Wysypisko

Klątwa Aarona Ramsey’a

15/01/2016

W dru­ży­nie pił­kar­skiej, Arse­nal Lon­dyn, na co dzień gra 25-let­ni Walij­czyk, Aaron Ram­sey. Trze­ba przy­znać, że chło­pak jest nie­zły, ale nie dla­te­go ostat­nio o nim gło­śno. Otóż ktoś zauwa­żył, że Aaron jest żni­wia­rzem, w sen­sie posłań­cem śmier­ci. Za każ­dym razem, gdy strze­la bram­kę dla Arse­na­lu lub repre­zen­ta­cji, ktoś ze sław­nych ludzi żegna się z ziem­skim pado­łem. Przy­pa­dek? Przy­pa­dek to jeden, dwa, niech będą nawet i trzy takie incy­den­ty, ale Ram­sey ma ich na kon­cie znacz­nie wię­cej. Wła­śnie koń­czy dru­gą dzie­siąt­kę, więc nie, nie sądzę, żeby to był przy­pa­dek. Kole­ga twier­dzi, że: “tu nie ma co drą­żyć tema­tu, jeb­nął to jeb­nął, po pro­stu jest śmier­tel­nie sku­tecz­ny”, ale ina­czej na spra­wę patrzą zna­ni i moż­ni tego świa­ta. Póki Aaron nie skoń­czy karie­ry, póty oni nie będą mogli spać spo­koj­nie. Poni­żej kil­ka z jego bra­mek wraz z przy­pi­sa­ny­mi ofia­ra­mi. Dwa gole może­my mu wyba­czyć, ale cała resz­ta, zde­cy­do­wa­nie kosz­to­wa­ła zbyt drogo. 

 
Ofia­ra nr 1. Osa­ma Bin Laden (wyba­cza­my!)

 
Ofia­ra nr 2. Ste­ve Jobs

 
Ofia­ra nr 3. Mu’ammar al-Kad­da­fi (wyba­cza­my!)

 
Ofia­ra nr 4. Whit­ney Houston

 
Ofia­ra nr 5. Paul Walker

 
Ofia­ra nr 6. Robin Williams

 
Ofia­ra nr 7. Sir Richard Attenborough

 
Ofia­ra nr 8. David Bowie

 
Ofia­ra nr 9. Alan Rickman

 

Powyż­sze oso­by to tyl­ko naj­bar­dziej zna­ne ofia­ry Ram­seya, ale na tym lista się nie kończy. 

14/10/2009 Ram­sey strze­la w meczu Lich­ten­ste­in vs Walia, [*]16/10/2009 umie­ra Andrés Mon­tes — hisz­pań­ski dzien­ni­karz sportowy 

14/11/2009 Ram­sey strze­la w meczu Walia vs Szko­cja, [*]16/11/2009 umie­ra Anto­nio de Nigris — mek­sy­kań­ski piłkarz 

04/08/2012 Ram­sey strze­la w meczu Wiel­ka Bry­ta­nia vs Korea, [*]05/08/2012 umie­ra Cha­ve­la Var­gas — kosta­ry­kań­ska piosenkarka 

22/03/2013 Ram­sey strze­la w meczu Szko­cja vs Walia, [*]22/03/2013 umie­ra Bebo Val­dés — kubań­ski pia­ni­sta i Ray Wil­liams — ame­ry­kań­ski koszy­karz, grał w NBA w latach 1977–1987

14/05/2013 Ram­sey strze­la w meczu Arse­nal vs Wigan, [*]17/05/2013 umie­ra Jor­ge Rafa­el Vide­la — argen­tyń­ski pre­zy­dent z lat 1976 — 1981 

18/09/2013 Ram­sey strze­la w meczu Olym­pi­que Mar­sy­lia vs Arse­nal, [*]18/09/2013 umie­ra Ken Nor­ton — ame­ry­kań­ski bok­ser, mistrz świa­ta wagi cięż­kiej w latach 1977 — 1978 

20/04/2014 Ram­sey strze­la w meczu Hull City vs Arse­nal, [*]20/04/2014 umie­ra Rubin “Hura­gan” Car­ter — ame­ry­kań­ski bok­ser wagi śred­niej, oskar­żo­ny o potrój­ne mor­der­stwo i ska­za­ny na karę doży­wo­cia pod­czas kon­tro­wer­syj­ne­go pro­ce­su w 1967 roku. Docze­kał się fil­mu, w któ­rym został zagra­ny przez Den­ze­la Washingtona 

11/05/2014 Ram­sey strze­la w meczu Nor­wich vs Arse­nal, [*]12/05/2014 umie­ra Hans Rudolf Giger — szwaj­car­ski malarz, naj­bar­dziej zna­ny ze stwo­rze­nia posta­ci kse­no­mor­fa do fil­mu “Obcy — ósmy pasa­żer Nostro­mo”.

 
Co z tym zrobić?

18 ist­nień ludz­kich na sumie­niu! To już pod­cho­dzi pod seryj­ne­go mor­der­cę. Moje zda­nie jest takie, że Ram­sey­’o­wi nale­ży wle­pić doży­wot­ni zakaz gry w pił­kę. Moż­li­we, że Arse­nal na tym stra­ci, ale nie wol­no ryzy­ko­wać. Clint Eastwo­od ma już 86 lat, Jack Nichol­son 79, Al Paci­no 76, Har­ri­son Ford 74, Robert De Niro 73, Stal­lo­ne 70, Arni 69. To jest kwe­stia kil­ku bra­mek (tfu, tfu). Nie pozwól­my na to.

A to widziałeś?

Brak komentarzy

Leave a Reply