Regulamin

Regu­la­min sklepu inter­ne­to­wego PigOut

§ 1
Posta­no­wie­nia wstępne

1. Regu­la­min doty­czy Sklepu inter­ne­to­wego PigOut, dostęp­nego pod adre­sem https://pigout.pl/sklep

2. Regu­la­min okre­śla warunki zawie­ra­nia i roz­wią­zy­wa­nia umów świad­cze­nia usług drogą elek­tro­niczną przez Pigout Media Piotr Knioła, ul. Rin­gel­bluma 2/40, 01–410 War­szawa, NIP 5581736448 zwa­nym dalej Sprze­dawcą, a także postę­po­wa­nie rekla­ma­cyjne w zakre­sie tych usług.

3. Regu­la­min skie­ro­wany jest zarówno do Kon­su­men­tów jak i Przed­się­bior­ców oraz okre­śla zasady i tryb zawie­ra­nia umowy sprze­daży za pośred­nic­twem Sklepu.

§ 2
Defi­ni­cje

Użyte w Regu­la­mi­nie defi­ni­cje należy rozu­mieć następująco:

1. Sklep — sklep inter­ne­towy pro­wa­dzony przez Sprze­dawcę pod adre­sem inter­ne­to­wym https://pigout.pl/sklep

2. Sprze­dawca Pigout Media Piotr Knioła, ul. Rin­gel­bluma 2/40, 01–410 War­szawa, NIP 5581736448

3. Klient — każdy pod­miot doko­nu­jący zaku­pów za pośred­nic­twem Sklepu i korzy­sta­jący z jego funkcjonalności,

4. Kon­su­ment — osoba fizyczna zawie­ra­jąca ze Sprze­dawcą umowę w ramach Sklepu, któ­rej przed­miot nie jest zwią­zany bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawodową,

5. Przed­się­biorca — Klient pro­wa­dzący dzia­łal­ność gospo­dar­czą w rozu­mie­niu prze­pi­sów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo­bo­dzie dzia­łal­no­ści gospodarczej,

6. Zamó­wie­nie — oświad­cze­nie woli Klienta skła­dane za pomocą For­mu­la­rza zamó­wie­nia i zmie­rza­jące bez­po­śred­nio do zawar­cia Umowy sprze­daży Pro­duktu lub Pro­duk­tów ze Sprzedawcą.

7. Pro­dukt — dostępny w Skle­pie pro­dukt będący przed­mio­tem Umowy sprze­daży mię­dzy Klien­tem a Sprzedawcą.

8. Koszyk – ele­ment opro­gra­mo­wa­nia Sklepu, w któ­rym widoczne są wybrane przez Klienta Pro­dukty, umoż­li­wia­jący doko­na­nie zakupu i dostawę Produktu.

9. Ope­ra­tor płat­no­ści — Sys­tem płat­no­ści Prze­lewy 24, z sie­dzibą w Pozna­niu przy ul. Kanc­ler­skiej 15 wpi­saną do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego pro­wa­dzo­nego przez Sąd Rejo­nowy Poznań, VIII Wydz. Gospo­dar­czy pod nume­rem 0000306513 numer NIP 781−173−38−52.

10. Umowa — umowa zawarta na odle­głość z Klien­tem w ramach zor­ga­ni­zo­wa­nego sys­temu zawie­ra­nia umów na odle­głość (w ramach Sklepu), bez jed­no­cze­snej fizycz­nej obec­no­ści stron, z wyłącz­nym wyko­rzy­sta­niem jed­nego lub więk­szej liczby środ­ków poro­zu­mie­wa­nia się na odle­głość do chwili zawar­cia umowy włącznie.

