popKULTURA

PigOut’owe typy Oscarowe 2016

28/02/2016

Ten week­end stoi pod zna­kiem Osca­rów. W nocy z nie­dzie­li na ponie­dzia­łek odbę­dzie się 88. cere­mo­nia wrę­cze­nia naj­bar­dziej pożą­da­nych nagród w fil­mo­wym biz­ne­sie, z któ­rej dowie­my się przy­naj­mniej dwóch rze­czy. Po pierw­sze, czy czar­no­skó­rzy akto­rzy fak­tycz­nie obra­zi­li się na amen i soli­dar­nie ole­ją galę? I po dru­gie, czy Leonar­do DiCa­prio po raz pią­ty wró­ci do domu z pusty­mi ręka­mi? Na pierw­szy rzut oka może się wyda­wać, że to nie­ludz­kie tak cią­gle go pomi­jać, ale kto czy­tał wczo­raj­szy wpis z “25-cio­ma oko­ło Osca­ro­wy­mi cie­ka­wost­ka­mi KLIK!”, ten wie, że Leo to pikuś przy takim Joh­nie Wil­liam­sie, któ­ry był nomi­no­wa­ny aż 49 razy, a uzbie­rał tyl­ko 5 sta­tu­etek. Wiem, wiem “tyl­ko” brzmi tro­chę non­sza­lanc­ko, zwłasz­cza że więk­szość hol­ly­wo­odz­kich karier zaczy­na i koń­czy się na zmy­wa­ku, a zdo­by­cie choć­by nomi­na­cji pozo­sta­je w sfe­rze mokre­go snu, ale spójrz­cie na to od rugiej stro­ny. Gość 43 razy wra­cał z niczym ( w nie­dzie­le kolej­ne podej­ście). To dopie­ro trau­ma­tycz­ne prze­ży­cie. 

W tym wpi­sie prze­je­dzie­my się kolej­no po wszyst­kich nomi­na­cjach, a pod każ­dą będę zarzu­cał swój typ, a w zasa­dzie nawet dwa. Ten pierw­szy (ozna­czo­ny, jako And The Oscar Goest To…) to będzie oce­na szans poszcze­gól­nych nomi­no­wa­nych z punk­tu widze­nia Aka­de­mii, bo chy­ba każ­dy zda­je sobie spra­wę, że wybo­ry nie są szcze­gól­nie obiek­tyw­ne #poli­ty­ka #mar­ke­ting #biz­nes. Dru­gi typ to moja pry­wat­na opi­nia, kto według mnie fak­tycz­nie zasłu­żył na wygra­ną. Obej­rza­łem więk­szość fil­mów z naj­waż­niej­szych kate­go­rii, więc czu­ję się na siłach do takiej zaba­wy. Wy też może­cie się pod­łą­czyć. Pisz­cie w koman­ta­rzu kogo obsta­wia­cie, a żeby to mia­ło sens, obsta­cie przy­naj­mniej “wile­ką piąt­kę”, czy­li naj­lep­szy film, sce­na­riusz, reży­se­ra, aktor­kę i akto­ra pierw­szo­pla­no­we­go. Jeśli ktoś się czu­ję na siłach, może strze­lać dalej. 1 tra­fie­nie = 1 punkt. Do wygra­nia sza­cu­nek i splen­dor. Ja zaczy­nam.


#Najlepszy Film

“Most Szpie­gów”
Mad Max: Fury Road
“Zja­wa”
“The Big Short”
“Bro­oklyn”
“Pokój”
Mar­sja­nin
“Spo­tli­ght”

Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… “Zja­wa”

Typ PigO­ut’a: Gdy­by życie było spra­wie­dli­we, sta­tu­et­kę bez wąt­pie­nia zgar­nął­by “Mad Max”. Nie­ste­ty ude­rza on w takie kli­ma­ty, że żaden sza­nu­ją­cy się kry­tyk, nie przy­zna publicz­nie swo­jej sym­pa­tii do tego fil­mu, w zasa­dzie może­my od razu go wykre­ślić. Odrzu­ca­my też “Bro­oklyn”, “Pokój” i “Spo­tli­ght”, któ­re ską­piąc na mar­ke­ting, nie zro­bi­ły odpo­wied­nie­go szu­mu. “Most Szpie­gów” i “The Big Short” są tak nud­ne, że mało kto w ogó­le obej­rzał je do koń­ca. Oba mia­ły nie­złą obsa­dę, ale koniec koń­ców roz­cza­ro­wa­ły. W grze pozo­sta­je “Mar­sja­nin” (miał dobry hype) i “Zja­wa”. Aka­de­mia słusz­nie uzna, że “Mar­sja­nin” jest zbyt hehesz­ko­wy i sta­tu­et­ka powę­dru­je do “Zja­wy”. W zasa­dzie mogę to zaak­cep­to­wać, cho­ciaż film jest rów­nie absur­dal­ny, co “Mad Max”, więc nie­po­trzeb­ne te ście­my o “ambit­niej­szym kinie”. 

 

#Najlepszy reżyser

Adam McKay “Big Short”
Geo­r­ge Mil­ler “Mad Max: Na dro­dze gnie­wu”
Len­ny Abra­ham­son “Pokój”
Tom McCar­thy “Spo­tli­ght”
Ale­jan­dro Gon­zález Iñár­ri­tu “Zja­wa”

Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… “Zja­wa”

Typ PigO­ut’a: Stan­dar­do­wo trzy­mam kciu­ki za “Mad Maxa”, ale jestem na 100% pewien, że Aka­de­mia dru­gi raz z zrzę­du nagro­dzi Ale­jan­dro Gon­zález Iñár­ri­tu. Uza­sad­nie­nie iden­tycz­ne jak w kate­go­rii “naj­lep­szy film”.

 

#Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Matt Damon “Mar­sja­nin”
Leonar­do DiCa­prio “Zja­wa”
Eddie Red­may­ne “Dziew­czy­na z por­tre­tu”
Bry­an Cran­ston “Trum­bo”
Micha­el Fass­ben­der Ste­ve Jobs

Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… Leonar­do DiCa­prio

Typ PigO­ut’a: Tak jak mam wiel­ką sym­pa­tię do Leosia i mu kibi­cu­je, żeby w koń­cu wygrał, tak na iro­nię, według mnie w tym roku nie zasłu­żył. Faj­nie, że zapu­ścił bro­dę, wsko­czył do prze­rę­bla, zjadł suro­wą rybę i zro­bił sobie śpi­wo­rek z konia, ale bit­ches ple­ase!, nie myl­my poświę­ce­nia z aktor­stwem. Aktor­sko zaorał Micha­el Fass­ben­der w “Job­sie”. Film skrę­co­ny w 3 pomiesz­cze­niach i cały cię­żar spadł na Fass­ben­de­ra, któ­ry musiał zagrać radość, wkurw, focha, empa­tię i  para­no­ję. I co naj­lep­sze, wyszedł z tego star­cia zwy­cię­sko. Dla mnie wygry­wa, ale patrząć, że “Ste­ve Jobs” został odgór­nie zla­ny na wszyst­kich pomniej­szych galach, tym bar­dziej na Osca­rach nie ma szans. Aka­de­mia będzie wybie­ra­ła mię­dzy Leosiem i Eddim Red­may­nem. Da Leosio­wi, bo pre­sja fanów się­ga zeni­tu, a wybór uspra­wie­dli­wią fak­tem, że Eddie wygrał w zeszłym roku. A tak w ogó­le to wszyst­kich nomi­no­wa­nych akto­rów zjadł na śnia­da­nie dzie­ciak z fil­mu “Pokój”. Oscar i rekord naj­młod­sze­go zwy­cięz­cy za rolę pierw­szo­pla­no­wą powin­ny być jego. 

 

#Najlepsza aktoraka pierwszoplanowa

Jen­ni­fer Law­ren­ce “Joy”
Brie Lar­son “Pokój”
Cate Blan­chett “Carol”
Char­lot­te Ram­pling “45 Years”
Saoir­se Ronan “Bro­oklyn”Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… Jen­ni­fer Law­ren­ce

Typ PigO­ut’a: W tej kate­go­rii mam pro­blem, bo żaden występ mnie nie powa­lił. Obsta­wiam, że Aka­de­mia pole­ci po nazwi­sku i wybie­rze mię­dzy Jen­ni­fer Law­ren­ce i Cate Blan­chett. Z dwoj­ga złe­go dał­bym Jen­ni­fer, bo “Joy” mniej mnie zmę­czył niż “Carol”.

