Kontakt 

Ema­il: pigoutbox@gmail.com; Tel: 721−375−989

 

Czym jest PigO­ut?

PigO­ut jest dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cym się blo­giem o tema­ty­ce popkul­tu­ro­wej, podróż­ni­czej oraz life­sty­lo­wej.

Kim jestem?

Mam na imię Piotr i pod PigO­uto­wym szyl­dem dzia­łam od 2015 roku. Od tego cza­su uda­ło mi się zbu­do­wać zaan­ga­żo­wa­ną spo­łecz­ność, być kil­ku­krot­nie cyto­wa­nym przez duże por­ta­le inter­ne­to­we, publi­ko­wać arty­ku­ły w gaze­tach, udzie­lać się w radiu oraz na youtu­bo­wych kana­łach, a tak­że wydać wła­sną książ­kę… a nawet dwie.

Współ­pra­ca

Współ­pra­ca ze mną jest moż­li­wa na blo­gu, face­bo­oku oraz insta­gra­mie.  Czy­tel­ni­ków zawsze sta­wiam na pierw­szym miej­scu, dla­te­go każ­dą współ­pra­cę roz­pa­tru­ję indy­wi­du­al­nie, sto­su­jąc zasa­dę, że mogę pole­cić tyl­ko takie usłu­gi i pro­duk­ty, któ­re sam uwa­żam za pozy­tyw­ne, wyso­kiej jako­ści oraz war­te uwa­gi. Jeśli nie masz kon­kret­ne­go pomy­słu i spre­cy­zo­wa­ne­go pla­nu dzia­ła­nia — spo­koj­nie, wymy­śli­my coś wspól­nie. Tak, aby paso­wa­ło to do kon­cep­cji kam­pa­nii, pozo­sta­jąc rów­no­cze­śnie spój­ne ze sty­lem blo­ga. Pre­fe­ru­ję dłu­go­fa­lo­we współ­pra­ce, acz­kol­wiek jed­no­ra­zo­we akcje, któ­re będą war­to­ścio­we dla moich odbior­ców, rów­nież są mile widzia­ne. Kto wie, być może taka jed­no­ra­zo­wa koope­ra­cja, prze­ro­dzi się w coś wię­cej. Wszyst­kie tek­sty na moim blo­gu, rów­nież te komer­cyj­ne, są w peł­ni autor­skie. Nie cha­dzam na skró­ty i nie prze­pi­su­ję goto­wych notek z mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych. Sta­ram się, aby arty­ku­ły spon­so­ro­wa­ne były kre­atyw­ne i poza prze­ka­zem rekla­mo­wym, dostar­cza­ły czy­tel­ni­kom kon­kret­ną war­tość doda­ną.

Moż­li­we for­my współ­pra­cy:

 • kam­pa­nie na blo­gu, face­bo­oku oraz insta­gra­mie
 • wpi­sy z loko­wa­niem pro­duk­tów,
 • recen­zje,
 • loko­wa­nie pro­duk­tów w sesjach zdję­cio­wych,
 • patro­nat nad artykułem/cyklem arty­ku­łów
 • dłu­go­okre­so­wa współ­pra­ca jako part­ner blo­ga (tech­no­lo­gicz­ny, moto­ry­za­cyj­ny, etc.),
 • kon­kur­sy,
 • rekla­ma display (bane­ry i inne ele­men­ty gra­ficz­ne).

Kon­takt w spra­wie współ­pra­cy: pigoutbox@gmail.com 

Kim są czy­tel­ni­cy PigO­uta?

 • 72% kobie­ty, 28% męż­czyź­ni
 • 45% w wie­ku 25–34; 98% peł­no­let­nia

Sta­ty­sty­ki (wrze­sień 2021)

 • Insta­gram (KLIK) +32 200 fol­lo­wer­sów
 • Face­bo­ok (KLIK) +125 000 fol­lo­wer­sów, zasięg +1 500 000/msc
 • Gru­pa Głod­ni, Źli i Brzyd­cy (KLIK) +7 000
 • Blog (KLIK+50 000 UU/msc
 • Tik­Tok- soon 🙂

Raport SoTren­der za sier­pień 2021:

 

 

Wybra­ni Klien­ci: