2017 at 13:29

  Świetny arty­kuł, który skło­nił mnie do wizyty w Zachod­nim Brzegu. Mam same pozy­tywne wra­że­nia i nie żałuję. Powie­dzia­ła­bym, że to jedna z restau­ra­cji, którą na pewno będę odwie­dzać. Fan­ta­styczna atmos­fera i wystrój oraz obłędne jedze­nie. W tej chwili menu się tro­chę zmie­niło i zamó­wi­łam czu­lent z policz­kami woło­wymi. Po pro­stu pychota. Pozdrawiam!

  • Reply PigOut 20/03/2018 at 14:15

   czyli musimy wybrać się ponow­nie i wypró­bo­wać nowo­ści z menu 🙂

 • Reply Beata Grabowska 13/12/2017 at 11:22

  Super wpis! Też jadłam gicz jagnięcą i bar­dzo mi sma­ko­wała. Lokal jest mega. Miły dla oka i dla podniebienia 🙂

 • Reply Beata Grabowska 13/12/2017 at 11:22

  Super wpis! Też jadłam gicz jagnięcą i bar­dzo mi sma­ko­wała. Lokal jest mega. Miły dla oka i dla podniebienia 🙂

 • Reply Jacek Pawlak 18/12/2017 at 21:28

  Byłem raz i mi się podo­bało. Jadłem hum­mus, który jak dla mnie był naj­lep­szy ze wszyst­kich, które pró­bo­wa­łem. Zro­bi­łeś mi smaka na tą koftę 😀 chyba następ­nym razem ją zamówię

 • Reply Jacek Pawlak 18/12/2017 at 21:28

  Byłem raz i mi się podo­bało. Jadłem hum­mus, który jak dla mnie był naj­lep­szy ze wszyst­kich, które pró­bo­wa­łem. Zro­bi­łeś mi smaka na tą koftę 😀 chyba następ­nym razem ją zamówię

 • Reply Bożena Lipińska 04/02/2018 at 10:14

  Zachodni Brzeg wybra­łam ostat­nio jako miej­sce spo­tka­nia ze zna­jo­mymi po prze­czy­ta­niu opini tutaj. Muszę przy­znać, że chyba nigdy nie jadła tak mysz­nego hum­musa! Jedze­nie wypas, kli­mat i wystrój też.

  • Reply PigOut 20/03/2018 at 14:12

   Faj­nie że się spodobało 🙂

 • Reply Bożena Lipińska 04/02/2018 at 10:14

  Zachodni Brzeg wybra­łam ostat­nio jako miej­sce spo­tka­nia ze zna­jo­mymi po prze­czy­ta­niu opini tutaj. Muszę przy­znać, że chyba nigdy nie jadła tak mysz­nego hum­musa! Jedze­nie wypas, kli­mat i wystrój też.

 • Reply Tommy 13/07/2018 at 07:46

  Chyba moja ulu­biona restau­ra­cja w War­sza­wie!!! 😉 Nie byłem wpierw prze­ko­nany, ale jed­nak się udało, zasługa mojej kobiety, która namó­wiła mnie na wżyte tam 😀 Super restau­ra­cja 5 gwiaz­dek za wszystko 😀

 • Reply Bartek Gocek 08/08/2018 at 08:22

  Mia­łem już nie wyda­wać pie­nię­dzy na jedze­nie na mie­ście, ale jak idę koło tej restau­ra­cji nie umiem się powstrzy­mać, pew­nie przez te piękne zapa­chy i kli­mat tego miejsca 😀

 • Reply Marta Adamczak 22/08/2018 at 12:35

  Też mam dużo zdjęć z tego miej­sca! W ogóle z róż­nych cie­ka­wych, pisz­cie jak będzie­cie potrze­bo­wać! 😀 Kocham Zachodni Brzeg, to tu się spo­tka­łam pierw­szy raz z moim aktu­al­nym chło­pa­kiem 😀 Humussss 100000/10 😀 Kli­mat restau­ra­cji — brak skali 😀

 • Reply Malwina Kot 14/01/2019 at 08:06

  hum­mus hum­mu­sem — bar­dzo dobry 😀 ale inne dania zasłu­gują na pochwałę jak choćby Kofta czy fasze­ro­wany bakła­żan, mniam!!

 • Leave a Reply