11. Konto — konto Klienta w Skle­pie, są w nim gro­ma­dzone dane podane przez Klienta oraz infor­ma­cje o zło­żo­nych przez niego Zamó­wie­niach w Sklepie

12. For­mu­larz reje­stra­cyjny — for­mu­larz dostępny w Skle­pie umoż­li­wia­jący utwo­rze­nie Konta

13. For­mu­larz zamó­wie­nia – for­mu­larz umoż­li­wia­jący zło­że­nie Zamó­wie­nia w Skle­pie i okre­śla­jący warunki Umowy zawar­tej na odle­głość, także dostawy i płatności

14. Regu­la­min — niniej­szy regu­la­min Sklepu

15. Rachu­nek ban­kowy sprze­dawcy ING 32 1050 1054 1000 0090 4219 8714

§ 3
Kon­takt ze Sklepem

Klient może kon­tak­to­wać się ze Sprze­dawcą za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej na adres: kontakt@pigout.pl

§ 4
Wyma­ga­nia techniczne

1. Do korzy­sta­nia ze Sklepu, w tym skła­da­nia zamó­wień na Pro­dukty, nie­zbędne jest urzą­dze­nie koń­cowe z dostę­pem do Inter­netu, prze­glą­darka inter­ne­towa oraz aktywne konto poczty elek­tro­nicz­nej (e-mail).

2. Sprze­dawca nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za prze­rwy i zakłó­ce­nia w funk­cjo­no­wa­niu Sklepu spo­wo­do­wane siłą wyż­szą, nie­do­zwo­lo­nym dzia­ła­niem osób trze­cich lub bra­kiem kom­pa­ty­bil­no­ści Sklepu inter­ne­to­wego z infra­struk­turą tech­niczną Klienta.

3. Sprze­dawcy przy­słu­guje prawo do prze­rwy tech­nicz­nej w funk­cjo­no­wa­niu Sklepu. O pla­no­wa­nej prze­rwie Klienci zostaną powia­do­mieni na stro­nie Sklepu.

§ 5
Ceny w Sklepie

1. Wszyst­kie ceny w skle­pie są podane w zło­tych pol­skich i są cenami brutto.

2. Cał­ko­wita kwota pła­cona przez Klienta obej­muje cenę Pro­duktu oraz koszt dostawy (w przy­padku pro­duk­tów fizycz­nych). O wyso­ko­ści wszyst­kich kosz­tów Klient zostaje poin­for­mo­wany w momen­cie przy­stą­pie­nia do umowy sprze­daży i wypeł­nie­nia for­mu­la­rza zamówienia.

§ 6
Umowa Sprze­daży

1. W celu zakupu pro­duktu elek­tro­nicz­nego lub usługi, Klient wyko­nuje nastę­pu­jące czynności:

a. dodaje Pro­dukt do koszyka, kli­ka­jąc przy­cisk “Kup teraz”,
b. z widoku koszyka, klika w przy­cisk “Przejdź do kasy”,
c. wypeł­nia For­mu­larz zamó­wie­nia, poda­jąc wyma­gane dane oraz wybie­ra­jąc spo­sób płat­no­ści,
d. akcep­tuje warunki Regu­la­minu,
e. klika w przy­cisk “Kupuję i płacę”.
f. po klik­nię­ciu przy­ci­sku “Kupuję i płacę” Klient wybiera spo­sób płat­no­ści:
– po wybra­niu płat­no­ści prze­le­wem ban­ko­wym Klient zostaje prze­kie­ro­wany do strony z danymi Sprze­dawcy do prze­lewu. Aby płat­ność została uznana za sku­teczną, musi zostać zaksię­go­wana na kon­cie Sprze­dawcy. Potwier­dze­nie zakupu zosta­nie prze­słane Klien­towi na adres e-mail podany w for­mu­la­rzu zamówienia,

- po wybra­niu płat­no­ści za pośred­nic­twem Prze­lewy 24, Klient zosta­nie prze­nie­siony na stronę Ope­ra­tora płat­no­ści w celu doko­na­nia zapłaty za wybrane Pro­dukty. Po sku­tecz­nym doko­na­niu płat­no­ści, Klient zostaje prze­nie­siony na stronę z potwier­dze­niem zakupu. Potwier­dze­nie zakupu zosta­nie prze­słane Klien­towi rów­nież na adres e-mail podany w for­mu­la­rzu zamówienia.

