Wysypisko

kolekcja moschino dla hm, czyli pigout vs moda

02/11/2018

Listo­pad to zde­cy­do­wa­nie mój ulu­biony mie­siąc. Po pierw­sze dla­tego, że mam wtedy uro­dziny, czyli z góry mogę doli­czyć sobie 50 peele­nów do budżetu, bo bab­cia stan­dar­dowo wsu­nie mi bank­not z Kaziem Wiel­kim do cze­ko­lady ”- Nie no co Ty bab­cia, ja już doro­sły jestem, nie powie­niem brać od Cie­bie kasiory — Bierz, nie gadaj — No skoro nale­gasz (a w myślach FUCK YEAH!”). Po dru­gie, bo co roku w listo­pa­dzie, H&M wypusz­cza kolek­cję stwo­rzoną w koope­ra­cji z jakimś zna­nym pro­jek­tan­tem, a to zawsze zwia­stuje dobrą roz­rywkę. “Influ­en­ce­rzy” tak się na nią napalą, że roz­biją namiot pod salo­nem już tydzień wcze­śniej, następ­nie okaże się, że do każ­dego sklepu wje­dzie ledwo po 5 sztuk danego łacha, więc ludzie zaczną się robić ner­wowi, a po otwar­ciu drzwi, wszyst­kim pusz­czą hamulce i roz­pęta się jedna wielka inba. Blo­gerki modowe, chcące kupić sty­li­za­cję do sesji foto na Insta­gram, sto­czą walkę na śmierć i życie z janu­szami biz­nesu, któ­rzy będą chcieli wyku­pić całą kolek­cję, licząc, że na alle­gro opchną ją trzy razy dro­żej. Same shit, dif­fe­rent day year! O ile bójki w skle­pach już dawno prze­stały mnie szo­ko­wać, to nadal kręci mnie motyw prze­wodni akcji, czyli H&M pró­bu­jące udo­wod­nić, że moda pre­mium nie musi być zamknięta na wybie­gach w Paryżu i Nowym Yorku. Nope, dzięki ich koope­ra­cji ze zna­nymi pro­jek­tan­tami, moda pre­mium staje się dostępna dla każ­dego — dla mnie, dla Cie­bie, dla Pani, dla Pana. Pyta­nie tylko, czy Pol­ska jest już na to gotowa?
W tym roku marką współ­pra­cu­jącą z H&M jest Moschino, a kolek­cję zapro­jek­to­wał Jer­remy Scott. Oso­bi­ście nic mi to nie mówi, ale ponoć Jes­sica Mer­ce­des puściła rynnę po nodze, jak o tym usły­szała. Ok, zobaczmy, co Jer­remi wysma­żył dla face­tów.

Skó­rzane ogrod­niczki. Ide­alne, o ile jesteś rzeź­ni­kiem i dojeż­dzasz do roboty na moto­rze. Tanio nie jest, ale przy­naj­mniej nie będziesz musiał się prze­bie­rać. 

Kolekcja Moschino dla HM

Bluza z kaj­da­nem. Dzięki niej sta­niesz się osie­dlo­wym Rze­pliń­skim i jak Seba będzie miał spór z Matim, to wła­śnie Cie­bie popro­szą o roz­strzy­gnię­cie.

Kolekcja Moschino dla HMKolekcja Moschino dla HM

Do kom­pletu dresy jog­gersy z pasem cnoty.  Każda Karyna powinna poda­ro­wać takie swo­jemu Seb­kowi, co by inne foczki wie­działy, że łapy precz, bo ten dżen­tel­men jest już zajęty.

Kolekcja Moschino dla HM

Sexi szorty, na widok któ­rych, kum­ple powie­dzą: “Fajne. A męskich nie było?“

Kolekcja Moschino dla HM

Ano… rak. Zaje­bi­sty, o ile nazy­wasz się Gepard Che­ster

Kolekcja Moschino dla HM

Czapka z dasz­kiem. Kiedy lubisz modę, ale życie tak się uło­żyło, że jeź­dzisz na TIRach.

Kolekcja Moschino dla HM

Zima idzie, więc nie mogło zabrak­nąć ocie­pla­nej kurtki. Jak to powie­dział Janusz Gajos w “Kle­rze” — “Złote, a skromne”. W sam raz do ZTMu.

