popKULTURA

Netflix “Wielka Woda”

13/10/2022
wielka woda

Mam wol­ną chwi­lę, więc poga­daj­my o tym, jak uda­nym seria­lem jest “Wiel­ka woda”, bo ja nadal w szo­ku jestem.

Pierw­sza rzecz, któ­ra mnie kupi­ła, to zepchnię­cie powo­dzi na dru­gi plan i budo­wa­nie histo­rii na ziom­kach i zio­mal­kach, któ­rzy mają w tej grze total­nie odmien­ne role do ode­gra­nia i pró­bu­ją prze­cią­gać linę na swo­ją stro­nę, tym­cza­sem zegar tyka, a bil­l­bo­ard z Mar­cza­kiem coraz bar­dziej pod wodą. Był TEN nerw, któ­ry trzy­ma za mord­kę #sza­nu­ję

Dwa -> mara­ton nie­kom­pe­ten­cji a’la Czar­no­byl. Wie­my, że to jeb­nie, tym­cza­sem jakiś leśny dzia­dek -> “Nie jeb­nie, wytrzy­ma! #Spraw­dzo­ne #Info”, co oczy­wi­ście było wygod­ną wer­sją dla poli­ty­ków, wszak wybo­ry te spra­wy i zaraz leci komu­ni­kat medial­ny… i tutaj pięk­na szpi­lecz­ka do naszych aktu­al­nych inb, bo seria­lo­wy komu­ni­kat brzmiał -> “Dro­dzy pań­stwo relax, powódź jest w odwro­cie”. Lovyt

Trzy -> histo­ria inspi­ro­wa­na, więc 1 do 1 nie bie­rze­my, ale i tak dopie­ro z seria­lu dowie­dzia­łem się, że pod­czas powo­dzi była taka dra­ka z rol­ni­ka­mi. Mło­dy wte­dy byłem, dale­ko miesz­ka­łem, więc albo taki news do mnie nie dotarł, albo wystar­cza­ją­co się na nim nie sku­pi­łem, żeby doce­nić gru­bość tej dra­my. Walor edukacyjny

Czte­ry -> Dba­łośc o detal. Babecz­ka cho­dzi­ła z sza­rym, sztruk­so­wym ple­ca­kiem Enri­co Benet­ti. Bar­dziej reali­stycz­nie już się nie da

Pięć -> Anna “Kru­szyn­ka” Dym­na. 10/10

Sześć -> takie WTF w gło­wie, na zasa­dzie -> kur­ła, jak oni to zro­bi­li? Serio zala­li jakąś miej­sców­kę? Mają roz­mach sukinkoty.

Teraz już wiem, ale na ekra­nie serio dobrze to wypada

Jedy­na rzecz, któ­ra mi się nie podo­ba­ła to wątek z cór­ką Mar­cza­ka. Nie chcę spo­ile­ro­wać, ale dla mnie to już było za gru­bo szy­te, bo ile zbie­gów oko­licz­no­ści musia­ło­by nastą­pić, żeby fak­tycz­nie coś takie­go się wyda­rzy­ło… nie­mniej na tle cało­ści, ten jeden minu­sik to jest nic.

Szko­da, że nie będzie dru­gie­go sezo­nu (i teraz ludzie z Wroc­ka -> a w ryj chcesz?). Net­flix w tym mie­sią­cu to był uczci­wie zaro­bio­ny haj­sik z abo. Rób tak czę­ściej, plizka

A to widziałeś?

Brak komentarzy

Leave a Reply