popKULTURA

PigOut’owe typy Oscarowe 2016

28/02/2016

Ten week­end stoi pod zna­kiem Osca­rów. W nocy z nie­dzie­li na ponie­dzia­łek odbę­dzie się 88. cere­mo­nia wrę­cze­nia naj­bar­dziej pożą­da­nych nagród w fil­mo­wym biz­ne­sie, z któ­rej dowie­my się przy­naj­mniej dwóch rze­czy. Po pierw­sze, czy czar­no­skó­rzy akto­rzy fak­tycz­nie obra­zi­li się na amen i soli­dar­nie ole­ją galę? I po dru­gie, czy Leonar­do DiCa­prio po raz pią­ty wró­ci do domu z pusty­mi ręka­mi? Na pierw­szy rzut oka może się wyda­wać, że to nie­ludz­kie tak cią­gle go pomi­jać, ale kto czy­tał wczo­raj­szy wpis z “25-cio­ma oko­ło Osca­ro­wy­mi cie­ka­wost­ka­mi KLIK!”, ten wie, że Leo to pikuś przy takim Joh­nie Wil­liam­sie, któ­ry był nomi­no­wa­ny aż 49 razy, a uzbie­rał tyl­ko 5 sta­tu­etek. Wiem, wiem “tyl­ko” brzmi tro­chę non­sza­lanc­ko, zwłasz­cza że więk­szość hol­ly­wo­odz­kich karier zaczy­na i koń­czy się na zmy­wa­ku, a zdo­by­cie choć­by nomi­na­cji pozo­sta­je w sfe­rze mokre­go snu, ale spójrz­cie na to od rugiej stro­ny. Gość 43 razy wra­cał z niczym ( w nie­dzie­le kolej­ne podej­ście). To dopie­ro trau­ma­tycz­ne przeżycie. 

W tym wpi­sie prze­je­dzie­my się kolej­no po wszyst­kich nomi­na­cjach, a pod każ­dą będę zarzu­cał swój typ, a w zasa­dzie nawet dwa. Ten pierw­szy (ozna­czo­ny, jako And The Oscar Goest To…) to będzie oce­na szans poszcze­gól­nych nomi­no­wa­nych z punk­tu widze­nia Aka­de­mii, bo chy­ba każ­dy zda­je sobie spra­wę, że wybo­ry nie są szcze­gól­nie obiek­tyw­ne #poli­ty­ka #mar­ke­ting #biz­nes. Dru­gi typ to moja pry­wat­na opi­nia, kto według mnie fak­tycz­nie zasłu­żył na wygra­ną. Obej­rza­łem więk­szość fil­mów z naj­waż­niej­szych kate­go­rii, więc czu­ję się na siłach do takiej zaba­wy. Wy też może­cie się pod­łą­czyć. Pisz­cie w koman­ta­rzu kogo obsta­wia­cie, a żeby to mia­ło sens, obsta­cie przy­naj­mniej “wile­ką piąt­kę”, czy­li naj­lep­szy film, sce­na­riusz, reży­se­ra, aktor­kę i akto­ra pierw­szo­pla­no­we­go. Jeśli ktoś się czu­ję na siłach, może strze­lać dalej. 1 tra­fie­nie = 1 punkt. Do wygra­nia sza­cu­nek i splen­dor. Ja zaczynam.


#Najlepszy Film

“Most Szpie­gów”
Mad Max: Fury Road
“Zja­wa”
“The Big Short”
“Bro­oklyn”
“Pokój”
Mar­sja­nin
“Spo­tli­ght”

Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… “Zja­wa”

Typ PigO­ut’a: Gdy­by życie było spra­wie­dli­we, sta­tu­et­kę bez wąt­pie­nia zgar­nął­by “Mad Max”. Nie­ste­ty ude­rza on w takie kli­ma­ty, że żaden sza­nu­ją­cy się kry­tyk, nie przy­zna publicz­nie swo­jej sym­pa­tii do tego fil­mu, w zasa­dzie może­my od razu go wykre­ślić. Odrzu­ca­my też “Bro­oklyn”, “Pokój” i “Spo­tli­ght”, któ­re ską­piąc na mar­ke­ting, nie zro­bi­ły odpo­wied­nie­go szu­mu. “Most Szpie­gów” i “The Big Short” są tak nud­ne, że mało kto w ogó­le obej­rzał je do koń­ca. Oba mia­ły nie­złą obsa­dę, ale koniec koń­ców roz­cza­ro­wa­ły. W grze pozo­sta­je “Mar­sja­nin” (miał dobry hype) i “Zja­wa”. Aka­de­mia słusz­nie uzna, że “Mar­sja­nin” jest zbyt hehesz­ko­wy i sta­tu­et­ka powę­dru­je do “Zja­wy”. W zasa­dzie mogę to zaak­cep­to­wać, cho­ciaż film jest rów­nie absur­dal­ny, co “Mad Max”, więc nie­po­trzeb­ne te ście­my o “ambit­niej­szym kinie”. 

 

#Najlepszy reżyser

Adam McKay “Big Short”
Geo­r­ge Mil­ler “Mad Max: Na dro­dze gniewu”
Len­ny Abra­ham­son “Pokój”
Tom McCar­thy “Spo­tli­ght”
Ale­jan­dro Gon­zález Iñár­ri­tu “Zja­wa”

Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… “Zja­wa”

Typ PigO­ut’a: Stan­dar­do­wo trzy­mam kciu­ki za “Mad Maxa”, ale jestem na 100% pewien, że Aka­de­mia dru­gi raz z zrzę­du nagro­dzi Ale­jan­dro Gon­zález Iñár­ri­tu. Uza­sad­nie­nie iden­tycz­ne jak w kate­go­rii “naj­lep­szy film”.

 

#Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Matt Damon “Mar­sja­nin”
Leonar­do DiCa­prio “Zja­wa”
Eddie Red­may­ne “Dziew­czy­na z portretu”
Bry­an Cran­ston “Trum­bo”
Micha­el Fass­ben­der Ste­ve Jobs

Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… Leonar­do DiCaprio

Typ PigO­ut’a: Tak jak mam wiel­ką sym­pa­tię do Leosia i mu kibi­cu­je, żeby w koń­cu wygrał, tak na iro­nię, według mnie w tym roku nie zasłu­żył. Faj­nie, że zapu­ścił bro­dę, wsko­czył do prze­rę­bla, zjadł suro­wą rybę i zro­bił sobie śpi­wo­rek z konia, ale bit­ches ple­ase!, nie myl­my poświę­ce­nia z aktor­stwem. Aktor­sko zaorał Micha­el Fass­ben­der w “Job­sie”. Film skrę­co­ny w 3 pomiesz­cze­niach i cały cię­żar spadł na Fass­ben­de­ra, któ­ry musiał zagrać radość, wkurw, focha, empa­tię i  para­no­ję. I co naj­lep­sze, wyszedł z tego star­cia zwy­cię­sko. Dla mnie wygry­wa, ale patrząć, że “Ste­ve Jobs” został odgór­nie zla­ny na wszyst­kich pomniej­szych galach, tym bar­dziej na Osca­rach nie ma szans. Aka­de­mia będzie wybie­ra­ła mię­dzy Leosiem i Eddim Red­may­nem. Da Leosio­wi, bo pre­sja fanów się­ga zeni­tu, a wybór uspra­wie­dli­wią fak­tem, że Eddie wygrał w zeszłym roku. A tak w ogó­le to wszyst­kich nomi­no­wa­nych akto­rów zjadł na śnia­da­nie dzie­ciak z fil­mu “Pokój”. Oscar i rekord naj­młod­sze­go zwy­cięz­cy za rolę pierw­szo­pla­no­wą powin­ny być jego. 

 

#Najlepsza aktoraka pierwszoplanowa

Jen­ni­fer Law­ren­ce “Joy”
Brie Lar­son “Pokój”
Cate Blan­chett “Carol”
Char­lot­te Ram­pling “45 Years”
Saoir­se Ronan “Bro­oklyn”Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… Jen­ni­fer Lawrence

Typ PigO­ut’a: W tej kate­go­rii mam pro­blem, bo żaden występ mnie nie powa­lił. Obsta­wiam, że Aka­de­mia pole­ci po nazwi­sku i wybie­rze mię­dzy Jen­ni­fer Law­ren­ce i Cate Blan­chett. Z dwoj­ga złe­go dał­bym Jen­ni­fer, bo “Joy” mniej mnie zmę­czył niż “Carol”.

