Świnia ryje w sieci, czyli z pamiętnika hejtera

02/07/2019

29,90 

Czas reali­za­cji prze­syłki do 7 dni.

Opis wydawcy:

Kie­dyś ana­lizą ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści zaj­mo­wali się socjo­lo­go­wie. Dzi­siaj robią to blo­ge­rzy. PigOut, który o sobie mówi „głodny, zły i brzydki”, prze­mie­rza bez­kres sieci, by wyła­pać w niej to, co trzeba zauwa­żyć, obśmiać, wytknąć. „Świ­nia ryje w sieci, czyli z pamięt­nika hej­tera” to kata­log współ­cze­snych, czę­sto absur­dal­nych mód i fascy­na­cji prze­pusz­czony przez filtr gigan­tycz­nego poczu­cia humoru ze sporą dawką sar­ka­zmu autora. A jako bez­piecz­nik – zdrowy rozsądek.

Uwaga! Nie­bez­piecz­nie śmieszne. I tro­chę straszne.

Moż­li­wość zamó­wie­nie książki z dedy­ka­cją! Podaj tekst dedy­ka­cji w polu „Uwagi do zamówienia”.

W kwe­stii wysyłki zagra­nicz­nej, pro­szę o kon­takt mailowy na pigoutbox@gmail.com.

Na sta­nie

Kate­go­ria:

Opi­nie

O auto­rze

Głodny, zły i brzydki. Miło­śnik trzy­pię­tro­wych bur­ge­rów, fan popkul­tury, entu­zja­sta podróży i kon­te­sta­tor rze­czy­wi­sto­ści. Za gruby na hip­stera, zbyt leniwy na influ­en­cera, w sam raz na hej­tera. Za dnia przy­kładny pra­cow­nik jed­nej z war­szaw­skich kor­po­ra­cji, wie­czo­rami zrzuca cho­mąto i kręci zadymy na fejs­buku. Jego spe­cjal­ność to roasto­wa­nie cele­bry­tów, biczo­wa­nie poli­ty­ków, wyty­ka­nie fuc­ku­pów i dar­cie łacha z całej reszty. Nie brzy­dzi się sar­ka­zmem, iro­nią i glu­te­nem. Wbija kij w inter­ne­towe mro­wi­sko od 2015 roku.Pisze pod pseu­do­ni­mem PigOut, bo jak sam mówi, lepiej dla wszyst­kich, jeśli jego szef nadal będzie żył w prze­świad­cze­niu, że służ­bowy kom­pu­ter służy mu wyłącz­nie do kle­pa­nia tabe­lek w Excelu.

Dane szcze­gó­łowe

Tytuł: Świ­nia ryje w sieci, czyli z pamięt­nika hej­tera
Autor: PigOut
Wydaw­nic­two: Edi­presse Pol­ska
ISBN9788381170000
Języki: pol­ski
Rok wyda­nia: 2017
Ilość stron: 256
For­mat: 13.5x21.5cm
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami