Regulamin

Regu­la­min skle­pu inter­ne­to­we­go PigOut

§ 1
Posta­no­wie­nia wstępne

1. Regu­la­min doty­czy Skle­pu inter­ne­to­we­go PigO­ut, dostęp­ne­go pod adre­sem https://pigout.pl/sklep

2. Regu­la­min okre­śla warun­ki zawie­ra­nia i roz­wią­zy­wa­nia umów świad­cze­nia usług dro­gą elek­tro­nicz­ną przez Pigo­ut Media Piotr Knio­ła, ul. Rin­gel­blu­ma 240, 01–410 War­sza­wa, NIP 5581736448 zwa­nym dalej Sprze­daw­cą, a tak­że postę­po­wa­nie rekla­ma­cyj­ne w zakre­sie tych usług.

3. Regu­la­min skie­ro­wa­ny jest zarów­no do Kon­su­men­tów jak i Przed­się­bior­ców oraz okre­śla zasa­dy i tryb zawie­ra­nia umo­wy sprze­da­ży za pośred­nic­twem Sklepu.

§ 2
Defi­ni­cje

Uży­te w Regu­la­mi­nie defi­ni­cje nale­ży rozu­mieć następująco:

1. Sklep — sklep inter­ne­to­wy pro­wa­dzo­ny przez Sprze­daw­cę pod adre­sem inter­ne­to­wym https://pigout.pl/sklep

2. Sprze­daw­ca Pigo­ut Media Piotr Knio­ła, ul. Rin­gel­blu­ma 240, 01–410 War­sza­wa, NIP 5581736448

3. Klient — każ­dy pod­miot doko­nu­ją­cy zaku­pów za pośred­nic­twem Skle­pu i korzy­sta­ją­cy z jego funkcjonalności,

4. Kon­su­ment — oso­ba fizycz­na zawie­ra­ją­ca ze Sprze­daw­cą umo­wę w ramach Skle­pu, któ­rej przed­miot nie jest zwią­za­ny bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawodową,

5. Przed­się­bior­ca — Klient pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą w rozu­mie­niu prze­pi­sów usta­wy z dnia 2 lip­ca 2004 r. o swo­bo­dzie dzia­łal­no­ści gospodarczej,

6. Zamó­wie­nie — oświad­cze­nie woli Klien­ta skła­da­ne za pomo­cą For­mu­la­rza zamó­wie­nia i zmie­rza­ją­ce bez­po­śred­nio do zawar­cia Umo­wy sprze­da­ży Pro­duk­tu lub Pro­duk­tów ze Sprzedawcą.

7. Pro­dukt — dostęp­ny w Skle­pie pro­dukt będą­cy przed­mio­tem Umo­wy sprze­da­ży mię­dzy Klien­tem a Sprzedawcą.

8. Koszyk – ele­ment opro­gra­mo­wa­nia Skle­pu, w któ­rym widocz­ne są wybra­ne przez Klien­ta Pro­duk­ty, umoż­li­wia­ją­cy doko­na­nie zaku­pu i dosta­wę Produktu.

9. Ope­ra­tor płat­no­ści — Sys­tem płat­no­ści Prze­le­wy 24, z sie­dzi­bą w Pozna­niu przy ul. Kanc­ler­skiej 15 wpi­sa­ną do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy Poznań, VIII Wydz. Gospo­dar­czy pod nume­rem 0000306513 numer NIP 781−173−38−52.

10. Umo­wa — umo­wa zawar­ta na odle­głość z Klien­tem w ramach zor­ga­ni­zo­wa­ne­go sys­te­mu zawie­ra­nia umów na odle­głość (w ramach Skle­pu), bez jed­no­cze­snej fizycz­nej obec­no­ści stron, z wyłącz­nym wyko­rzy­sta­niem jed­ne­go lub więk­szej licz­by środ­ków poro­zu­mie­wa­nia się na odle­głość do chwi­li zawar­cia umo­wy włącznie.

