Polityka prywatności

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści i pli­ków cookies
stro­ny inter­ne­to­wej www.pigout.pl

Niniej­sza Poli­ty­ka pry­wat­no­ści i pli­ków cookies stro­ny inter­ne­to­wej www.pigout.pl okre­śla zasa­dy ochro­ny i prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyko­rzy­sta­nia pli­ków cookies i innych technologii.

I. Defi­ni­cje

Na potrze­by niniej­szej poli­ty­ki pry­wat­no­ści przyj­mu­je się nastę­pu­ją­ce zna­cze­nie poniż­szych pojęć:

  1. Admi­ni­stra­tor Pigo­ut Media Piotr Knio­ła, ul. Rin­gel­blu­ma 240, 01–410 War­sza­wa, NIP 5581736448
  2. Stro­na inter­ne­to­wa — ser­wis dostęp­ny pod adre­sem www.pigout.pl
  3. Użyt­kow­nik — każ­dy pod­miot, któ­ry korzy­sta ze stro­ny internetowej.
  4. RODO — Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE.

II. Infor­ma­cje ogólne

1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Pigo­ut Media Piotr Knio­ła, ul. Rin­gel­blu­ma 240, 01–410 War­sza­wa, NIP 5581736448, pigoutbox@gmail.com.

2. Poda­nie danych oso­bo­wych jest zawsze dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne by dodać komen­tarz na blo­gu lub skon­tak­to­wać się Administratorem.

3. Dane prze­ka­zy­wa­ne są Admi­ni­stra­to­ro­wi poprzez odpo­wied­nie for­mu­la­rze umiesz­czo­ne na stro­nie lub w kore­spon­den­cji mailowej.

4. Dane oso­bo­we są gro­ma­dzo­ne z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią i odpo­wied­nio chro­nio­ne przed dostę­pem do nich przez oso­by do tego nieupoważnione.

5. Admi­ni­stra­tor zapew­nia pod­ję­cie wszel­kich środ­ków bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny danych oso­bo­wych wyma­ga­nych przez prze­pi­sy o ochro­nie danych oso­bo­wych oraz gwa­ran­tu­je zacho­wa­nie danych oso­bo­wych w poufności.

6. W związ­ku z prze­twa­rza­niem oso­bo­wych, Użyt­kow­ni­ko­wi przy­słu­gu­ją nastę­pu­ją­ce uprawnienia:

  • pra­wo do żąda­nia dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia przetwarzania,
  • pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec przetwarzania,
  • pra­wo do prze­no­sze­nia danych,
  • pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w okre­ślo­nym celu, jeże­li uprzed­nio wyra­zi­łeś taką zgodę,
  • pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go w związ­ku z prze­twa­rza­niem prze­ze mnie danych osobowych.

7. Powyż­sze upraw­nie­nia są reali­zo­wa­ne poprzez kon­takt z Admi­ni­stra­to­rem pod adre­sem pigoutbox@gmail.com

8. Gro­ma­dzo­ne dane oso­bo­we Admi­ni­stra­tor wyko­rzy­stu­je przede wszyst­kim w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go i bez­piecz­ne­go dzia­ła­nia stro­ny, a tak­że do celów sta­ty­stycz­nych i marketingowych.

III. Kon­takt e‑mailowy

1. Kon­tak­tu­jąc się z Admi­ni­stra­to­rem za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej zosta­je prze­ka­za­ny adres e‑mail nadaw­cy. Ponad­to, w tre­ści wia­do­mo­ści nadaw­ca może zawrzeć rów­nież inne dane oso­bo­we. Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w takim przy­pad­ku jest zgo­da wyni­ka­ją­ca z zaini­cjo­wa­nia kontaktu.

2. Dane oso­bo­we prze­ka­zy­wa­ne w ramach kon­tak­tu e‑mailowego prze­twa­rza­ne są wyłącz­nie w celu obsłu­gi kore­spon­den­cji. Jej treść może pod­le­gać archiwizacji.

IV. Komen­ta­rze

1. Doda­jąc komen­tarz na blo­gu, Użyt­kow­nik prze­ka­zu­je swo­je dane w zakre­sie imie­nia i nazwi­ska, adre­su e‑mail, adre­su stro­ny inter­ne­to­wej oraz tre­ści komen­ta­rza oraz adre­su IP. Dane są prze­twa­rza­ne wyłącz­nie w celu opu­bli­ko­wa­nia komentarza.

2. Dane zosta­ją zapi­sa­ne w bazie sys­te­mu Word­Press oraz Disqus. Dane w bazie sys­te­mu Word­Press są prze­cho­wy­wa­ne tak dłu­go jak ist­nie­je blog. Sys­tem Disqus usta­la spo­sób prze­twa­rza­nia danych bez­po­śred­nio z użytkownikami.