 

#Najlepszy aktor drugoplanowy

Chri­stian Bale “The Big Short”
Mark Ruf­fa­lo “Spo­tli­ght”
Mark Rylan­ce “Most szpie­gów”
Sylve­ster Stal­lo­ne “Cre­ed”
Tom Har­dy “Zja­wa”

Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… Sylve­ster Stallone

Typ PigO­ut’a: Nomi­na­cja dla Bale­’a jest nie­po­ro­zu­mie­niem. On nie miał cze­go grać w “The Big Short”, po pro­stu się tam prze­wi­nął. Nagro­dę dał­bym Mar­ko­wi Ruf­fa­lo, ale mam prze­czu­cie, że Aka­de­mia uho­no­ru­je Sylw­ka, a Zło­ty Glob jest tego naj­lep­szym zwia­stu­nem. Będzie to nagro­da bar­dziej za cał­kosz­tał, bo w “Cre­edzie” dupy nie urwał, wręcz wypadł naj­sła­biej z całej staw­ki, ale who cares? Jestem za tym, żeby mu dać. Tyle lat zapew­nia nam roz­ryw­kę, a mimo to cią­gle obrzu­ca­ją go zło­ty­mi mali­na­mi #nie­wdzięcz­ni­cy. Poza tym zagrał cho­re­go na raka, a to trze­ci, po holo­cau­ście i homo­sek­su­aliź­mie, naj­le­piej punk­to­wa­ny motyw przed Aka­de­mię

 

#Najlepsza aktorka drugoplanowa

Ali­cia Vikan­der “Dziew­czy­na z portretu”
Rachel McA­dams “Spo­tli­ght”
Jen­ni­fer Jason Leigh “Nie­na­wist­na Ósemka”
Kate Win­slet Ste­ve Jobs
Rooney Mara “Carol”

Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… Kate Win­slet

Typ PigO­ut’a: Tutaj nie ma wąt­pli­wo­ści. Kate Win­slet poza­mia­ta­ła w “Job­sie”, zosta­wia­jąc kon­ku­rent­ki dale­ko w tyle. Kate jest jak wino, im star­sza, tym lep­sza. Gdy­by wygra­li Leoś i Kate, był­by to faj­ny sma­czek dla fanów “Tita­ni­ca”. Może i nie zmie­ści­li się na jed­nej tra­twie ;), ale na sce­nie Osca­ro­wej miej­sca nie zabraknie.

 

#Najlepszy scenariusz oryginalny

“Ex Machi­na”, Alex Garland
“Most szpie­gów”, Ethan Coen, Matt Char­man, Joel Coen
“Spo­tli­ght”, Josh Sin­ger, Tom McCarthy
“Stra­ight Out­ta Comp­ton”, Jona­than Her­man, Andrea Berloff
“W gło­wie się nie mie­ści”, Meg LeFau­ve, Pete Docter, Josh Cooley

Typy Oskarowe 2015

And The Oscar Goes To… Ex Machi­na

Typ PigO­ut’a: Waha­łem się pomię­dzy “Ex Machi­ną” a “W gło­wie się nie mie­ście”, ale osta­tecz­nie sta­wiam na “Ex”.

 

#Najlepszy scenariusz adaptowany

“Big Short”, Char­les Ran­dolph, Adam McKay
“Bro­oklyn”, Nick Hornby
“Carol”, Phyl­lis Nagy
Mar­sja­nin, Drew Goddard
“Pokój”, Emma Donoghue

Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… Mar­sja­nin

Typ PigO­ut’a: Ja rów­nież obsta­wiam “Mar­sja­ni­na”. Film wyko­pał książ­kę na szczyt listy best­sel­le­rów, więc może­my uznać to za jakąś przesłankę.

