Wysypisko

Klątwa Aarona Ramsey’a

15/01/2016

W dru­ży­nie pił­kar­skiej, Arse­nal Lon­dyn, na co dzień gra 25-letni Walij­czyk, Aaron Ram­sey. Trzeba przy­znać, że chło­pak jest nie­zły, ale nie dla­tego ostat­nio o nim gło­śno. Otóż ktoś zauwa­żył, że Aaron jest żni­wia­rzem, w sen­sie posłań­cem śmierci. Za każ­dym razem, gdy strzela bramkę dla Arse­nalu lub repre­zen­ta­cji, ktoś ze sław­nych ludzi żegna się z ziem­skim pado­łem. Przy­pa­dek? Przy­pa­dek to jeden, dwa, niech będą nawet i trzy takie incy­denty, ale Ram­sey ma ich na kon­cie znacz­nie wię­cej. Wła­śnie koń­czy drugą dzie­siątkę, więc nie, nie sądzę, żeby to był przy­pa­dek. Kolega twier­dzi, że: “tu nie ma co drą­żyć tematu, jeb­nął to jeb­nął, po pro­stu jest śmier­tel­nie sku­teczny”, ale ina­czej na sprawę patrzą znani i możni tego świata. Póki Aaron nie skoń­czy kariery, póty oni nie będą mogli spać spo­koj­nie. Poni­żej kilka z jego bra­mek wraz z przy­pi­sa­nymi ofia­rami. Dwa gole możemy mu wyba­czyć, ale cała reszta, zde­cy­do­wa­nie kosz­to­wała zbyt drogo.

 
Ofiara nr 1. Osama Bin Laden (wyba­czamy!)

 
Ofiara nr 2. Steve Jobs

 
Ofiara nr 3. Mu’ammar al-Kaddafi (wybaczamy!)

 
Ofiara nr 4. Whit­ney Houston

 
Ofiara nr 5. Paul Wal­ker

 
Ofiara nr 6. Robin Wil­liams

 
Ofiara nr 7. Sir Richard Atten­bo­ro­ugh

 
Ofiara nr 8. David Bowie

 
Ofiara nr 9. Alan Rick­man

 

Powyż­sze osoby to tylko naj­bar­dziej znane ofiary Ram­seya, ale na tym lista się nie kończy.

14/10/2009 Ram­sey strzela w meczu Lich­ten­stein vs Walia, [*]16/10/2009 umiera Andrés Mon­tes — hisz­pań­ski dzien­ni­karz sportowy

14/11/2009 Ram­sey strzela w meczu Walia vs Szko­cja, [*]16/11/2009 umiera Anto­nio de Nigris — mek­sy­kań­ski piłkarz

04/08/2012 Ram­sey strzela w meczu Wielka Bry­ta­nia vs Korea, [*]05/08/2012 umiera Cha­vela Var­gas — kosta­ry­kań­ska piosenkarka

22/03/2013 Ram­sey strzela w meczu Szko­cja vs Walia, [*]22/03/2013 umiera Bebo Val­dés — kubań­ski pia­ni­sta i Ray Wil­liams — ame­ry­kań­ski koszy­karz, grał w NBA w latach 1977–1987

14/05/2013 Ram­sey strzela w meczu Arse­nal vs Wigan, [*]17/05/2013 umiera Jorge Rafael Videla — argen­tyń­ski pre­zy­dent z lat 1976 — 1981

18/09/2013 Ram­sey strzela w meczu Olym­pi­que Mar­sy­lia vs Arse­nal, [*]18/09/2013 umiera Ken Nor­ton — ame­ry­kań­ski bok­ser, mistrz świata wagi cięż­kiej w latach 1977 — 1978

20/04/2014 Ram­sey strzela w meczu Hull City vs Arse­nal, [*]20/04/2014 umiera Rubin “Hura­gan” Car­ter — ame­ry­kań­ski bok­ser wagi śred­niej, oskar­żony o potrójne mor­der­stwo i ska­zany na karę doży­wo­cia pod­czas kon­tro­wer­syj­nego pro­cesu w 1967 roku. Docze­kał się filmu, w któ­rym został zagrany przez Den­zela Washingtona

11/05/2014 Ram­sey strzela w meczu Nor­wich vs Arse­nal, [*]12/05/2014 umiera Hans Rudolf Giger — szwaj­car­ski malarz, naj­bar­dziej znany ze stwo­rze­nia postaci kse­no­morfa do filmu “Obcy — ósmy pasa­żer Nostromo”.

 
Co z tym zro­bić?

18 ist­nień ludz­kich na sumie­niu! To już pod­cho­dzi pod seryj­nego mor­dercę. Moje zda­nie jest takie, że Ramsey’owi należy wle­pić doży­wotni zakaz gry w piłkę. Moż­liwe, że Arse­nal na tym straci, ale nie wolno ryzy­ko­wać. Clint Eastwood ma już 86 lat, Jack Nichol­son 79, Al Pacino 76, Har­ri­son Ford 74, Robert De Niro 73, Stal­lone 70, Arni 69. To jest kwe­stia kilku bra­mek (tfu, tfu). Nie pozwólmy na to.

A to widziałeś?