Kolekcja Moschino dla HM

Alter­na­tyw­nie kurtka, która jest jak scy­zo­ryk — wie­ofunk­cyjna. Dobra i do szkoły i na imprezę. Nada się i dla fana Dra­gon Balla i dla alfonsa. 

Kolekcja Moschino dla HM

- Jesteś sin­glem?
– Nie kurwa, albu­mem stu­dyj­nym!
Poniż­sza sty­lówa jest dla ludzi, któ­rzy kie­dy­kol­wiek odbyli taki dia­log. Ewen­tu­al­nie Taco Hemin­gway może w tym cho­dzić, bo on dokład­nie tyle pla­tyn ma na cha­cie. 

Kolekcja Moschino dla HM

A jak będę chciał, żeby Bren­donka bili w szkole, to mu taki ple­cak kupię.
Kolekcja Moschino dla HM

Wiem wiem, teraz pew­nie powie­cie, że jestem modo­wym janu­szem i się cze­piam, tym­cza­sem to naprawdę można faj­nie zesta­wić i wyj­dzie sztos. Macie racje… ale ja i tak pozo­staje wierny modzie by Tesco.

Kolekcja Moschino dla HM


A co z kobie­tami? Spo­koj­nie, o was też pamię­tali. Jeśli lubisz MTV, a twój stary jest księ­dzem, to w poniż­szym worku, wyra­zisz obie te rze­czy rów­no­cze­śnie:

Kolekcja Moschino dla HM

A jeśli w week­end masz usta­wioną walkę bok­ser­ską i chcia­ła­byś wejść na ring z pier­dol­nię­ciem, to ten szla­frok będzie w sam raz. Rocky Bal­boa lubi to.

Kolekcja Moschino dla HM

Nie­stety Wszyst­kich Świę­tych już za nami, ale może w zimowe ferie, pla­nu­jesz prze­spa­ce­ro­wać się nad Mor­skie Oko. Te kozaki nada­dzą się ide­al­nie.

Kolekcja Moschino dla HM

Do tego ocie­plana kurtka, żeby Ci ręce przy­pad­kiem nie zamar­zły (A co z brzu­chem? Na brzu­chu i tak masz oponę Pirelli, więc on może być wyeks­po­no­wany — nie zmar­z­nie)

Kolekcja Moschino dla HM

Chę­do­żysz się się, czy trzeba z Tobą cho­dzić? Prze­zorny zawsze zabez­pie­czony, więc dla roz­sąd­nych babek taka torebka:

Kolekcja Moschino dla HM

No dobra, ta torebka aku­rat jest zaje­bi­sta. Tak samo, jak to bolerko. Kurła, pójdę się o nie bić, ale zoba­czyć w nim Madzię, bez­cenne.

Kolekcja Moschino dla HM

Przy oka­zji dobiorę jej jesz­cze ze dwie sty­lówy do korpo, żeby nikt nie mówił, że pro­wa­dza się z topo­wym blo­ge­rem, a nie nadąża za tren­dami:

Kolekcja Moschino dla HM

I coś dla Chur­chilla, żeby nie odsta­wał:

Kolekcja Moschino dla HM

I może sza­lik dla Kini Rusin. Ona lubi Lisa, a jak jest do tego eko, to już w ogóle szał…chociaż dla mnie to bar­dziej wygląda, jak nogi kurczaka.

Kolekcja Moschino dla HM

Kolekcja Moschino dla HM

Cóż, nie wiem jak wy, ale ja daję sobie jesz­cze rok, żeby doj­rzeć do mody premium.

A to widziałeś?

18 komentarzy

 • Reply Blogierka 03/11/2018 at 02:16

  Płą­czę! 😀 I nie mogę się docze­kać fotek sza­fiar w tym ciu­chach!
  ps. Jak można wyje­bać tyle kasy na coś takiego??

  • Reply PigOut 03/11/2018 at 22:11

   Ej, no prze­cież na stan­dardy sza­fia­rek, to taniocha 🙂

   • Reply Blogierka 05/11/2018 at 00:13

    Fair point.