 

#Najlepsze efekty specjalne

“Ex Machi­na”
“Gwiezd­ne woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mocy”
“Mad Max: Na dro­dze gniewu”
Mar­sja­nin
“Zja­wa”

And The Oscars Goes To… Gwiezd­ne Woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mocy

Typ PigO­ut’a: Tu nie ma o czym gadać, Osca­ra zgar­nia­ją “Gwiezd­ne Woj­ny”.

Typy Oskarowe 2015

 

#Najlepsza piosenka

“Man­ta Ray” z fil­mu “Giną­cy świat”, wyk. J. Ralph & Antony
“Sim­ple Song #3” z fil­mu “Mło­dość”, wyk. Sumi Jo
“Ear­ned It” z fil­mu “Pięć­dzie­siąt twa­rzy Greya”, wyk. The Weeknd
“Til It Hap­pens to You” z fil­mu “Pole wal­ki”, wyk. Lady Gaga
“Wri­tin­g’s on the Wall” z fil­mu “Spec­tre”, wyk. Sam Smith

 And The Oscars Goes To… “Spec­tre” Sam Smith

Typ PigO­ut’a: Po pierw­sze bra­ku­je kawał­ka “See You Aga­in” z “Szyb­kich i wście­kłych 7. To był mój fawo­ryt.  Jeśli muszę wybie­rać z tego, co zosta­ło, wstyd się przy­znać, ale naj­bar­dziej podo­ba mi się kawa­łek z “50 twa­rzy Greya” (Gust muzycz­ny stra­ci­łem zaraz po matu­rze), nie­mniej jestem pewien, że Aka­de­mia wybie­rze kastra­ta z pio­sen­ką do naj­now­sze­go Bon­da.

Typy Oskarowe 2015

 

Przechodzimy do mniej istotnych nominacji, więc wybaczcie, ale daruję sobie komentarze i zdjęcia. Idę na czuja, bez zbędnego przedłużania.

 

#Najlepszy montaż

“Big Short”, Hank Corwin
Gwiezd­ne woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mocy, Mary Jo Mar­key, Mary­ann Brandon
Mad Max: Na dro­dze gnie­wu, Mar­ga­ret Sixel
“Spo­tli­ght”, Tom McArdle
“Zja­wa”, Ste­phen Mirrione

And The Oscars Goes To… Gwiezd­ne Woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mocy

 

#Najlepszy film nieanglojęzyczny

“Kri­gen”, Tobias Lindholm
“Mustang”, Deniz Gam­ze Ergüven
“Syn Szaw­ła”, Lász­ló Nemes
“The­eb”, Naji Abu Nowar
“W obję­ciach węża”, Ciro Guerra

And The Oscars Goes To… Syn Szwa­ła

 

#Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny

“Amy”, Asif Kapa­dia, James Gay-Rees
“Sce­na ciszy”, Signe Byr­ge Søren­sen, Joshua Oppenheimer
“W kra­inie kar­te­li”, Tom Yel­lin, Mat­thew Heineman
“What Hap­pe­ned, Miss Simo­ne?”, Amy Hob­by, Justin Wil­kes, Liz Garbus
“Win­ter on Fire”, Den Tol­mor, Evge­ny Afineevsky

And The Oscars Goes To… Amy

 

#Najlepszy krótkometrażowy film aktorski

“Alles wird gut”, Patrick Vollrath
“Ave Maria”, Éric Dupont, Basil Khalil
“Day One”, Hen­ry Hughes
“Shok”, Jamie Donoughue
“Stut­te­rer”, Ben­ja­min Cleary

And The Oscars Goes To… Day One

 

#Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

“A Girl in the River: The Pri­ce of For­gi­ve­ness”, Shar­me­en Obaid-Chinoy
“Body Team 12”, David Darg, Bryn Mooser
“Chau, Bey­ond the Lines”, Court­ney Marsh, Jer­ry Franck
“Clau­de Lan­zmann: Spec­tres of the Sho­ah”, Adam Benzine
“Last Day of Fre­edom”, Dee Hib­bert-Jones, Nomi Talisman

And The Oscars Goes To… A Girl in the River: The Pri­ce of Forgiveness

 