 

#Najlepszy aktor drugoplanowy

Chri­stian Bale “The Big Short”
Mark Ruf­fa­lo “Spo­tli­ght”
Mark Rylan­ce “Most szpie­gów”
Sylve­ster Stal­lo­ne “Cre­ed”
Tom Har­dy “Zja­wa”

Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… Sylve­ster Stal­lo­ne

Typ PigO­ut’a: Nomi­na­cja dla Bale­’a jest nie­po­ro­zu­mie­niem. On nie miał cze­go grać w “The Big Short”, po pro­stu się tam prze­wi­nął. Nagro­dę dał­bym Mar­ko­wi Ruf­fa­lo, ale mam prze­czu­cie, że Aka­de­mia uho­no­ru­je Sylw­ka, a Zło­ty Glob jest tego naj­lep­szym zwia­stu­nem. Będzie to nagro­da bar­dziej za cał­kosz­tał, bo w “Cre­edzie” dupy nie urwał, wręcz wypadł naj­sła­biej z całej staw­ki, ale who cares? Jestem za tym, żeby mu dać. Tyle lat zapew­nia nam roz­ryw­kę, a mimo to cią­gle obrzu­ca­ją go zło­ty­mi mali­na­mi #nie­wdzięcz­ni­cy. Poza tym zagrał cho­re­go na raka, a to trze­ci, po holo­cau­ście i homo­sek­su­aliź­mie, naj­le­piej punk­to­wa­ny motyw przed Aka­de­mię

 

#Najlepsza aktorka drugoplanowa

Ali­cia Vikan­der “Dziew­czy­na z por­tre­tu”
Rachel McA­dams “Spo­tli­ght”
Jen­ni­fer Jason Leigh “Nie­na­wist­na Ósem­ka”
Kate Win­slet Ste­ve Jobs
Rooney Mara “Carol”

Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… Kate Win­slet

Typ PigO­ut’a: Tutaj nie ma wąt­pli­wo­ści. Kate Win­slet poza­mia­ta­ła w “Job­sie”, zosta­wia­jąc kon­ku­rent­ki dale­ko w tyle. Kate jest jak wino, im star­sza, tym lep­sza. Gdy­by wygra­li Leoś i Kate, był­by to faj­ny sma­czek dla fanów “Tita­ni­ca”. Może i nie zmie­ści­li się na jed­nej tra­twie ;), ale na sce­nie Osca­ro­wej miej­sca nie zabrak­nie.

 

#Najlepszy scenariusz oryginalny

“Ex Machi­na”, Alex Gar­land
“Most szpie­gów”, Ethan Coen, Matt Char­man, Joel Coen
“Spo­tli­ght”, Josh Sin­ger, Tom McCar­thy
“Stra­ight Out­ta Comp­ton”, Jona­than Her­man, Andrea Ber­loff
“W gło­wie się nie mie­ści”, Meg LeFau­ve, Pete Docter, Josh Cooley

Typy Oskarowe 2015

And The Oscar Goes To… Ex Machi­na

Typ PigO­ut’a: Waha­łem się pomię­dzy “Ex Machi­ną” a “W gło­wie się nie mie­ście”, ale osta­tecz­nie sta­wiam na “Ex”.

 

#Najlepszy scenariusz adaptowany

“Big Short”, Char­les Ran­dolph, Adam McKay
“Bro­oklyn”, Nick Horn­by
“Carol”, Phyl­lis Nagy
Mar­sja­nin, Drew God­dard
“Pokój”, Emma Dono­ghue

Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… Mar­sja­nin

Typ PigO­ut’a: Ja rów­nież obsta­wiam “Mar­sja­ni­na”. Film wyko­pał książ­kę na szczyt listy best­sel­le­rów, więc może­my uznać to za jakąś prze­słan­kę.

 

#Najlepsze efekty specjalne

“Ex Machi­na”
“Gwiezd­ne woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mocy”
“Mad Max: Na dro­dze gnie­wu”
Mar­sja­nin
“Zja­wa”

And The Oscars Goes To… Gwiezd­ne Woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mocy

Typ PigO­ut’a: Tu nie ma o czym gadać, Osca­ra zgar­nia­ją “Gwiezd­ne Woj­ny”.