 • Reply Agnieszka Kedzierska 03/11/2018 at 10:01

  Te zdje­cia na dole to juz w ogole szal..klapki ala Kuboty I skar­pety do tego. Sza­lik ala kurze lapki tez jest impo­nu­jacy 😛 Wcale sie nie dziwie,ze Janu­sze beda sie o to bic 😛

  • Reply PigOut 03/11/2018 at 22:12

   I niech już mi teraz nikt nie mói, że Kubota z białą skar­petą są passe

 • Reply Nieidealna Anna 03/11/2018 at 10:24

  Zaje­bi­sty wpis. Ogól­nie lubię tę kolek­cję, ale wia­domo, za mało hajsu by tak się wozić po Pruszku. Zasko­czy­łaś mnie, ale i obro­ni­les się. Jestem pod wrażeniem ♥️

  • Reply PigOut 03/11/2018 at 22:13

   Dzięki. Nie samą popkul­turą czło­wiek żyje 😉
   P.S. Zbie­ram na skó­rzane ogrodniczki

 • Reply Olga Siemoniak 03/11/2018 at 13:42

  – Jesteś sin­glem?
  – Nie kurwa, albu­mem stu­dyj­nym!
  😀 Poko­cha­łam tę kolekcję 😀

  • Reply PigOut 03/11/2018 at 22:13

   Zga­dzam sie, jest urocza

 • Reply Katarzyna Anna Kołbuś 03/11/2018 at 16:28

  Kustu­rica byłby zachwy­cony, ide­alne kostiumy do jego filmów 🙁

  • Reply PigOut 03/11/2018 at 22:15

   Kto wie, może będzie go można spo­tkać na polu namio­to­wym pod salonem

 • Reply Kolejny rok i kolejna współpraca H&M z projektantem. - eye on visual 07/11/2018 at 21:20

  […] moda. Tu się zatrzy­mam, bo nie chcę nikogo obra­żać, ale spoko stre­ścił sytu­acje PigOut  warto […]

 • Reply ewa_inga 08/11/2018 at 10:00

  Sytu­acja wyglą­dała mniej wię­cej tak. Praca. Poważna insty­tu­cja. Kolega coś komuś tłu­ma­czy przez tele­fon. Nata­lia co chwila par­ska w moni­tor, w końcu nie wytrzy­muję i syczę
  - Kużwa, ucisz się
  - Daj mi spo­kój, Pigo­uta czy­tam
  ctr c+ctr v i link jest już u mnie na kom­pie (komu­ni­ka­tor wewnętrzny na pewno w fir­mach został stwo­rzony w takich celach)
  efekt? kum­pel ma w pokoju dwie par­ska­jące kre­tynki
  P.S. Dużo DUŻO bym dała za swo­jego W w tym kom­ple­ciku w płyty. DUŻO

  • Reply PigOut 08/11/2018 at 12:46

   I za to uwiel­biam Toruń. Tam ludzie mnie rozumieją 🙂

   Twój małż wska­kuje w dres z winy­lami, ja zakła­dam ogrod­niczki + czapkę TIRówkę i wbi­jamy na kebsa. Coś czuje, że takich influ­en­ce­rów, obsłu­ży­liby bez kolejki 🙂

 • Reply Dorota Matuszewska 09/11/2018 at 12:12

  Oesu­uuu i już po maki­jażu i z zakwa­sami mię­śni brzu­cha.
  Cudowny wpis. You made my day!

  • Reply PigOut 08/01/2019 at 22:28

   dzięki. z 2 mie­sięcz­nym opóź­nie­niem w odpi­sy­wa­niu na komen­ta­rze, ale dzięki 🙂

 • Reply Darek B. 14/01/2019 at 10:35

  oczami wyobraźni widzę szaro-burych ludzi z kap­tu­rami na łbach prze­kra­da­ją­cych się mrocz­nymi, słabo oświe­tlo­nymi ulicz­kami, z wiel­kimi tor­bami na ple­cach. Rzecz mogłaby się dziać w jakiejś dziel­nicy maga­zy­no­wej lub por­to­wej, obraz nędzy i roz­pa­czy, opusz­cze­nia i sta­gna­cji. I wyglą­da­łoby to na przy­kład tak:

