Włóczykijing

Warszawskie murale

27/09/2016

Z całego roku, nie licząc urlo­pów, naj­bar­dziej lubię okres od kwiet­nia do paź­dzier­nika. Tem­pe­ra­tura rośnie, dłu­gość kobie­cych kie­cek maleje, knajpy otwie­rają ogródki piwne, a co naj­waż­niej­sze, mogę w końcu poże­gnać się z prze­peł­nioną i prze­po­coną komu­ni­ka­cją miej­ską, i prze­siąść na rower. Samo­chód odpada, bo pra­cuję w Mor­do­rze, a tam zna­le­zie­nie wol­nego miej­sca par­kin­go­wego jest rów­nie praw­do­po­dobne, co tra­fie­nie 6-tki w totka. Jed­nak poza dojaz­dami do korpo, sporo śmi­gam też rekre­acyj­nie. Nie­stety poru­sza­nie się cią­gle tymi samymi ścież­kami potrafi być nurzące, więc w tym sezo­nie dla zwięk­sze­nie funu z jazdy, posta­no­wi­łem zna­leźć jakiś cel. Tym spo­so­bem wymy­śli­łem, że będę trza­skał tra­ski śla­dem war­szaw­skich murali. Jak pomy­śla­łem, tak zro­bi­łem i teraz pokażę wam, co z tego wyszło. Ogól­nie tre­ści tu nie będzie, bo też za bar­dzo nie ma o czym pisać. Dla cie­kaw­skich wsta­wiam mapki z adre­sami, podzie­lone wedłu tras, które robi­łem. I to tyle.

Trasa 1 — Bemowo, Bie­lany

Warszawskie Murale

Murale Warszawskiemurale warszawskie

 

 

 

 

 

 

 

Murale warszawskie

Murale Warszawski

 

Trasa 2 — Cen­trum, Powi­śle

Murale warszawskieMurale warszawskieMurale warszawskie

 

 

 

 

 

 

 

Murale warszawskieMurale warszawskieMurale warszawskiemurale warszawskiemurale warszawskiemurale warszawskiemurale warszawskie

 

Trasa 3 — Moko­tów

warszawskie muralewarszawskie murale

Warszawskie muralewarszawskie muralewarszawskie murale

warszawskie murale

Murale warszawskie

Murale warszawskieMurale warszawskie

 

Trasa 4 — Wola, Mura­nów

warszawskie murale

warszawskie murale warszawskie murale

warszawskie murale

warszawskie murale

warszawskie murale

warszawskie murale

warszawskie muralewarszawskie murale

warszawskie murale

warszawskie muralewarszawskie murale

 

 

 

 

 

 

 

warszawskie murale

 

Trasa 5 — Praga, Tar­gó­wek, Gro­chów

warszawskie murale

murale warszawskie

warszawskie murale

murale warszawskie

warszawskie muralewarszawskie murale

warszawskie murale

warszawskie murale

warszawskie murale

warszawskie murale

murale warszawski

warszawskie murale

warszawskie murale

Murale warszawskie

A to widziałeś?