2. Z chwilą doko­na­nia płat­no­ści Umowę uważa się za zawartą mię­dzy Klien­tem a Sprzedawcą.

3. Dostawa kupio­nego Pro­duktu lub świad­cze­nie usługi nastę­puje w spo­sób i w ter­mi­nie wska­za­nym w opi­sie danego Pro­duktu umiesz­czo­nym w Sklepie.

§ 7
Płat­no­ści i dostawa

1. Dostępne są nastę­pu­jące metody płatności:

a. płat­ność prze­le­wem na konto Sprze­dawcy,
b. płat­no­ści elek­tro­niczne Prze­lewy 24.

2. Wszyst­kie szcze­góły doty­czące płat­no­ści są podane w for­mu­la­rzu zamówienia.

3. Dostępne są nastę­pu­jące metody dostawy Pro­duktu:
a. pro­dukty nie­ma­te­rialne — prze­syłka drogą elek­tro­niczną
b. pro­dukty mate­rialne – prze­syłka kurie­rem. W przy­padku wysyłki zagra­nicz­nej dostawa jest ustala indy­wi­du­al­nie pomię­dzy Sprze­dawcą, a Klien­tem drogą mailową, na adres podany w §3.

§ 8
Konto w Sklepie

1. Klient ma moż­li­wość zało­że­nie w Skle­pie konta, dla uła­twie­nia skła­da­nia zamówień.

2. Zało­że­nie konta jest bez­płatne, Klient może w każ­dym momen­cie je usu­nąć, bez poda­wa­nia przy­czyn i konsekwencji.

3. Aby zało­żyć konto należy wypeł­nić for­mu­larz reje­stra­cyjny i podać: imię i nazwi­sko, adres, numer tele­fonu oraz adres e-mail oraz login i hasło.

4. Logo­wa­nie do konta odbywa się poprzez poda­nie loginu i hasła umiesz­czo­nego w for­mu­la­rzu rejestracyjnym.

5. Aby zli­kwi­do­wać konto należy skon­tak­to­wać się ze sprze­dawcą na adres podany w §3 niniej­szego Regulaminu.

§ 9
Rekla­ma­cje

1. Klient ma prawo do zło­że­nia rekla­ma­cji w for­mie pisem­nej na adres podany w §3 Regu­la­minu w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie 7 dni od dnia dostar­cze­nia Pro­duktu Klien­towi przez Sprzedawcę.

2. Rekla­ma­cja powinna zawie­rać zarzuty mery­to­ryczne wraz z uzasadnieniem.

3. Ter­min roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji przez Sprze­dawcę to 14 dni robo­czych od daty wpływu rekla­ma­cji do Sprzedawcy.

4. W przy­padku uwzględ­nie­nia rekla­ma­cji, Sprze­dawca dostar­czy nowy Pro­dukt nie pobie­ra­jąc dodat­ko­wej opłaty. Jeżeli nie będzie to moż­liwe, Sprze­dawca zwróci Klien­towi ponie­sione za zamó­wie­nie opłaty.

§ 10
Odstą­pie­nie od umowy

1. Klient, będący kon­su­men­tem, który zawarł ze Sprze­dawcą umowę na odle­głość, może w ter­mi­nie 14 dni odstą­pić od Umowy sprze­daży bez poda­nia jakiej­kol­wiek przy­czyny. W tym celu Klient może sko­rzy­stać z wzoru for­mu­la­rza odstą­pie­nia od umowy.

2. Prawo do odstą­pie­nia od umowy zawar­tej na odle­głość nie doty­czy tre­ści cyfro­wych, które nie są zapi­sane na nośniku mate­rial­nym, jeżeli speł­nia­nie świad­cze­nia roz­po­częło się za wyraźną zgodą Kon­su­menta przed upły­wem ter­minu do odstą­pie­nia od umowy i po poin­for­mo­wa­niu go przez Sprze­dawcę o utra­cie prawa odstą­pie­nia od Umowy.

3. Klient powi­nien poin­for­mo­wać Sprze­dawcę o zamia­rze odstą­pie­nia od umowy pisem­nie pocztą elek­tro­niczną lub pocztą na adres podany w §1 Regu­la­minu przed upły­wem ter­minu poda­nego w punk­cie 1 niniej­szego paragrafu.