  … szedł ostroż­nie, z gra­cją i wdzię­kiem prze­ska­ku­jąc ogromne kałuże. Parę razy dys­kret­nie spraw­dzał czy nie jest śle­dzony, raz nawet, tak na wszelki wypa­dek, zro­bił sza­lony par­kur przez cztery maga­zyny, dwa par­kingi i wysy­pi­sko śmieci — to go osta­tecz­nie upew­niło, że jest bez­pieczny. Po dwóch godzi­nach klu­cze­nia dotarł do Celu. Raz jesz­cze spoj­rzał na kartkę, którą zna­lazł w skrzynce kon­tak­to­wej: “Maga­zyn 184/3″. Tak, to było to miej­sce.
  Wszedł do maga­zynu w któ­rym było nie­mal rów­nie ciemno jak na zewnątrz — sze­roki, obskurny kory­tarz pró­bo­wała roz­świe­tlać jedna, jedyna żarówka, ewi­dent­nie nie­le­galne 60W. Na końcu kory­ta­rza znaj­do­wały się drzwi — wiel­kie, meta­lowe, pan­cerne, a przed nimi stał wielki, meta­lowy, raczej też pan­cerny bram­karz, jeden z tych, któ­rzy w Ter­mo­pi­lach zatrzy­ma­liby nie tylko Per­sję ale i słońce, księ­życ i na doda­tek Zie­mię.
  Pod­szedł i kon­fi­den­cjo­nal­nie szep­nął: “mosz­czino dla ejcz-em to zali tu?”. Goryl w tem­pie dryfu kon­ty­nen­tal­nego ruszył wielką łysą głową osa­dzoną na szyi potęż­nej jak kor­bo­wód lot­ni­skowca ato­mo­wego i popa­trzył na niego z góry. Przez sekundę czy dwie zaglą­dał do jego duszy, w końcu odpo­wie­dział roz­wle­kłym “niet”. I w ramach wyja­śnie­nia wska­zał głową na prze­ciw­le­głą stronę kory­ta­rza.
  Fak­tycz­nie, tam też był pełen zestaw panceno-metalowy, ale jakby lepiej ukryty w cie­niu. Cho­roba, dwie imprezy w jed­nym lokalu? Czy to nie za duże ryzyko? Ale tak już bywało wcze­śniej, podobno cią­gle jesz­cze “cho­dziły” gdzieś poprzed­nie kolek­cje…
  Nic to. Prze­szedł do dru­gich drzwi, rzu­cił hasło, po wery­fi­ka­cji został wpusz­czony… i dopiero ode­tchnął pełną pier­sią. To była wła­ściwa część maga­zynu, świet­nie oświe­tlona, dosko­nale zabez­pie­czona przed inwi­gi­la­cją — okna były zabite szta­che­tami a prze­strzeń wypeł­niała muzyka tak prze­ra­ża­jąca i gło­śna, że żadne ze zna­nych czło­wie­kowi urzą­dzeń reje­stra­cyj­nych nie dałoby rady prze­trwać w takiej kano­na­dzie fal dźwię­ko­wych. Wszę­dzie krę­ciły się dzie­siątki, ba!, setki osób poprze­bie­ra­nych w roz­ma­ite ele­menty kolek­cji mosz­czino ejczem. Nasz boha­ter tak jak stał zrzu­cił z sie­bie szare dresy i wydo­był z torby błysz­czące, sze­lesz­czące cuda… i chwilę póź­niej dał się porwać magii wiru­ją­cego szaj­sem blich­trem świata…

  • Reply PigOut 14/01/2019 at 10:51

   Wow, też bym chciał umieć tak pro­wa­dzić nar­ra­cję! Kurde, dobry jesteś

   • Reply Darek B. 14/01/2019 at 12:50

    a dzięki wiel­kie, ale to tylko kwe­stia odpo­wied­niej inspi­ra­cji. Wiel­kie kolek­cje wiel­kich marek… czy coś może zain­spi­ro­wać bar­dziej? ;-P. A two­jej nar­ra­cji oczy­wi­ście nic nie bra­kuje, ale nie roz­wle­kam się, bo oczywista-oczywistość.

  Leave a Reply