Świnia ryje w sieci, czyli z pamiętnika hejtera

02/07/2019

29,90 

Czas reali­za­cji prze­sył­ki do 7 dni.

Opis wydaw­cy:

Kie­dyś ana­li­zą ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści zaj­mo­wa­li się socjo­lo­go­wie. Dzi­siaj robią to blo­ge­rzy. PigO­ut, któ­ry o sobie mówi “głod­ny, zły i brzyd­ki”, prze­mie­rza bez­kres sie­ci, by wyła­pać w niej to, co trze­ba zauwa­żyć, obśmiać, wytknąć. “Świ­nia ryje w sie­ci, czy­li z pamięt­ni­ka hej­te­ra” to kata­log współ­cze­snych, czę­sto absur­dal­nych mód i fascy­na­cji prze­pusz­czo­ny przez filtr gigan­tycz­ne­go poczu­cia humo­ru ze spo­rą daw­ką sar­ka­zmu auto­ra. A jako bez­piecz­nik — zdro­wy rozsądek.

Uwa­ga! Nie­bez­piecz­nie śmiesz­ne. I tro­chę straszne.

Moż­li­wość zamó­wie­nie książ­ki z dedy­ka­cją! Podaj tekst dedy­ka­cji w polu “Uwa­gi do zamówienia”.

W kwe­stii wysył­ki zagra­nicz­nej, pro­szę o kon­takt mailo­wy na pigoutbox@gmail.com.

Brak w magazynie

Kate­go­ria:

Opinie

[rt-testi­­mo­­nial id=“10119” title=“opinie”]

O autorze

Głod­ny, zły i brzyd­ki. Miło­śnik trzy­pię­tro­wych bur­ge­rów, fan popkul­tu­ry, entu­zja­sta podró­ży i kon­te­sta­tor rze­czy­wi­sto­ści. Za gru­by na hip­ste­ra, zbyt leni­wy na influ­en­ce­ra, w sam raz na hej­te­ra. Za dnia przy­kład­ny pra­cow­nik jed­nej z war­szaw­skich kor­po­ra­cji, wie­czo­ra­mi zrzu­ca cho­mą­to i krę­ci zady­my na fejs­bu­ku. Jego spe­cjal­ność to roasto­wa­nie cele­bry­tów, biczo­wa­nie poli­ty­ków, wyty­ka­nie fuc­ku­pów i dar­cie łacha z całej resz­ty. Nie brzy­dzi się sar­ka­zmem, iro­nią i glu­te­nem. Wbi­ja kij w inter­ne­to­we mro­wi­sko od 2015 roku.Pisze pod pseu­do­ni­mem PigO­ut, bo jak sam mówi, lepiej dla wszyst­kich, jeśli jego szef nadal będzie żył w prze­świad­cze­niu, że służ­bo­wy kom­pu­ter słu­ży mu wyłącz­nie do kle­pa­nia tabe­lek w Excelu.

Dane szczegółowe

Tytuł: Świ­nia ryje w sie­ci, czy­li z pamięt­ni­ka hej­te­ra
Autor: PigO­ut
Wydaw­nic­two: Edi­pres­se Pol­ska
ISBN9788381170000
Języ­ki: pol­ski
Rok wyda­nia: 2017
Ilość stron: 256
For­mat: 13.5x21.5cm
Opra­wa: Mięk­ka ze skrzydełkami