#Najlepszy krótkometrażowy film animowany

“Nie może­my żyć bez kosmo­su”, Kon­stan­tin Bronzit
“Niedź­wie­dzia opo­wieść”, Pato Esca­la Pie­rart, Gabriel Oso­rio Vargas
“Pro­lo­gue”, Imo­gen Sut­ton, Richard Williams
“San­jay­’s Super Team”, Nico­le Para­dis Grin­dle, San­jay Patel
“World of Tomor­row”, Don Hertzfeldt

And The Oscars Goes To… Niedź­wie­dzia opowieść

 

#Najlepsza charakteryzacja

Mad Max: Na dro­dze gnie­wu
“Stu­la­tek, któ­ry wysko­czył przez okno i zniknął”
“Zja­wa”

And The Oscars Goes To… Mad Max. P.S. Co tu kuź­wa robi “Stu­la­tek”, sko­ro to film z 2013?

 

#Najlepsza muzyka oryginalna

“Carol”, Car­ter Burwell
Gwiezd­ne woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mocy, John Williams
“Most szpie­gów”, Tho­mas Newman
“Nie­na­wist­na ósem­ka”, Ennio Morricone
“Sica­rio”, Jóhann Jóhannsson

And The Oscars Goes To… Nie­na­wist­na ósemka

 

#Najlepszy dźwięk

Gwiezd­ne woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mocy, Chri­sto­pher Sca­ra­bo­sio, Stu­art Wilson
Mad Max: Na dro­dze gnie­wu, Chris Jen­kins, Ben Osmo, Gregg Rudloff
Mar­sja­nin, Mark Tay­lor, Mac Ruth, Paul Massey
“Most szpie­gów”, Gary Ryd­strom, Drew Kunin, Andy Nelson
“Zja­wa”, Frank A. Mon­ta­ño, Jon Tay­lor, Ran­dy Thom, Chris Duesterdiek

And The Oscars Goes To… Mad Max

 

#Najlepszy montaż dźwięku

Gwiezd­ne Woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mocy, Mat­thew Wood, David Acord
Mad Max: Na dro­dze gnie­wu, Mark A. Man­gi­ni, David White
Mar­sja­nin, Oli­ver Tarney
“Sica­rio”, Alan Robert Murray
“Zja­wa”, Mar­tín Her­nán­dez, Lon Bender

And The Oscars Goes To… Gwiezd­ne Woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mocy

 

#Najlepsza scenografia

“Dziew­czy­na z por­tre­tu”, Eve Ste­wart, Micha­el Standish
Mad Max: Na dro­dze gnie­wu, Colin Gib­son, Lisa Thompson
Mar­sja­nin, Arthur Max, Celia Bobak
“Most szpie­gów”, Bern­hard Hen­rich, Adam Stoc­khau­sen, Rena DeAngelo
“Zja­wa”, Jack Fisk, Hamish Purdy

And The Oscars Goes To… Mar­sja­nin

 

#Najlepsze kostiumy

“Carol”, San­dy Powell
“Dziew­czy­na z por­tre­tu”, Paco Delgado
“Kop­ciu­szek”, San­dy Powell
Mad Max: Na dro­dze gnie­wu, Jen­ny Beavan
“Zja­wa”, Jacqu­eli­ne West

And The Oscars Goes To… Zja­wa

 

#Najlepsze zdjęcia

“Carol”, Edward Lachman
Mad Max: Na dro­dze gnie­wu, John Seale
“Nie­na­wist­na ósem­ka”, Robert Richardson
“Sica­rio”, Roger Deakins
“Zja­wa”, Emma­nu­el Lubezki

And The Oscars Goes To… Zja­wa

 

#Najlepszy długometrażowy film animowany

“Ano­ma­li­sa”, Rosa Tran, Char­lie Kauf­man, Duke Johnson
“Bara­nek Shaun”, Richard Sta­rzak, Mark Burton
“Chło­piec i świat”, Alê Abreu
“Mar­nie. Przy­ja­ciół­ka ze snów”, Yoshia­ki Nishi­mu­ra, Hiro­ma­sa Yonebayashi
“W gło­wie się nie mie­ści”, Jonas Rive­ra, Pete Docter

And The Oscars Goes To… W gło­wie się nie mieści

A to widziałeś?

