Kubek PigOut

28/11/2019

34,90 

Czas reali­za­cji prze­sył­ki do 7 dni.

Super ultra sexi kubek z tło­czo­nym napi­sem PigO­ut i logo świ­ni. Ide­al­ny do spo­ży­wa­nia cie­płej (wer­sja dla bez­dziet­nych lam­ba­dziar) lub zim­nej (wer­sja dla posia­da­czek bom­bel­ków) kapu­czi­ny pod­czas czy­ta­nia pigo­uto­wych pra­só­wek. Z tanią whi­sky też sobie pora­dzi #Spraw­dzo­ne #Info. Kubek dostęp­ny wyłącz­nie w kolo­rze ser­ca PigO­uta. Dosko­na­le pre­zen­tu­je się na insta­gra­mo­wych samo­jeb­kach. Must have każ­dej jesie­nia­ry. Pojem­ność 300 ml.

Brak w magazynie

Kate­go­ria: