popKULTURA

PigOut’owe typy Oscarowe 2016

28/02/2016

Ten week­end stoi pod zna­kiem Osca­rów. W nocy z nie­dzieli na ponie­dzia­łek odbę­dzie się 88. cere­mo­nia wrę­cze­nia naj­bar­dziej pożą­da­nych nagród w fil­mo­wym biz­ne­sie, z któ­rej dowiemy się przy­naj­mniej dwóch rze­czy. Po pierw­sze, czy czar­no­skó­rzy akto­rzy fak­tycz­nie obra­zili się na amen i soli­dar­nie oleją galę? I po dru­gie, czy Leonardo DiCa­prio po raz piąty wróci do domu z pustymi rękami? Na pierw­szy rzut oka może się wyda­wać, że to nie­ludz­kie tak cią­gle go pomi­jać, ale kto czy­tał wczo­raj­szy wpis z “25-cioma około Osca­ro­wymi cie­ka­wost­kami KLIK!”, ten wie, że Leo to pikuś przy takim Joh­nie Wil­liam­sie, który był nomi­no­wany aż 49 razy, a uzbie­rał tylko 5 sta­tu­etek. Wiem, wiem “tylko” brzmi tro­chę non­sza­lancko, zwłasz­cza że więk­szość hol­ly­wo­odz­kich karier zaczyna i koń­czy się na zmy­waku, a zdo­by­cie choćby nomi­na­cji pozo­staje w sfe­rze mokrego snu, ale spójrz­cie na to od rugiej strony. Gość 43 razy wra­cał z niczym ( w nie­dziele kolejne podej­ście). To dopiero trau­ma­tyczne prze­ży­cie. 

W tym wpi­sie prze­je­dziemy się kolejno po wszyst­kich nomi­na­cjach, a pod każdą będę zarzu­cał swój typ, a w zasa­dzie nawet dwa. Ten pierw­szy (ozna­czony, jako And The Oscar Goest To…) to będzie ocena szans poszcze­gól­nych nomi­no­wa­nych z punktu widze­nia Aka­de­mii, bo chyba każdy zdaje sobie sprawę, że wybory nie są szcze­gól­nie obiek­tywne #poli­tyka #mar­ke­ting #biz­nes. Drugi typ to moja pry­watna opi­nia, kto według mnie fak­tycz­nie zasłu­żył na wygraną. Obej­rza­łem więk­szość fil­mów z naj­waż­niej­szych kate­go­rii, więc czuję się na siłach do takiej zabawy. Wy też może­cie się pod­łą­czyć. Pisz­cie w koman­ta­rzu kogo obsta­wia­cie, a żeby to miało sens, obsta­cie przy­naj­mniej “wileką piątkę”, czyli naj­lep­szy film, sce­na­riusz, reży­sera, aktorkę i aktora pierw­szo­pla­no­wego. Jeśli ktoś się czuję na siłach, może strze­lać dalej. 1 tra­fie­nie = 1 punkt. Do wygra­nia sza­cu­nek i splen­dor. Ja zaczy­nam.


#Naj­lep­szy Film

“Most Szpie­gów“
Mad Max: Fury Road
“Zjawa“
“The Big Short“
“Bro­oklyn“
“Pokój“
Mar­sja­nin
“Spo­tli­ght“

Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… “Zjawa“

Typ PigOut’a: Gdyby życie było spra­wie­dliwe, sta­tu­etkę bez wąt­pie­nia zgar­nąłby “Mad Max”. Nie­stety ude­rza on w takie kli­maty, że żaden sza­nu­jący się kry­tyk, nie przy­zna publicz­nie swo­jej sym­pa­tii do tego filmu, w zasa­dzie możemy od razu go wykre­ślić. Odrzu­camy też “Bro­oklyn”, “Pokój” i “Spo­tli­ght”, które ską­piąc na mar­ke­ting, nie zro­biły odpo­wied­niego szumu. “Most Szpie­gów” i “The Big Short” są tak nudne, że mało kto w ogóle obej­rzał je do końca. Oba miały nie­złą obsadę, ale koniec koń­ców roz­cza­ro­wały. W grze pozo­staje “Mar­sja­nin” (miał dobry hype) i “Zjawa”. Aka­de­mia słusz­nie uzna, że “Mar­sja­nin” jest zbyt hehesz­kowy i sta­tu­etka powę­druje do “Zjawy”. W zasa­dzie mogę to zaak­cep­to­wać, cho­ciaż film jest rów­nie absur­dalny, co “Mad Max”, więc nie­po­trzebne te ściemy o “ambit­niej­szym kinie”. 

 

#Naj­lep­szy reży­ser

Adam McKay “Big Short“
Geo­rge Mil­ler “Mad Max: Na dro­dze gniewu“
Lenny Abra­ham­son “Pokój“
Tom McCar­thy “Spo­tli­ght“
Ale­jan­dro Gon­zález Iñár­ritu “Zjawa“

Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… “Zjawa“

Typ PigOut’a: Stan­dar­dowo trzy­mam kciuki za “Mad Maxa”, ale jestem na 100% pewien, że Aka­de­mia drugi raz z zrzędu nagro­dzi Ale­jan­dro Gon­zález Iñár­ritu. Uza­sad­nie­nie iden­tyczne jak w kate­go­rii “naj­lep­szy film”.

 

#Naj­lep­szy aktor pierw­szo­pla­nowy

Matt Damon “Mar­sja­nin“
Leonardo DiCa­prio “Zjawa“
Eddie Red­mayne “Dziew­czyna z por­tretu“
Bryan Cran­ston “Trumbo“
Michael Fass­ben­der Steve Jobs

Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… Leonardo DiCa­prio

Typ PigOut’a: Tak jak mam wielką sym­pa­tię do Leosia i mu kibi­cuje, żeby w końcu wygrał, tak na iro­nię, według mnie w tym roku nie zasłu­żył. Faj­nie, że zapu­ścił brodę, wsko­czył do prze­rę­bla, zjadł surową rybę i zro­bił sobie śpi­wo­rek z konia, ale bit­ches ple­ase!, nie mylmy poświę­ce­nia z aktor­stwem. Aktor­sko zaorał Michael Fass­ben­der w “Job­sie”. Film skrę­cony w 3 pomiesz­cze­niach i cały cię­żar spadł na Fass­ben­dera, który musiał zagrać radość, wkurw, focha, empa­tię i  para­noję. I co naj­lep­sze, wyszedł z tego star­cia zwy­cię­sko. Dla mnie wygrywa, ale patrząć, że “Steve Jobs” został odgór­nie zlany na wszyst­kich pomniej­szych galach, tym bar­dziej na Osca­rach nie ma szans. Aka­de­mia będzie wybie­rała mię­dzy Leosiem i Eddim Red­may­nem. Da Leosiowi, bo pre­sja fanów sięga zenitu, a wybór uspra­wie­dli­wią fak­tem, że Eddie wygrał w zeszłym roku. A tak w ogóle to wszyst­kich nomi­no­wa­nych akto­rów zjadł na śnia­da­nie dzie­ciak z filmu “Pokój”. Oscar i rekord naj­młod­szego zwy­cięzcy za rolę pierw­szo­pla­nową powinny być jego. 

 

#Naj­lep­sza akto­raka pierw­szo­pla­nowa

Jen­ni­fer Law­rence “Joy“
Brie Lar­son “Pokój“
Cate Blan­chett “Carol“
Char­lotte Ram­pling “45 Years“
Saoirse Ronan “Bro­oklyn“Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… Jen­ni­fer Law­rence

Typ PigOut’a: W tej kate­go­rii mam pro­blem, bo żaden występ mnie nie powa­lił. Obsta­wiam, że Aka­de­mia poleci po nazwi­sku i wybie­rze mię­dzy Jen­ni­fer Law­rence i Cate Blan­chett. Z dwojga złego dał­bym Jen­ni­fer, bo “Joy” mniej mnie zmę­czył niż “Carol”.

 

#Naj­lep­szy aktor dru­go­pla­nowy

Chri­stian Bale “The Big Short“
Mark Ruf­falo “Spo­tli­ght“
Mark Rylance “Most szpie­gów“
Sylve­ster Stal­lone “Creed“
Tom Hardy “Zjawa“

Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… Sylve­ster Stal­lone

Typ PigOut’a: Nomi­na­cja dla Bale’a jest nie­po­ro­zu­mie­niem. On nie miał czego grać w “The Big Short”, po pro­stu się tam prze­wi­nął. Nagrodę dał­bym Mar­kowi Ruf­falo, ale mam prze­czu­cie, że Aka­de­mia uho­no­ruje Sylwka, a Złoty Glob jest tego naj­lep­szym zwia­stu­nem. Będzie to nagroda bar­dziej za cał­kosz­tał, bo w “Cre­edzie” dupy nie urwał, wręcz wypadł naj­sła­biej z całej stawki, ale who cares? Jestem za tym, żeby mu dać. Tyle lat zapew­nia nam roz­rywkę, a mimo to cią­gle obrzu­cają go zło­tymi mali­nami #nie­wdzięcz­nicy. Poza tym zagrał cho­rego na raka, a to trzeci, po holo­cau­ście i homo­sek­su­aliź­mie, naj­le­piej punk­to­wany motyw przed Aka­de­mię

 

#Naj­lep­sza aktorka dru­go­pla­nowa

Ali­cia Vikan­der “Dziew­czyna z por­tretu“
Rachel McA­dams “Spo­tli­ght“
Jen­ni­fer Jason Leigh “Nie­na­wistna Ósemka“
Kate Win­slet Steve Jobs
Rooney Mara “Carol“

Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… Kate Win­slet

Typ PigOut’a: Tutaj nie ma wąt­pli­wo­ści. Kate Win­slet poza­mia­tała w “Job­sie”, zosta­wia­jąc kon­ku­rentki daleko w tyle. Kate jest jak wino, im star­sza, tym lep­sza. Gdyby wygrali Leoś i Kate, byłby to fajny sma­czek dla fanów “Tita­nica”. Może i nie zmie­ścili się na jed­nej tra­twie ;), ale na sce­nie Osca­ro­wej miej­sca nie zabrak­nie.

 

#Naj­lep­szy sce­na­riusz ory­gi­nalny

“Ex Machina”, Alex Gar­land
“Most szpie­gów”, Ethan Coen, Matt Char­man, Joel Coen
“Spo­tli­ght”, Josh Sin­ger, Tom McCar­thy
“Stra­ight Outta Comp­ton”, Jona­than Her­man, Andrea Ber­loff
“W gło­wie się nie mie­ści”, Meg LeFauve, Pete Docter, Josh Cooley

Typy Oskarowe 2015

And The Oscar Goes To… Ex Machina

Typ PigOut’a: Waha­łem się pomię­dzy “Ex Machiną” a “W gło­wie się nie mie­ście”, ale osta­tecz­nie sta­wiam na “Ex”.

 

#Naj­lep­szy sce­na­riusz adap­to­wany

“Big Short”, Char­les Ran­dolph, Adam McKay
“Bro­oklyn”, Nick Hornby
“Carol”, Phyl­lis Nagy
Mar­sja­nin, Drew God­dard
“Pokój”, Emma Dono­ghue

Typy Oskarowe 2015

And The Oscars Goes To… Mar­sja­nin

Typ PigOut’a: Ja rów­nież obsta­wiam “Mar­sja­nina”. Film wyko­pał książkę na szczyt listy best­sel­le­rów, więc możemy uznać to za jakąś prze­słankę.

 

#Naj­lep­sze efekty spe­cjalne

“Ex Machina“
“Gwiezdne wojny: Prze­bu­dze­nie Mocy“
“Mad Max: Na dro­dze gniewu“
Mar­sja­nin
“Zjawa“

And The Oscars Goes To… Gwiezdne Wojny: Prze­bu­dze­nie Mocy

Typ PigOut’a: Tu nie ma o czym gadać, Oscara zgar­niają “Gwiezdne Wojny”.

Typy Oskarowe 2015

 

#Naj­lep­sza pio­senka

“Manta Ray” z filmu “Ginący świat”, wyk. J. Ralph & Antony
“Sim­ple Song #3″ z filmu “Mło­dość”, wyk. Sumi Jo
“Ear­ned It” z filmu “Pięć­dzie­siąt twa­rzy Greya”, wyk. The Weeknd
“Til It Hap­pens to You” z filmu “Pole walki”, wyk. Lady Gaga
“Writing’s on the Wall” z filmu “Spec­tre”, wyk. Sam Smith

 And The Oscars Goes To… “Spec­tre” Sam Smith

Typ PigOut’a: Po pierw­sze bra­kuje kawałka “See You Again” z “Szyb­kich i wście­kłych 7. To był mój fawo­ryt.  Jeśli muszę wybie­rać z tego, co zostało, wstyd się przy­znać, ale naj­bar­dziej podoba mi się kawa­łek z “50 twa­rzy Greya” (Gust muzyczny stra­ci­łem zaraz po matu­rze), nie­mniej jestem pewien, że Aka­de­mia wybie­rze kastrata z pio­senką do naj­now­szego Bonda.

Typy Oskarowe 2015

 

Prze­cho­dzimy do mniej istot­nych nomi­na­cji, więc wybacz­cie, ale daruję sobie komen­ta­rze i zdję­cia. Idę na czuja, bez zbęd­nego prze­dłu­ża­nia.

 

#Naj­lep­szy mon­taż

“Big Short”, Hank Cor­win
Gwiezdne wojny: Prze­bu­dze­nie Mocy, Mary Jo Mar­key, Mary­ann Bran­don
Mad Max: Na dro­dze gniewu, Mar­ga­ret Sixel
“Spo­tli­ght”, Tom McAr­dle
“Zjawa”, Ste­phen Mir­rione

And The Oscars Goes To… Gwiezdne Wojny: Prze­bu­dze­nie Mocy

 

#Naj­lep­szy film nie­an­glo­ję­zyczny

“Kri­gen”, Tobias Lin­dholm
“Mustang”, Deniz Gamze Ergüven
“Syn Szawła”, László Nemes
“Theeb”, Naji Abu Nowar
“W obję­ciach węża”, Ciro Guerra

And The Oscars Goes To… Syn Szwała

 

#Naj­lep­szy peł­no­me­tra­żowy film doku­men­talny

“Amy”, Asif Kapa­dia, James Gay-Rees
“Scena ciszy”, Signe Byrge Søren­sen, Joshua Oppen­he­imer
“W kra­inie kar­teli”, Tom Yel­lin, Mat­thew Heine­man
“What Hap­pe­ned, Miss Simone?”, Amy Hobby, Justin Wil­kes, Liz Gar­bus
“Win­ter on Fire”, Den Tol­mor, Evgeny Afi­ne­evsky

And The Oscars Goes To… Amy

 

#Naj­lep­szy krót­ko­me­tra­żowy film aktor­ski

“Alles wird gut”, Patrick Vol­l­rath
“Ave Maria”, Éric Dupont, Basil Kha­lil
“Day One”, Henry Hughes
“Shok”, Jamie Dono­ughue
“Stut­te­rer”, Ben­ja­min Cle­ary

And The Oscars Goes To… Day One

 

#Naj­lep­szy krót­ko­me­tra­żowy film doku­men­talny

“A Girl in the River: The Price of For­gi­ve­ness”, Shar­meen Obaid-Chinoy
“Body Team 12″, David Darg, Bryn Mooser
“Chau, Bey­ond the Lines”, Court­ney Marsh, Jerry Franck
“Claude Lan­zmann: Spec­tres of the Shoah”, Adam Ben­zine
“Last Day of Fre­edom”, Dee Hibbert-Jones, Nomi Tali­sman

And The Oscars Goes To… A Girl in the River: The Price of For­gi­ve­ness

 

#Naj­lep­szy krót­ko­me­tra­żowy film ani­mo­wany

“Nie możemy żyć bez kosmosu”, Kon­stan­tin Bron­zit
“Niedź­wie­dzia opo­wieść”, Pato Escala Pie­rart, Gabriel Oso­rio Var­gas
“Pro­lo­gue”, Imo­gen Sut­ton, Richard Wil­liams
“Sanjay’s Super Team”, Nicole Para­dis Grin­dle, San­jay Patel
“World of Tomor­row”, Don Hertz­feldt

And The Oscars Goes To… Niedź­wie­dzia opo­wieść

 

#Naj­lep­sza cha­rak­te­ry­za­cja

Mad Max: Na dro­dze gniewu
“Stu­la­tek, który wysko­czył przez okno i znik­nął“
“Zjawa“

And The Oscars Goes To… Mad Max. P.S. Co tu kuźwa robi “Stu­la­tek”, skoro to film z 2013?

 

#Naj­lep­sza muzyka ory­gi­nalna

“Carol”, Car­ter Bur­well
Gwiezdne wojny: Prze­bu­dze­nie Mocy, John Wil­liams
“Most szpie­gów”, Tho­mas New­man
“Nie­na­wistna ósemka”, Ennio Mor­ri­cone
“Sica­rio”, Jóhann Jóhan­ns­son

And The Oscars Goes To… Nie­na­wistna ósemka

 

#Naj­lep­szy dźwięk

Gwiezdne wojny: Prze­bu­dze­nie Mocy, Chri­sto­pher Sca­ra­bo­sio, Stu­art Wil­son
Mad Max: Na dro­dze gniewu, Chris Jen­kins, Ben Osmo, Gregg Rudloff
Mar­sja­nin, Mark Tay­lor, Mac Ruth, Paul Mas­sey
“Most szpie­gów”, Gary Ryd­strom, Drew Kunin, Andy Nel­son
“Zjawa”, Frank A. Mon­taño, Jon Tay­lor, Randy Thom, Chris Duester­diek

And The Oscars Goes To… Mad Max

 

#Naj­lep­szy mon­taż dźwięku

Gwiezdne Wojny: Prze­bu­dze­nie Mocy, Mat­thew Wood, David Acord
Mad Max: Na dro­dze gniewu, Mark A. Man­gini, David White
Mar­sja­nin, Oli­ver Tar­ney
“Sica­rio”, Alan Robert Mur­ray
“Zjawa”, Mar­tín Her­nán­dez, Lon Ben­der

And The Oscars Goes To… Gwiezdne Wojny: Prze­bu­dze­nie Mocy

 

#Naj­lep­sza sce­no­gra­fia

“Dziew­czyna z por­tretu”, Eve Ste­wart, Michael Stan­dish
Mad Max: Na dro­dze gniewu, Colin Gib­son, Lisa Thomp­son
Mar­sja­nin, Arthur Max, Celia Bobak
“Most szpie­gów”, Bern­hard Hen­rich, Adam Stoc­khau­sen, Rena DeAn­gelo
“Zjawa”, Jack Fisk, Hamish Purdy

And The Oscars Goes To… Mar­sja­nin

 

#Naj­lep­sze kostiumy

“Carol”, Sandy Powell
“Dziew­czyna z por­tretu”, Paco Del­gado
“Kop­ciu­szek”, Sandy Powell
Mad Max: Na dro­dze gniewu, Jenny Beavan
“Zjawa”, Jacqu­eline West

And The Oscars Goes To… Zjawa

 

#Naj­lep­sze zdję­cia

“Carol”, Edward Lach­man
Mad Max: Na dro­dze gniewu, John Seale
“Nie­na­wistna ósemka”, Robert Richard­son
“Sica­rio”, Roger Deakins
“Zjawa”, Emma­nuel Lubezki

And The Oscars Goes To… Zjawa

 

#Naj­lep­szy dłu­go­me­tra­żowy film ani­mo­wany

“Ano­ma­lisa”, Rosa Tran, Char­lie Kauf­man, Duke John­son
“Bara­nek Shaun”, Richard Sta­rzak, Mark Bur­ton
“Chło­piec i świat”, Alê Abreu
“Mar­nie. Przy­ja­ciółka ze snów”, Yoshiaki Nishi­mura, Hiro­masa Yone­bay­ashi
“W gło­wie się nie mie­ści”, Jonas Rivera, Pete Docter

And The Oscars Goes To… W gło­wie się nie mie­ści

A to widziałeś?