popKULTURA

Amazon Prime “Trzynastu”

12/09/2022
Trzynastu Recenzja

Wsze­dłem kil­ka dni temu na Ama­zon Praj­ma, co by sobie obej­rzeć “Sama­ry­ta­ni­na” ze Sly’em i … już po kwa­dran­sie zro­zu­mia­łem, dla­cze­go Sly stra­cił dys­try­bu­to­ra dla tego fil­mu i musiał rato­wać się stri­min­ga­mi. Sza­łu ni ma, no chy­ba, że komuś wyjąt­ko­wo podo­bał się “Sta­lo­wy rycerz” z Sha­qiem, to wte­dy będzie ukon­ten­to­wa­ny, ALE!

Ale paczę, a obok wyświe­tla się ikon­ka fil­mu “Trzy­na­stu”, a na tej ikon­ce Kolin Farel­ka. Czy­tam, a tam oprócz Koli­na, Ara­gorn w obsa­dzie i Ron Howard za kame­rą. “Ej, spo­ko nazwi­ska, dla­cze­go ja o tym nie sły­sza­łem?” -> myślę sobie

Odpa­lam i oka­zu­je się, że jest to film o tej akcji z 2018 roku, gdzie dwa­na­ścio­ro taj­skich bom­bel­ków wraz ze swo­im tre­ne­rem weszło do jaski­ni Tham Luang, a jak byli już w środ­ku, nagle zaczął napier­ni­czać deszcz i to taki deszcz, któ­ry powi­nien przyjść dopie­ro za kil­ka tygo­dni, nie­mniej przy­szedł wcze­śniej i po chwi­li total­nie zala­ło jaski­nię, odci­na­jąc bom­bel­ki i trenera.

Gło­śna akcja, wszyst­kie tele­wi­zje trans­mi­to­wa­ły, etc. I teraz jest taki sma­czek, że ja dosko­na­le pamię­tam tam­tą akcję ratun­ko­wą, wszak śle­dzi­łem live, ale do zeszłe­go piąt­ku byłem prze­ko­na­ny, że dzie­cia­ki zosta­ły prze­szko­lo­ne z nur­ko­wa­nia i tak się uwolniły.

Tym­cza­sem NOPE. Ta histo­ria jest o wie­le bar­dziej zawi­ła i jest w UJ NIESAMOWITA. Nie mam poję­cia, jakim cudem dowia­du­ję się dopie­ro teraz, jak to było i tym bar­dziej nie mam poję­cia, czy wy wie­cie, ale na wszel­ki wypa­dek nie mówię, żeby komuś nie spa­lić sean­su, bo tytuł prop­su­ję wszyst­ki­mi ręca­mi. Co praw­da, pomi­mo zna­nych nazwisk w obsa­dzie, nie wyglą­da, żeby film był jakiś wyso­ko­bu­dże­to­wy, nie ma też block­bu­ste­ro­wych efek­tów spe­cjal­nych, ale sama histo­ria jest na tyle mocar­na i trzy­ma­ją­ca za mord­kę, że bar­dziej pod­krę­cać jej nie trzeba.

A jak już obej­rzy­cie i będzie­cie zszo­ko­wa­ni tak, jak ja byłem, może­cie kom­pul­syw­nie pomy­śleć -> Eeee pew­nie to pod­ra­so­wa­li, żeby się lepiej oglą­da­ło.… i w tym momen­cie cały na bia­ło wcho­dzi Disney+, któ­ry w swo­jej biblio­te­ce ma doku­ment “Na ratu­nek” od Natio­nal Geo­gra­phic, któ­ry opo­wia­da tę samą histo­rię, tyl­ko z praw­dzi­wy­mi nur­ka­mi, któ­rzy bra­li udział w akcji ratun­ko­wej i ten doku­ment jest jesz­cze potęż­niej­szy niż film, bo to już 100% true story.

Oba tytu­ły pole­cam. A żeby było śmiesz­niej, pod koniec wrze­śnia na Net­fli­xa wcho­dzi serial o tej samej histo­rii, więc wte­dy już na pew­no każ­dy będzie wie­dział, jak to było.

To tyle chcia­łem powie­dzieć. Elo.

A to widziałeś?

Brak komentarzy

Leave a Reply