23 komentarze

 • Reply Blogierka 28/02/2016 at 03:23

  No i pozo­sta­je cze­kać do jutrzej­szej nocy. Zamie­rzasz oglą­dać onli­ne zeby spraw­dzić swo­je picki?
  Dzię­ki Tobie mam teraz roze­zna­nie co i jak bo wstyd się przy­znać ale nie widzia­łam żad­ne­go oska­ro­we­go filmu..poza Gwiezd­ny­mi Woj­na­mi of course 😉

  • Reply PigOut 28/02/2016 at 11:00

   Chęt­nie bym obej­rzał, ale bez szans. Trans­mi­sja sta­ru­je o 2 w nocy, czy­li pora, kie­dy cho­dzę w kim­kę, bo o 8 trze­ba pod­bić kar­tę w fabry­ce. Póki PigO­ut nie zacznie przy­no­sić milio­nów, póty jestem ska­za­ny na etat. Ty chy­ba obej­rzysz, co? Z tego, co widzę, noc to Two­ja pora 😉

   • Reply Blogierka 29/02/2016 at 00:32

    Noc to zde­cy­do­wa­nie moja pora- stąd sowa na łapie min ;). Chęt­nie bym obej­rza­ła ale nie mam na czym ;).No chy­ba że obcza­je jakąś onli­ne transmisję.
    ps. A PigO­ut zacznie w koń­cu przy­no­sić dobry hajs- to tyl­ko kwe­stia czasu 🙂

    • Reply PigOut 29/02/2016 at 19:38

     No i więk­szość naj­waż­niej­szych typów prze­strze­li­łem. Kto mógł przy­pusz­czać, że odwa­żą się posta­wić na Mad Maxa. Szok.

     • Blogierka 01/03/2016 at 00:56

      No mia­łeś nosa! A z Mad Maxem- zaskocz­ka faktycznie.

 • Reply Blogierka 28/02/2016 at 03:23

  No i pozo­sta­je cze­kać do jutrzej­szej nocy. Zamie­rzasz oglą­dać onli­ne zeby spraw­dzić swo­je pic­ki?
  Dzię­ki Tobie mam teraz roze­zna­nie co i jak bo wstyd się przy­znać ale nie widzia­łam żad­ne­go oska­ro­we­go filmu..poza Gwiezd­ny­mi Woj­na­mi of course 😉

  • Reply PigOut 28/02/2016 at 11:00

   Chęt­nie bym obej­rzał, ale bez szans. Trans­mi­sja sta­ru­je o 2 w nocy, czy­li pora, kie­dy cho­dzę w kim­kę, bo o 8 trze­ba pod­bić kar­tę w fabry­ce. Póki PigO­ut nie zacznie przy­no­sić milio­nów, póty jestem ska­za­ny na etat. Ty chy­ba obej­rzysz, co? Z tego, co widzę, noc to Two­ja pora 😉

   • Reply Blogierka 29/02/2016 at 00:32

    Noc to zde­cy­do­wa­nie moja pora- stąd sowa na łapie min ;). Chęt­nie bym obej­rza­ła ale nie mam na czym ;).No chy­ba że obcza­je jakąś onli­ne trans­mi­sję.
    ps. A PigO­ut zacznie w koń­cu przy­no­sić dobry hajs- to tyl­ko kwe­stia czasu 🙂

    • Reply PigOut 29/02/2016 at 19:38

     No i więk­szość naj­waż­niej­szych typów prze­strze­li­łem. Kto mógł przy­pusz­czać, że odwa­żą się posta­wić na Mad Maxa. Szok.

     • Blogierka 01/03/2016 at 00:56

      No mia­łeś nosa! A z Mad Maxem- zaskocz­ka faktycznie.

 • Reply Anna M. Lukasiewicz 28/02/2016 at 12:10

  Jutro jak co rano obu­dzę się, by spraw­dzić wyni­ki. Cza­sa­mi budzę się w środ­ku nocy i spraw­dzam. Cze­kam na oska­ra dla Leo #team­leo i pomy­śla­łam jak­by roman­tycz­nie było, gdy­by dosta­ła go też Kate. Cho­ciaż mój obraz Tita­ni­ca legł w gru­zach tak ze 2 lata temu jak sku­si­łam się na ponow­ne obej­rze­nie “Tita­ni­ca”. Duży, duży błąd.

  • Reply PigOut 28/02/2016 at 13:46

   To będzie wie­czór Leo. Nigdy nie byłem fanem Tita­ni­ca, ale dla przy­szło­rocz­ne­go wpi­su o Osca­ro­wach smacz­kach, było­by dobrze, gdy­by Leo i Kate dosta­li sta­tu­et­ki na tej samej gali.

 • Reply Anna Kosibowicz 28/02/2016 at 12:10

  Jutro jak co rano obu­dzę się, by spraw­dzić wyni­ki. Cza­sa­mi budzę się w środ­ku nocy i spraw­dzam. Cze­kam na oska­ra dla Leo #team­leo i pomy­śla­łam jak­by roman­tycz­nie było, gdy­by dosta­ła go też Kate. Cho­ciaż mój obraz Tita­ni­ca legł w gru­zach tak ze 2 lata temu jak sku­si­łam się na ponow­ne obej­rze­nie “Tita­ni­ca”. Duży, duży błąd.

 • Reply Vandrer Uggle 01/03/2016 at 09:15

  Czy widzia­łeś zesta­wie­nia zdjęć ze Zja­wy z pew­nym sta­rym rosyj­skim czy tam radziec­kim fil­mem? Bar­dzo to nie­po­ko­ją­ce, że wyróż­nia się za coś wtór­ne­go w kate­go­rii zdję­cia czy reży­se­ria. #koniec­me­mów­zLeo

  • Reply PigOut 01/03/2016 at 21:42

   Widzia­łem. Nie oni pierw­si, dziś wszyst­ko jest Remi­xem. Teraz zacznie się kam­pa­nia #Oscar­Dla­Ga­re­go­Old­ma­na
   https://vimeo.com/19469447

   • Reply Vandrer Uggle 02/03/2016 at 08:10

    Tę kam­pa­nie sowa pro­wa­dzi w skry­to­ści od lat, bo Old­man to jeden z jej ulu­bio­nych aktorów:)

    • Reply PigOut 03/03/2016 at 20:04

     Jak każ­de­go #Leon­Za­wo­do­wiec

     • Vandrer Uggle 04/03/2016 at 07:38

      Pew­nie dosta­nie kie­dyś coś za cało­kształt. Bo gra głów­nie dru­go­pla­no­we posta­ci ale robi to w taki spo­sób, że krad­nie całe show.ech…

 • Reply Vandrer Uggle 01/03/2016 at 09:15

  Czy widzia­łeś zesta­wie­nia zdjęć ze Zja­wy z pew­nym sta­rym rosyj­skim czy tam radziec­kim fil­mem? Bar­dzo to nie­po­ko­ją­ce, że wyróż­nia się za coś wtór­ne­go w kate­go­rii zdję­cia czy reży­se­ria. #koniec­me­mów­zLeo

  • Reply PigOut 01/03/2016 at 21:42

   Widzia­łem. Nie oni pierw­si, dziś wszyst­ko jest Remi­xem. Teraz zacznie się kam­pa­nia #Oscar­Dla­Ga­re­go­Old­ma­na
   https://vimeo.com/19469447

   • Reply Vandrer Uggle 02/03/2016 at 08:10

    Tę kam­pa­nie sowa pro­wa­dzi w skry­to­ści od lat, bo Old­man to jeden z jej ulu­bio­nych aktorów:)

    • Reply PigOut 03/03/2016 at 20:04

     Jak każ­de­go #Leon­Za­wo­do­wiec

     • Vandrer Uggle 04/03/2016 at 07:38

      Pew­nie dosta­nie kie­dyś coś za cało­kształt. Bo gra głów­nie dru­go­pla­no­we posta­ci ale robi to w taki spo­sób, że krad­nie całe show.ech…

  Leave a Reply