11. Kon­to — kon­to Klien­ta w Skle­pie, są w nim gro­ma­dzo­ne dane poda­ne przez Klien­ta oraz infor­ma­cje o zło­żo­nych przez nie­go Zamó­wie­niach w Sklepie

12. For­mu­larz reje­stra­cyj­ny — for­mu­larz dostęp­ny w Skle­pie umoż­li­wia­ją­cy utwo­rze­nie Konta

13. For­mu­larz zamó­wie­nia – for­mu­larz umoż­li­wia­ją­cy zło­że­nie Zamó­wie­nia w Skle­pie i okre­śla­ją­cy warun­ki Umo­wy zawar­tej na odle­głość, tak­że dosta­wy i płatności

14. Regu­la­min — niniej­szy regu­la­min Sklepu

15. Rachu­nek ban­ko­wy sprze­daw­cy ING 32 1050 1054 1000 0090 4219 8714

§ 3
Kon­takt ze Sklepem

Klient może kon­tak­to­wać się ze Sprze­daw­cą za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: kontakt@pigout.pl

§ 4
Wyma­ga­nia techniczne

1. Do korzy­sta­nia ze Skle­pu, w tym skła­da­nia zamó­wień na Pro­duk­ty, nie­zbęd­ne jest urzą­dze­nie koń­co­we z dostę­pem do Inter­ne­tu, prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa oraz aktyw­ne kon­to pocz­ty elek­tro­nicz­nej (e‑mail).

2. Sprze­daw­ca nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za prze­rwy i zakłó­ce­nia w funk­cjo­no­wa­niu Skle­pu spo­wo­do­wa­ne siłą wyż­szą, nie­do­zwo­lo­nym dzia­ła­niem osób trze­cich lub bra­kiem kom­pa­ty­bil­no­ści Skle­pu inter­ne­to­we­go z infra­struk­tu­rą tech­nicz­ną Klienta.

3. Sprze­daw­cy przy­słu­gu­je pra­wo do prze­rwy tech­nicz­nej w funk­cjo­no­wa­niu Skle­pu. O pla­no­wa­nej prze­rwie Klien­ci zosta­ną powia­do­mie­ni na stro­nie Sklepu.

§ 5
Ceny w Sklepie

1. Wszyst­kie ceny w skle­pie są poda­ne w zło­tych pol­skich i są cena­mi brutto.

2. Cał­ko­wi­ta kwo­ta pła­co­na przez Klien­ta obej­mu­je cenę Pro­duk­tu oraz koszt dosta­wy (w przy­pad­ku pro­duk­tów fizycz­nych). O wyso­ko­ści wszyst­kich kosz­tów Klient zosta­je poin­for­mo­wa­ny w momen­cie przy­stą­pie­nia do umo­wy sprze­da­ży i wypeł­nie­nia for­mu­la­rza zamówienia.

§ 6
Umo­wa Sprzedaży

1. W celu zaku­pu pro­duk­tu elek­tro­nicz­ne­go lub usłu­gi, Klient wyko­nu­je nastę­pu­ją­ce czynności:

a. doda­je Pro­dukt do koszy­ka, kli­ka­jąc przy­cisk “Kup teraz”,
b. z wido­ku koszy­ka, kli­ka w przy­cisk “Przejdź do kasy”,
c. wypeł­nia For­mu­larz zamó­wie­nia, poda­jąc wyma­ga­ne dane oraz wybie­ra­jąc spo­sób płatności,
d. akcep­tu­je warun­ki Regulaminu,
e. kli­ka w przy­cisk “Kupu­ję i płacę”.
f. po klik­nię­ciu przy­ci­sku “Kupu­ję i pła­cę” Klient wybie­ra spo­sób płatności:
— po wybra­niu płat­no­ści prze­le­wem ban­ko­wym Klient zosta­je prze­kie­ro­wa­ny do stro­ny z dany­mi Sprze­daw­cy do prze­le­wu. Aby płat­ność zosta­ła uzna­na za sku­tecz­ną, musi zostać zaksię­go­wa­na na kon­cie Sprze­daw­cy. Potwier­dze­nie zaku­pu zosta­nie prze­sła­ne Klien­to­wi na adres e‑mail poda­ny w for­mu­la­rzu zamówienia,

- po wybra­niu płat­no­ści za pośred­nic­twem Prze­le­wy 24, Klient zosta­nie prze­nie­sio­ny na stro­nę Ope­ra­to­ra płat­no­ści w celu doko­na­nia zapła­ty za wybra­ne Pro­duk­ty. Po sku­tecz­nym doko­na­niu płat­no­ści, Klient zosta­je prze­nie­sio­ny na stro­nę z potwier­dze­niem zaku­pu. Potwier­dze­nie zaku­pu zosta­nie prze­sła­ne Klien­to­wi rów­nież na adres e‑mail poda­ny w for­mu­la­rzu zamówienia.

2. Z chwi­lą doko­na­nia płat­no­ści Umo­wę uwa­ża się za zawar­tą mię­dzy Klien­tem a Sprzedawcą.

3. Dosta­wa kupio­ne­go Pro­duk­tu lub świad­cze­nie usłu­gi nastę­pu­je w spo­sób i w ter­mi­nie wska­za­nym w opi­sie dane­go Pro­duk­tu umiesz­czo­nym w Sklepie.

§ 7
Płat­no­ści i dostawa

1. Dostęp­ne są nastę­pu­ją­ce meto­dy płatności:

a. płat­ność prze­le­wem na kon­to Sprzedawcy,
b. płat­no­ści elek­tro­nicz­ne Prze­le­wy 24.

2. Wszyst­kie szcze­gó­ły doty­czą­ce płat­no­ści są poda­ne w for­mu­la­rzu zamówienia.

3. Dostęp­ne są nastę­pu­ją­ce meto­dy dosta­wy Produktu:
a. pro­duk­ty nie­ma­te­rial­ne — prze­sył­ka dro­gą elektroniczną
b. pro­duk­ty mate­rial­ne – prze­sył­ka kurie­rem. W przy­pad­ku wysył­ki zagra­nicz­nej dosta­wa jest usta­la indy­wi­du­al­nie pomię­dzy Sprze­daw­cą, a Klien­tem dro­gą mailo­wą, na adres poda­ny w §3.

§ 8
Kon­to w Sklepie

1. Klient ma moż­li­wość zało­że­nie w Skle­pie kon­ta, dla uła­twie­nia skła­da­nia zamówień.

2. Zało­że­nie kon­ta jest bez­płat­ne, Klient może w każ­dym momen­cie je usu­nąć, bez poda­wa­nia przy­czyn i konsekwencji.

3. Aby zało­żyć kon­to nale­ży wypeł­nić for­mu­larz reje­stra­cyj­ny i podać: imię i nazwi­sko, adres, numer tele­fo­nu oraz adres e‑mail oraz login i hasło.

4. Logo­wa­nie do kon­ta odby­wa się poprzez poda­nie logi­nu i hasła umiesz­czo­ne­go w for­mu­la­rzu rejestracyjnym.

5. Aby zli­kwi­do­wać kon­to nale­ży skon­tak­to­wać się ze sprze­daw­cą na adres poda­ny w §3 niniej­sze­go Regulaminu.

§ 9
Rekla­ma­cje

1. Klient ma pra­wo do zło­że­nia rekla­ma­cji w for­mie pisem­nej na adres poda­ny w §3 Regu­la­mi­nu w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie 7 dni od dnia dostar­cze­nia Pro­duk­tu Klien­to­wi przez Sprzedawcę.

2. Rekla­ma­cja powin­na zawie­rać zarzu­ty mery­to­rycz­ne wraz z uzasadnieniem.

3. Ter­min roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji przez Sprze­daw­cę to 14 dni robo­czych od daty wpły­wu rekla­ma­cji do Sprzedawcy.

4. W przy­pad­ku uwzględ­nie­nia rekla­ma­cji, Sprze­daw­ca dostar­czy nowy Pro­dukt nie pobie­ra­jąc dodat­ko­wej opła­ty. Jeże­li nie będzie to moż­li­we, Sprze­daw­ca zwró­ci Klien­to­wi ponie­sio­ne za zamó­wie­nie opłaty.

§ 10
Odstą­pie­nie od umowy

1. Klient, będą­cy kon­su­men­tem, któ­ry zawarł ze Sprze­daw­cą umo­wę na odle­głość, może w ter­mi­nie 14 dni odstą­pić od Umo­wy sprze­da­ży bez poda­nia jakiej­kol­wiek przy­czy­ny. W tym celu Klient może sko­rzy­stać z wzo­ru for­mu­la­rza odstą­pie­nia od umowy.

2. Pra­wo do odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej na odle­głość nie doty­czy tre­ści cyfro­wych, któ­re nie są zapi­sa­ne na nośni­ku mate­rial­nym, jeże­li speł­nia­nie świad­cze­nia roz­po­czę­ło się za wyraź­ną zgo­dą Kon­su­men­ta przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy i po poin­for­mo­wa­niu go przez Sprze­daw­cę o utra­cie pra­wa odstą­pie­nia od Umowy.

