Kon­takt 

Email: pigoutbox@gmail.com; Tel: 721−375−989

 

Czym jest PigOut?

PigOut jest dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cym się blo­giem o tema­tyce popkul­tu­ro­wej, podróż­ni­czej oraz lifestylowej.

Kim jestem?

Mam na imię Piotr i pod PigO­uto­wym szyl­dem dzia­łam od 2015 roku. Od tego czasu udało mi się zbu­do­wać zaan­ga­żo­waną spo­łecz­ność, być kil­ku­krot­nie cyto­wa­nym przez duże por­tale inter­ne­towe, publi­ko­wać arty­kuły w gaze­tach, udzie­lać się w radiu oraz na youtu­bo­wych kana­łach, a także wydać wła­sną książkę.

Współ­praca

Współ­praca ze mną jest moż­liwa na blogu, face­bo­oku oraz insta­gra­mie.  Czy­tel­ni­ków zawsze sta­wiam na pierw­szym miej­scu, dla­tego każdą współ­pracę roz­pa­truję indy­wi­du­al­nie, sto­su­jąc zasadę, że mogę pole­cić tylko takie usługi i pro­dukty, które sam uwa­żam za pozy­tywne, wyso­kiej jako­ści oraz warte uwagi. Jeśli nie masz kon­kret­nego pomy­słu i spre­cy­zo­wa­nego planu dzia­ła­nia — spo­koj­nie, wymy­ślimy coś wspól­nie. Tak, aby paso­wało to do kon­cep­cji kam­pa­nii, pozo­sta­jąc rów­no­cze­śnie spójne ze sty­lem bloga. Pre­fe­ruję dłu­go­fa­lowe współ­prace, acz­kol­wiek jed­no­ra­zowe akcje, które będą war­to­ściowe dla moich odbior­ców, rów­nież są mile widziane. Kto wie, być może taka jed­no­ra­zowa koope­ra­cja, prze­ro­dzi się w coś wię­cej. Wszyst­kie tek­sty na moim blogu, rów­nież te komer­cyjne, są w pełni autor­skie. Nie cha­dzam na skróty i nie prze­pi­suję goto­wych notek z mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych. Sta­ram się, aby arty­kuły spon­so­ro­wane były kre­atywne i poza prze­ka­zem rekla­mo­wym, dostar­czały czy­tel­ni­kom kon­kretną war­tość dodaną.

Moż­liwe formy współpracy:

  • Kam­pa­nie na blogu, face­bo­oku oraz instagramie
  • wpisy z loko­wa­niem produktów,
  • recen­zje,
  • loko­wa­nie pro­duk­tów w sesjach zdjęciowych,
  • patro­nat nad artykułem/cyklem artykułów
  • dłu­go­okre­sowa współ­praca jako part­ner bloga (tech­no­lo­giczny, moto­ry­za­cyjny, etc.),
  • kon­kursy,
  • reklama display (banery i inne ele­menty graficzne).

Kon­takt w spra­wie współ­pracy: pigoutbox@gmail.com 

Kim są czy­tel­nicy PigOuta?

  • 62% kobiety, 38% mężczyźni
  • 52% w wieku 25–34; 98% peł­no­let­nia

Sta­ty­styki (gru­dzień 2019)

Raport SoTren­der za listo­pad 2019:

 

 

Wybrani Klienci:

Pig icon made by Fre­epik from www.flaticon.com