Typy Oskarowe 2015

 

#Najlepsza piosenka

“Man­ta Ray” z fil­mu “Giną­cy świat”, wyk. J. Ralph & Anto­ny
“Sim­ple Song #3” z fil­mu “Mło­dość”, wyk. Sumi Jo
“Ear­ned It” z fil­mu “Pięć­dzie­siąt twa­rzy Greya”, wyk. The Weeknd
“Til It Hap­pens to You” z fil­mu “Pole wal­ki”, wyk. Lady Gaga
“Wri­tin­g’s on the Wall” z fil­mu “Spec­tre”, wyk. Sam Smith

 And The Oscars Goes To… “Spec­tre” Sam Smith

Typ PigO­ut’a: Po pierw­sze bra­ku­je kawał­ka “See You Aga­in” z “Szyb­kich i wście­kłych 7. To był mój fawo­ryt.  Jeśli muszę wybie­rać z tego, co zosta­ło, wstyd się przy­znać, ale naj­bar­dziej podo­ba mi się kawa­łek z “50 twa­rzy Greya” (Gust muzycz­ny stra­ci­łem zaraz po matu­rze), nie­mniej jestem pewien, że Aka­de­mia wybie­rze kastra­ta z pio­sen­ką do naj­now­sze­go Bon­da.

Typy Oskarowe 2015

 

Przechodzimy do mniej istotnych nominacji, więc wybaczcie, ale daruję sobie komentarze i zdjęcia. Idę na czuja, bez zbędnego przedłużania.

 

#Najlepszy montaż

“Big Short”, Hank Cor­win
Gwiezd­ne woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mocy, Mary Jo Mar­key, Mary­ann Bran­don
Mad Max: Na dro­dze gnie­wu, Mar­ga­ret Sixel
“Spo­tli­ght”, Tom McAr­dle
“Zja­wa”, Ste­phen Mir­rio­ne

And The Oscars Goes To… Gwiezd­ne Woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mocy

 

#Najlepszy film nieanglojęzyczny

“Kri­gen”, Tobias Lin­dholm
“Mustang”, Deniz Gam­ze Ergüven
“Syn Szaw­ła”, Lász­ló Nemes
“The­eb”, Naji Abu Nowar
“W obję­ciach węża”, Ciro Guer­ra

And The Oscars Goes To… Syn Szwa­ła

 

#Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny

“Amy”, Asif Kapa­dia, James Gay-Rees
“Sce­na ciszy”, Signe Byr­ge Søren­sen, Joshua Oppen­he­imer
“W kra­inie kar­te­li”, Tom Yel­lin, Mat­thew Heine­man
“What Hap­pe­ned, Miss Simo­ne?”, Amy Hob­by, Justin Wil­kes, Liz Gar­bus
“Win­ter on Fire”, Den Tol­mor, Evge­ny Afi­ne­evsky

And The Oscars Goes To… Amy

 

#Najlepszy krótkometrażowy film aktorski

“Alles wird gut”, Patrick Vol­l­rath
“Ave Maria”, Éric Dupont, Basil Kha­lil
“Day One”, Hen­ry Hughes
“Shok”, Jamie Dono­ughue
“Stut­te­rer”, Ben­ja­min Cle­ary

And The Oscars Goes To… Day One

 

#Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

“A Girl in the River: The Pri­ce of For­gi­ve­ness”, Shar­me­en Oba­id-Chi­noy
“Body Team 12”, David Darg, Bryn Mooser
“Chau, Bey­ond the Lines”, Court­ney Marsh, Jer­ry Franck
“Clau­de Lan­zmann: Spec­tres of the Sho­ah”, Adam Ben­zi­ne
“Last Day of Fre­edom”, Dee Hib­bert-Jones, Nomi Tali­sman

And The Oscars Goes To… A Girl in the River: The Pri­ce of For­gi­ve­ness

 

