Kubek PigOut

28/11/2019

34,90 

Czas reali­za­cji prze­syłki do 7 dni.

Super ultra sexi kubek z tło­czo­nym napi­sem PigOut i logo świni. Ide­alny do spo­ży­wa­nia cie­płej (wer­sja dla bez­dziet­nych lam­ba­dziar) lub zim­nej (wer­sja dla posia­da­czek bom­bel­ków) kapu­cziny pod­czas czy­ta­nia pigo­uto­wych pra­só­wek. Z tanią whi­sky też sobie pora­dzi #Spraw­dzone #Info. Kubek dostępny wyłącz­nie w kolo­rze serca PigO­uta. Dosko­nale pre­zen­tuje się na insta­gra­mo­wych samo­jeb­kach. Must have każ­dej jesie­niary. Pojem­ność 300 ml.

Na sta­nie

Kate­go­ria: