popKULTURA

Filmowe hity i wtopy 2015

28/12/2015

W lipcu bawi­łem się na fejs­buku we wróż­bitę Macieja i rzu­ci­łem pro­gnozę, według któ­rej 2015 rok będzie rekor­dowy pod wzglę­dem przy­cho­dów kino­wych i to mimo pój­ścia przez twór­ców po linii naj­mniej­szego oporu, czyli zasy­pa­nia nas nie­mal samymi sequ­elami.

 

23 lipca 2015 on PigOut Posted by

Jeśli ktoś tak jak ja żyje złu­dze­niem, że Hol­ly­wood umiera, powiem tyle, jako­ściowo fak­tycz­nie, ale hajs zga­dza się…


Z per­spek­tywy widza tro­chę słabo, że ory­gi­nal­nych sce­na­riu­szy jest jak na lekar­stwo, jed­nak rachu­nek eko­no­miczny pod­po­wiada, że tak się lepiej kal­ku­luje. Z fil­mami jak z pio­sen­kami, naj­bar­dziej podo­bają nam się te, które już znamy. W mojej opi­nii 5 fil­mów miało szansę na prze­bi­cie się przez psy­cho­lo­giczną barierę miliarda i tym samym usta­no­wić nowy rekord. Do tej pory naj­lep­szy wynik padł w 2012 roku, kiedy aż 4 pro­duk­cje wykrę­ciły 10-cyfrowy przy­chód — Aven­gers, Sky­fall, The Dark Kni­ght Rises i Hob­bit. Co do liczby miliar­de­rów mia­łem rację — jest ich 5. Nie tra­fi­łem za to w 100% z tytu­łami. Spraw­dziło się w przy­padku Szyb­kich i Wście­kłych 7, Aven­gers: Czas Ultrona, Juras­sic World i Star Wars: Prze­bu­dze­nie Mocy. Prze­strze­li­łem z Mad Mak­sem: Na Dro­dze Gniewu (“marne” 376 milio­nów i dopiero 19. miej­sce) i dru­gim, kory­gu­ją­cym typem, czyli naj­now­szym Bon­dem: Spec­tre (850 milio­nów #soc­lose). Pią­tym miliar­de­rem oka­zały się Minionki, co jak dla mnie jest spo­rym zasko­cze­niem. Wie­dzia­łem, że Minionki są na topie i dzie­ciaki za nimi sza­leją, ale nie spo­dzie­wa­łem się, że aż na taką skalę.
Poni­żej pełne zesta­wie­nia 10 hicio­rów i 10 wtop 2015 roku. Oczy­wi­ście ran­king jest nie­obiek­tywny i bie­rze pod uwagę tylko przy­chody z bile­tów, a jak wia­domo, to nie zawsze jest jed­no­znaczne z jako­ścią.

 

 

 

 

Top 10 — Hity

 

 

 

 
#10 Mar­sja­nin

Budżet: 108 mln $
Zaro­bił: 593,9 mln $
Na czy­sto: 485,9 mln $ 

Moją reckę Mar­sja­nina znaj­dzie­cie tu klik!

 
#9 Igrzy­ska śmierci: Koso­głos. Część 2

Budżet: 160 mln $
Zaro­bił: 616,8 mln $
Na czy­sto: 456,8 mln $

Igrzy­ska nie były nawet tak złe, jak się spo­dzie­wa­łem po książce, mimo wszystko cie­szę się, że to już koniec. Mam nadzieję, że nie będzie kolej­nych czę­ści, np. z punktu widze­nia pre­zy­denta Snow’a.

 
#8 Mis­sion: Impos­si­ble — Rogue Nation

Budżet: 150 mln $
Zaro­bił: 682,3 mln $
Na czy­sto: 532,3 mln $

Czyli ludzie wciąż lubią patrzeć na bie­ga­ją­cego Toma Cruise’a. Tak, on w każ­dym fil­mie robi przy­naj­mniej jeden sprint.

 
#7 Spec­tre

Budżet: 245 mln $
Zaro­bił: 850,1 mln $
Na czy­sto: 605,1 mln $

Recka tu klik!

 
#6 W gło­wie się nie mie­ści (Inside Out)

Budżet: 175 mln $
Zaro­bił: 851,6 mln $
Na czy­sto: 676,6 mln $

Pixar jak zwy­kle w for­mie.

 
#5 Gwiezdne Wojny: Prze­bu­dze­nie Mocy

Budżet: 200 mln $ (nie­ofi­cjalne źró­dła)
Zaro­bił: 1,090 mld $
Na czy­sto: 890 mln $

Recka pełna spo­ile­rów tu klik!

 
#4 Minionki

Budżet: 74 mln $
Zaro­bił: 1,157 mld $
Na czy­sto: 1,083 mld $

Minionki to praw­dziwa żyła złota.

 
#3 Aven­gers: Czas Ultrona

Budżet: 250 mln $
Zaro­bił: 1,405 mld $
Na czy­sto: 1,155 mld $

Jakimś cudem Czasu Ultrona wciąż nie widzia­łem. Nie­któ­rzy twier­dzą, że niczego nie stra­ci­łem.

 
#2 Szybcy i Wście­kli 7

Budżet: 190 mln $
Zaro­bił: 1,515 mld $
Na czy­sto: 1,325 mld $

Recka tu klik!

 
#1 Juras­sic World

Budżet: 150 mln $
Zaro­bił: 1,669 mld $
Na czy­sto: 1,519 mld $

Tyy­y­yle osób dało się nabrać na ten paź­dzierz!

 

 

 

Top 10 — Klapy

 

 

 

 
#10 Steve Jobs

Budżet: 30 mln $
Zaro­bił: 25,5 mln $
Pod kre­ską: –4,5 mln $

Recka tu klik!

 
#9 Witamy na Hawa­jach (Aloha)

Budżet: 37 mln $
Zaro­bił: 26,3 mln $
Pod kre­ską: –10,7 mln $

Nie widzia­łem i nie chcę zoba­czyć. Aler­gia na Bradley’a, zwłasz­cza w kon­fi­gu­ra­cji Bra­dley + Jen­ni­fer Law­rence.

 
#8 Bez­wstydny Mort­de­cai

Budżet: 60 mln $
Zaro­bił: 47,3 mln $
Pod kre­ską: –12,7 mln $

Ostat­nio Johnny Depp został uznany naj­bar­dziej prze­pła­co­nym akto­rem świata i fak­tycz­nie coś w tym jest. Jego meta­mor­fozy od pew­nego czasu zaczęły być nudne, ale za każdą woła mini­mum 30 baniek $.

 
#7 Klucz do wiecz­no­ści

Budżet: 26 mln $
Zaro­bił: 12,3 mln $
Pod kre­ską: –13,7 mln $

Recka tu klik!

 
#6 Heist

Budżet: 22 mln $
Zaro­bił: 2,5 mln $
Pod kre­ską: –19,5 mln $

Chyba naj­więk­sza wtopa w karie­rze De Niro.

 
#5 Nie­do­koń­czony inte­res

Budżet: 35 mln $
Zaro­bił: 14,4 mln $
Pod kre­ską: –20,6 mln $

A mia­łem to obej­rzeć. Aż tak złe?

 
#4 Pio­truś: Wyprawa do Niby­lan­dii

Budżet: 150 mln $
Zaro­bił: 126,5 mln $
Pod kre­ską: –23,5 mln $

Nawet Hugh Jack­man nie pomógł.

 
#3 Gun­man: Odku­pie­nie

Budżet: 40 mln$
Zaro­bił: 10,7 mln $
Pod kre­ską: –29,3 mln $

Wycho­dzi na to, że ludzie nie tęsk­nili za Seanem Pen­nem.

 
#2 Child 44

Budżet: 50 mln $
Zaro­bił: 13 mln $
Pod kre­ską: –37 mln $

Ale żeby tylko 13 baniek przy takim mar­ke­tingu i obsa­dzie?

 
#1 Haker

Budżet: 70 mln $
Zaro­bił: 19,6 mln $
Pod kre­ską: –50,4 mln $

Gene­ral­nie lubię filmy Micha­ela Manna, ale “Haker” naprawdę ssie. Nie dotrwa­łem do końca.

A to widziałeś?