popKULTURA

Filmowe hity i wtopy 2015

28/12/2015

W lip­cu bawi­łem się na fejs­bu­ku we wróż­bi­tę Macie­ja i rzu­ci­łem pro­gno­zę, według któ­rej 2015 rok będzie rekor­do­wy pod wzglę­dem przy­cho­dów kino­wych i to mimo pój­ścia przez twór­ców po linii naj­mniej­sze­go opo­ru, czy­li zasy­pa­nia nas nie­mal samy­mi sequ­ela­mi.

 

23 lip­ca 2015 on PigO­ut Posted by

Jeśli ktoś tak jak ja żyje złu­dze­niem, że Hol­ly­wo­od umie­ra, powiem tyle, jako­ścio­wo fak­tycz­nie, ale hajs zga­dza się…


Z per­spek­ty­wy widza tro­chę sła­bo, że ory­gi­nal­nych sce­na­riu­szy jest jak na lekar­stwo, jed­nak rachu­nek eko­no­micz­ny pod­po­wia­da, że tak się lepiej kal­ku­lu­je. Z fil­ma­mi jak z pio­sen­ka­mi, naj­bar­dziej podo­ba­ją nam się te, któ­re już zna­my. W mojej opi­nii 5 fil­mów mia­ło szan­sę na prze­bi­cie się przez psy­cho­lo­gicz­ną barie­rę miliar­da i tym samym usta­no­wić nowy rekord. Do tej pory naj­lep­szy wynik padł w 2012 roku, kie­dy aż 4 pro­duk­cje wykrę­ci­ły 10-cyfro­wy przy­chód — Aven­gers, Sky­fall, The Dark Kni­ght Rises i Hob­bit. Co do licz­by miliar­de­rów mia­łem rację — jest ich 5. Nie tra­fi­łem za to w 100% z tytu­ła­mi. Spraw­dzi­ło się w przy­pad­ku Szyb­kich i Wście­kłych 7, Aven­gers: Czas Ultro­na, Juras­sic World i Star Wars: Prze­bu­dze­nie Mocy. Prze­strze­li­łem z Mad Mak­sem: Na Dro­dze Gnie­wu (“mar­ne” 376 milio­nów i dopie­ro 19. miej­sce) i dru­gim, kory­gu­ją­cym typem, czy­li naj­now­szym Bon­dem: Spec­tre (850 milio­nów #soc­lo­se). Pią­tym miliar­de­rem oka­za­ły się Minion­ki, co jak dla mnie jest spo­rym zasko­cze­niem. Wie­dzia­łem, że Minion­ki są na topie i dzie­cia­ki za nimi sza­le­ją, ale nie spo­dzie­wa­łem się, że aż na taką ska­lę.
Poni­żej peł­ne zesta­wie­nia 10 hicio­rów i 10 wtop 2015 roku. Oczy­wi­ście ran­king jest nie­obiek­tyw­ny i bie­rze pod uwa­gę tyl­ko przy­cho­dy z bile­tów, a jak wia­do­mo, to nie zawsze jest jed­no­znacz­ne z jako­ścią.

 

 

 

 

Top 10 — Hity

 

 

 

 
#10 Mar­sja­nin

Budżet: 108 mln $
Zaro­bił: 593,9 mln $
Na czy­sto: 485,9 mln $ 

Moją rec­kę Mar­sja­ni­na znaj­dzie­cie tu klik!

 
#9 Igrzy­ska śmier­ci: Koso­głos. Część 2

Budżet: 160 mln $
Zaro­bił: 616,8 mln $
Na czy­sto: 456,8 mln $

Igrzy­ska nie były nawet tak złe, jak się spo­dzie­wa­łem po książ­ce, mimo wszyst­ko cie­szę się, że to już koniec. Mam nadzie­ję, że nie będzie kolej­nych czę­ści, np. z punk­tu widze­nia pre­zy­den­ta Sno­w’a.

 
#8 Mis­sion: Impos­si­ble — Rogue Nation

Budżet: 150 mln $
Zaro­bił: 682,3 mln $
Na czy­sto: 532,3 mln $

Czy­li ludzie wciąż lubią patrzeć na bie­ga­ją­ce­go Toma Cru­ise­’a. Tak, on w każ­dym fil­mie robi przy­naj­mniej jeden sprint.

 
#7 Spec­tre

Budżet: 245 mln $
Zaro­bił: 850,1 mln $
Na czy­sto: 605,1 mln $

Rec­ka tu klik!