4. W przy­padku odstą­pie­nia od umowy Sprze­dawca zwraca Klien­towi wszyst­kie otrzy­mane od Klienta płat­no­ści, nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym Sprze­dawca został poin­for­mo­wany o odstą­pie­niu Klienta od Umowy. Zwrotu płat­no­ści Sprze­dawca dokona przy uży­ciu takich samych metod płat­no­ści, jakie zostały przez Klienta użyte w pier­wot­nej trans­ak­cji, chyba że Kon­su­ment wyraź­nie zgo­dził się na inne roz­wią­za­nie, które nie będzie się wią­zało dla niego z żad­nymi kosztami.

§ 11
Roz­pa­try­wa­nie roszczeń

1. Sprze­dawca zga­dza się na roz­wią­za­nie ewen­tu­al­nych spo­rów wyni­ka­ją­cych z  umów zawar­tych na odle­głość na dro­dze postę­po­wa­nia media­cyj­nego. Szcze­góły zostaną okre­ślone przez strony umowy.

2. Kon­su­ment może wybrać mię­dzy innymi, nastę­pu­jące poza­są­dowe spo­soby roz­wią­za­nia sporu ze Sprze­dawcą:
a. zwró­ce­nie się do sta­łego polu­bow­nego sądu kon­su­menc­kiego z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie sporu wyni­kłego z Umowy zawar­tej ze Sprze­dawcą,
b. zwró­ce­nie się do woje­wódz­kiego inspek­tora Inspek­cji Han­dlo­wej, z wnio­skiem o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia media­cyj­nego w spra­wie polu­bow­nego zakoń­cze­nia sporu mię­dzy Kon­su­men­tem a Sprze­dawcą,
c. sko­rzy­sta­nie z bez­płat­nej pomocy rzecz­nika kon­su­men­tów lub orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej zadań sta­tu­to­wych należy ochrona kon­su­men­tów (m.in. Fede­ra­cja Kon­su­men­tów, Sto­wa­rzy­sze­nie Kon­su­men­tów Pol­skich).
d. zło­że­nie skargi za pośred­nic­twem unij­nej plat­formy inter­ne­to­wej ODR dostęp­nej pod adre­sem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia przez Kon­su­menta z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń oraz zasady dostępu do tych pro­ce­dur dostępne są w sie­dzi­bach oraz na stro­nach inter­ne­to­wych powia­to­wych (miej­skich) rzecz­ni­ków kon­su­men­tów, orga­ni­za­cji spo­łecz­nych, do któ­rych zadań sta­tu­to­wych należy ochrona kon­su­men­tów, Woje­wódz­kich Inspek­to­ra­tów Inspek­cji Han­dlo­wej oraz pod na stro­nie inter­ne­to­wej Urzędu Ochrony Kon­ku­ren­cji i Konsumentów.

§ 12
Dane oso­bowe i pliki Cookies

Zasady prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies zostały opi­sane w Poli­tyce pry­wat­no­ści i pli­ków cookies.

§ 13
Posta­no­wie­nia końcowe

1. Umowy zawie­rane poprzez Sklep inter­ne­towy zawie­rane są w języku polskim.

2. Regu­la­min wcho­dzi w życie z dniem publi­ka­cji w Sklepie.

3. Sprze­dawca zastrzega sobie prawo do doko­ny­wa­nia zmian Regu­la­minu z waż­nych przy­czyn. Zmiany wcho­dzą w życie z dniem ich publi­ka­cji w Sklepie.

4. Do umów zawar­tych przed zmianą Regu­la­minu sto­suje się wer­sję Regu­la­minu obo­wią­zu­jącą w dacie zawar­cia umowy.

5. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie mają zasto­so­wa­nie obo­wią­zu­jące prze­pisy prawa, w szcze­gól­no­ści: Kodeks cywilny; ustawa o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną; ustawa o pra­wach kon­su­menta i inne.