3. Klient powi­nien poin­for­mo­wać Sprze­daw­cę o zamia­rze odstą­pie­nia od umo­wy pisem­nie pocz­tą elek­tro­nicz­ną lub pocz­tą na adres poda­ny w §1 Regu­la­mi­nu przed upły­wem ter­mi­nu poda­ne­go w punk­cie 1 niniej­sze­go paragrafu.

4. W przy­pad­ku odstą­pie­nia od umo­wy Sprze­daw­ca zwra­ca Klien­to­wi wszyst­kie otrzy­ma­ne od Klien­ta płat­no­ści, nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym Sprze­daw­ca został poin­for­mo­wa­ny o odstą­pie­niu Klien­ta od Umo­wy. Zwro­tu płat­no­ści Sprze­daw­ca doko­na przy uży­ciu takich samych metod płat­no­ści, jakie zosta­ły przez Klien­ta uży­te w pier­wot­nej trans­ak­cji, chy­ba że Kon­su­ment wyraź­nie zgo­dził się na inne roz­wią­za­nie, któ­re nie będzie się wią­za­ło dla nie­go z żad­ny­mi kosztami.

§ 11
Roz­pa­try­wa­nie roszczeń

1. Sprze­daw­ca zga­dza się na roz­wią­za­nie ewen­tu­al­nych spo­rów wyni­ka­ją­cych z  umów zawar­tych na odle­głość na dro­dze postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go. Szcze­gó­ły zosta­ną okre­ślo­ne przez stro­ny umowy.

2. Kon­su­ment może wybrać mię­dzy inny­mi, nastę­pu­ją­ce poza­są­do­we spo­so­by roz­wią­za­nia spo­ru ze Sprzedawcą:
a. zwró­ce­nie się do sta­łe­go polu­bow­ne­go sądu kon­su­menc­kie­go z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie spo­ru wyni­kłe­go z Umo­wy zawar­tej ze Sprzedawcą,
b. zwró­ce­nie się do woje­wódz­kie­go inspek­to­ra Inspek­cji Han­dlo­wej, z wnio­skiem o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go w spra­wie polu­bow­ne­go zakoń­cze­nia spo­ru mię­dzy Kon­su­men­tem a Sprzedawcą,
c. sko­rzy­sta­nie z bez­płat­nej pomo­cy rzecz­ni­ka kon­su­men­tów lub orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej zadań sta­tu­to­wych nale­ży ochro­na kon­su­men­tów (m.in. Fede­ra­cja Kon­su­men­tów, Sto­wa­rzy­sze­nie Kon­su­men­tów Polskich).
d. zło­że­nie skar­gi za pośred­nic­twem unij­nej plat­for­my inter­ne­to­wej ODR dostęp­nej pod adre­sem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia przez Kon­su­men­ta z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń oraz zasa­dy dostę­pu do tych pro­ce­dur dostęp­ne są w sie­dzi­bach oraz na stro­nach inter­ne­to­wych powia­to­wych (miej­skich) rzecz­ni­ków kon­su­men­tów, orga­ni­za­cji spo­łecz­nych, do któ­rych zadań sta­tu­to­wych nale­ży ochro­na kon­su­men­tów, Woje­wódz­kich Inspek­to­ra­tów Inspek­cji Han­dlo­wej oraz pod na stro­nie inter­ne­to­wej Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Konsumentów.

§ 12
Dane oso­bo­we i pli­ki Cookies

Zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies zosta­ły opi­sa­ne w Poli­ty­ce pry­wat­no­ści i pli­ków cookies.

§ 13
Posta­no­wie­nia końcowe

1. Umo­wy zawie­ra­ne poprzez Sklep inter­ne­to­wy zawie­ra­ne są w języ­ku polskim.

2. Regu­la­min wcho­dzi w życie z dniem publi­ka­cji w Sklepie.

3. Sprze­daw­ca zastrze­ga sobie pra­wo do doko­ny­wa­nia zmian Regu­la­mi­nu z waż­nych przy­czyn. Zmia­ny wcho­dzą w życie z dniem ich publi­ka­cji w Sklepie.

4. Do umów zawar­tych przed zmia­ną Regu­la­mi­nu sto­su­je się wer­sję Regu­la­mi­nu obo­wią­zu­ją­cą w dacie zawar­cia umowy.

5. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie mają zasto­so­wa­nie obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa, w szcze­gól­no­ści: Kodeks cywil­ny; usta­wa o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną; usta­wa o pra­wach kon­su­men­ta i inne.