 
#6 W gło­wie się nie mie­ści (Insi­de Out)

Budżet: 175 mln $
Zaro­bił: 851,6 mln $
Na czy­sto: 676,6 mln $

Pixar jak zwy­kle w for­mie.

 
#5 Gwiezd­ne Woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mocy

Budżet: 200 mln $ (nie­ofi­cjal­ne źró­dła)
Zaro­bił: 1,090 mld $
Na czy­sto: 890 mln $

Rec­ka peł­na spo­ile­rów tu klik!

 
#4 Minion­ki

Budżet: 74 mln $
Zaro­bił: 1,157 mld $
Na czy­sto: 1,083 mld $

Minion­ki to praw­dzi­wa żyła zło­ta.

 
#3 Aven­gers: Czas Ultro­na

Budżet: 250 mln $
Zaro­bił: 1,405 mld $
Na czy­sto: 1,155 mld $

Jakimś cudem Cza­su Ultro­na wciąż nie widzia­łem. Nie­któ­rzy twier­dzą, że nicze­go nie stra­ci­łem.

 
#2 Szyb­cy i Wście­kli 7

Budżet: 190 mln $
Zaro­bił: 1,515 mld $
Na czy­sto: 1,325 mld $

Rec­ka tu klik!

 
#1 Juras­sic World

Budżet: 150 mln $
Zaro­bił: 1,669 mld $
Na czy­sto: 1,519 mld $

Tyy­y­y­le osób dało się nabrać na ten paź­dzierz!

 

 

 

Top 10 — Kla­py

 

 

 

 
#10 Ste­ve Jobs

Budżet: 30 mln $
Zaro­bił: 25,5 mln $
Pod kre­ską: ‑4,5 mln $

Rec­ka tu klik!

 
#9 Wita­my na Hawa­jach (Alo­ha)

Budżet: 37 mln $
Zaro­bił: 26,3 mln $
Pod kre­ską: ‑10,7 mln $

Nie widzia­łem i nie chcę zoba­czyć. Aler­gia na Bra­dley­’a, zwłasz­cza w kon­fi­gu­ra­cji Bra­dley + Jen­ni­fer Law­ren­ce.

 
#8 Bez­wstyd­ny Mort­de­cai

Budżet: 60 mln $
Zaro­bił: 47,3 mln $
Pod kre­ską: ‑12,7 mln $

Ostat­nio John­ny Depp został uzna­ny naj­bar­dziej prze­pła­co­nym akto­rem świa­ta i fak­tycz­nie coś w tym jest. Jego meta­mor­fo­zy od pew­ne­go cza­su zaczę­ły być nud­ne, ale za każ­dą woła mini­mum 30 baniek $.

 
#7 Klucz do wiecz­no­ści

Budżet: 26 mln $
Zaro­bił: 12,3 mln $
Pod kre­ską: ‑13,7 mln $

Rec­ka tu klik!

 
#6 Heist

Budżet: 22 mln $
Zaro­bił: 2,5 mln $
Pod kre­ską: ‑19,5 mln $

Chy­ba naj­więk­sza wto­pa w karie­rze De Niro.

 
#5 Nie­do­koń­czo­ny inte­res

Budżet: 35 mln $
Zaro­bił: 14,4 mln $
Pod kre­ską: ‑20,6 mln $

A mia­łem to obej­rzeć. Aż tak złe?

 
#4 Pio­truś: Wypra­wa do Niby­lan­dii

Budżet: 150 mln $
Zaro­bił: 126,5 mln $
Pod kre­ską: ‑23,5 mln $

Nawet Hugh Jack­man nie pomógł.

 
#3 Gun­man: Odku­pie­nie

Budżet: 40 mln$
Zaro­bił: 10,7 mln $
Pod kre­ską: ‑29,3 mln $

Wycho­dzi na to, że ludzie nie tęsk­ni­li za Seanem Pen­nem.

 
#2 Child 44

Budżet: 50 mln $
Zaro­bił: 13 mln $
Pod kre­ską: ‑37 mln $

Ale żeby tyl­ko 13 baniek przy takim mar­ke­tin­gu i obsa­dzie?

 
#1 Haker

Budżet: 70 mln $
Zaro­bił: 19,6 mln $
Pod kre­ską: ‑50,4 mln $

Gene­ral­nie lubię fil­my Micha­ela Man­na, ale “Haker” napraw­dę ssie. Nie dotrwa­łem do koń­ca.

A to widziałeś?