#Najlepszy krótkometrażowy film animowany

“Nie może­my żyć bez kosmo­su”, Kon­stan­tin Bron­zit
“Niedź­wie­dzia opo­wieść”, Pato Esca­la Pie­rart, Gabriel Oso­rio Var­gas
“Pro­lo­gue”, Imo­gen Sut­ton, Richard Wil­liams
“San­jay­’s Super Team”, Nico­le Para­dis Grin­dle, San­jay Patel
“World of Tomor­row”, Don Hertz­feldt

And The Oscars Goes To… Niedź­wie­dzia opo­wieść

 

#Najlepsza charakteryzacja

Mad Max: Na dro­dze gnie­wu
“Stu­la­tek, któ­ry wysko­czył przez okno i znik­nął”
“Zja­wa”

And The Oscars Goes To… Mad Max. P.S. Co tu kuź­wa robi “Stu­la­tek”, sko­ro to film z 2013?

 

#Najlepsza muzyka oryginalna

“Carol”, Car­ter Bur­well
Gwiezd­ne woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mocy, John Wil­liams
“Most szpie­gów”, Tho­mas New­man
“Nie­na­wist­na ósem­ka”, Ennio Mor­ri­co­ne
“Sica­rio”, Jóhann Jóhan­ns­son

And The Oscars Goes To… Nie­na­wist­na ósem­ka

 

#Najlepszy dźwięk

Gwiezd­ne woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mocy, Chri­sto­pher Sca­ra­bo­sio, Stu­art Wil­son
Mad Max: Na dro­dze gnie­wu, Chris Jen­kins, Ben Osmo, Gregg Rudloff
Mar­sja­nin, Mark Tay­lor, Mac Ruth, Paul Mas­sey
“Most szpie­gów”, Gary Ryd­strom, Drew Kunin, Andy Nel­son
“Zja­wa”, Frank A. Mon­ta­ño, Jon Tay­lor, Ran­dy Thom, Chris Duester­diek

And The Oscars Goes To… Mad Max

 

#Najlepszy montaż dźwięku

Gwiezd­ne Woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mocy, Mat­thew Wood, David Acord
Mad Max: Na dro­dze gnie­wu, Mark A. Man­gi­ni, David Whi­te
Mar­sja­nin, Oli­ver Tar­ney
“Sica­rio”, Alan Robert Mur­ray
“Zja­wa”, Mar­tín Her­nán­dez, Lon Ben­der

And The Oscars Goes To… Gwiezd­ne Woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mocy

 

#Najlepsza scenografia

“Dziew­czy­na z por­tre­tu”, Eve Ste­wart, Micha­el Stan­dish
Mad Max: Na dro­dze gnie­wu, Colin Gib­son, Lisa Thomp­son
Mar­sja­nin, Arthur Max, Celia Bobak
“Most szpie­gów”, Bern­hard Hen­rich, Adam Stoc­khau­sen, Rena DeAn­ge­lo
“Zja­wa”, Jack Fisk, Hamish Pur­dy

And The Oscars Goes To… Mar­sja­nin

 

#Najlepsze kostiumy

“Carol”, San­dy Powell
“Dziew­czy­na z por­tre­tu”, Paco Del­ga­do
“Kop­ciu­szek”, San­dy Powell
Mad Max: Na dro­dze gnie­wu, Jen­ny Beavan
“Zja­wa”, Jacqu­eli­ne West

And The Oscars Goes To… Zja­wa

 

#Najlepsze zdjęcia

“Carol”, Edward Lach­man
Mad Max: Na dro­dze gnie­wu, John Seale
“Nie­na­wist­na ósem­ka”, Robert Richard­son
“Sica­rio”, Roger Deakins
“Zja­wa”, Emma­nu­el Lubez­ki

And The Oscars Goes To… Zja­wa

 

#Najlepszy długometrażowy film animowany

“Ano­ma­li­sa”, Rosa Tran, Char­lie Kauf­man, Duke John­son
“Bara­nek Shaun”, Richard Sta­rzak, Mark Bur­ton
“Chło­piec i świat”, Alê Abreu
“Mar­nie. Przy­ja­ciół­ka ze snów”, Yoshia­ki Nishi­mu­ra, Hiro­ma­sa Yone­bay­ashi
“W gło­wie się nie mie­ści”, Jonas Rive­ra, Pete Docter

And The Oscars Goes To… W gło­wie się nie mie­ści

A to widziałeś?