popKULTURA

Świnia Ryje w Sieci- kup pan książkę

01/01/2014

Akcja jest tego typu, że przez 10 mie­się­cy, jakie minę­ły od pre­mie­ry mojej książ­ki, sprze­da­ło się mniej wię­cej tyle egzem­pla­rzy, ile Remek Mróz sprze­da­je pod­czas poran­ne­go m̶a̶s̶o̶w̶a̶n̶i̶a̶ ̶p̶r̶o̶s̶t̶a̶t̶y̶ wydłu­by­wa­nia kłacz­ka z pęp­ka. Z tym, że u mnie to był cały nakład 

Nie­mniej wydaw­ca stwier­dził, że jak na debiu­tan­ta wypa­dłem cał­kiem spo­czko, rec­ki też są w pyt­kę (do poczy­ta­nia TU), w związ­ku z czym, został zarzą­dzo­ny dodruk. Kto jesz­cze nie ma, ma oka­zję nad­ro­bić. Jeśli nie do czy­ta­nia, to cho­ciaż­by do pod­ło­że­nia pod giba­ją­cy się stół, albo do pale­nia w pie­cu. Wycho­dzi taniej niż eko gro­szek, i nie powo­du­je smogu.

Wer­sja papie­rowa Świni dostępna jest TU a e‑book TU.

Chwi­lo­wo nie mam zapla­no­wa­nych żad­nych spo­tkań czy tar­gów, na któ­rych będzie moż­na przy­być pią­tecz­kę, ale jeśli  chcesz mieć na swo­im egzem­pla­rzu odcisk świń­skiej racicz­ki z dedy­ka­cją na pierw­szej stro­nie (kie­dyś to będzie war­te milio­ny, czy­li lep­sza inwe­sty­cja niż bit­co­in), to daj znać na pigoutbox@gmail.com

Recenzje książki do poczytania  TU

Pozdro i dzię­ki za dotych­cza­so­we pięć­dzię­się­cio­gro­szów­ki. Po pod­li­cze­niu pierw­sze­go nakła­du, star­czy­ło na napraw­dę kozac­kie­go spin­ne­ra. Co praw­da na pacz­ko­mat już zabra­kło i musia­łem dymać po odbiór oso­bi­sty, ale ponoć nie moż­na mieć wszystkiego.

Zamów książkę z dedykacją na pigoutbox@gmail.com

PigOut na Fejsie KLIK

Pigout na Insta KLIK

A to widziałeś?

Brak komentarzy

Leave a Reply