V. Logi serwera

1. Korzy­sta­nie ze stro­ny wią­że się z prze­sy­ła­niem zapy­tań do ser­we­ra, na któ­rym prze­cho­wy­wa­na jest stro­na. Każ­de zapy­ta­nie skie­ro­wa­ne do ser­we­ra zapi­sy­wa­ne jest w logach serwera.

2. Logi obej­mu­ją m.in. adres IP, datę i czas ser­we­ra, infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej i sys­te­mie ope­ra­cyj­nym. Logi zapi­sy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne są na serwerze.

3. Dane zapi­sa­ne w logach ser­we­ra nie są koja­rzo­ne z kon­kret­ny­mi oso­ba­mi korzy­sta­ją­cy­mi ze ser­wi­su i nie są wyko­rzy­sty­wa­ne w celu identyfikacji.

4. Logi ser­we­ra sta­no­wią wyłącz­nie mate­riał pomoc­ni­czy słu­żą­cy do admi­ni­stro­wa­nia stro­ną a ich zawar­tość nie jest ujaw­nia­na niko­mu poza oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do admi­ni­stro­wa­nia serwerem.

5. Dane na ser­we­rze są prze­cho­wy­wa­ne i prze­twa­rza­ne przez LH.pl Sp. z o.o.

VI. Pli­ki cookies

1. Cookies to nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­sto­we, prze­cho­wy­wa­ne na urzą­dze­niu koń­co­wym (np. kom­pu­te­rze, table­cie, smart­fo­nie), któ­re mogą być odczy­ty­wa­ne przez sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny stro­ny i skle­pu. Są one wyko­rzy­sty­wa­ne, aby zapew­nić m.in. jak naj­lep­sze funk­cjo­no­wa­nie stro­ny internetowej.

2. Pod­czas pierw­szej wizy­ty na stro­nie wyświe­tla­na jest infor­ma­cja na temat pli­ków cookies. Brak zgo­dy na ich wyko­rzy­sty­wa­nie zgod­nie z warun­ka­mi okre­ślo­ny­mi w niniej­szej poli­ty­ce pry­wat­no­ści może skut­ko­wać nie­pra­wi­dło­wo­ścia­mi w funk­cjo­no­wa­niu strony.

3. Zgo­dy na dostęp do pli­ków cookies Użyt­kow­nik udzie­la poprzez odpo­wied­nie usta­wie­nia uży­wa­nej przez sie­bie prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. Zgo­dę moż­na cof­nąć lub zmo­dy­fi­ko­wać poprzez odpo­wied­nie usta­wie­nia prze­glą­dar­ki lub sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go uży­wa­ne­go przez Użytkownika.

4. Cookies innych pod­mio­tów są wyko­rzy­sty­wa­ne na stro­nie przez:

5. Komen­ta­rze – komen­ta­rze obsłu­gu­je sys­tem Disqus. W tym zakre­sie uży­wa on swo­ich cookies.

6. Por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we – na stro­nie są zain­sta­lo­wa­ne wtycz­ki umoż­li­wia­ją­ce korzy­sta­nie z funk­cji spo­łecz­no­ścio­wych takich plat­form jak Face­bo­ok, Insta­gram i Youtu­be. Do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia wyko­rzy­stu­ją one pli­ki cookies.

7. Ana­li­zy i sta­ty­sty­ki – do śle­dze­nia sta­ty­styk moje stro­na ma wbu­do­wa­ny kod śle­dzą­cy Google Ana­li­tycs fir­my Google LLC, (ilość osób odwie­dza­ją­cych, rodzaj prze­glą­dar­ki, sys­tem ope­ra­cyj­ny odwie­dza­ją­ce­go, czas spę­dzo­ny na stro­nie, kody remar­ke­tin­go­we, itp.). Zebra­ne infor­ma­cje nie umoż­li­wia­ją iden­ty­fi­ka­cji użyt­kow­ni­ka i są anonimowe.

8. Face­bo­ok – na plat­for­mie Face­bo­ok Admi­ni­stra­tor może kie­ro­wać do Użyt­kow­ni­ków stro­ny rekla­my. Face­bo­ok może też uży­wać innych cookies.

9. Fil­my – na stro­nie mogą być są publi­ko­wa­ne fil­my pocho­dzą­ce z Youtu­be (Google LLC) lub Vimeo. Wyświe­tla­jąc je użyt­kow­nik zga­dza się, aby te plat­for­my wyko­rzy­sty­wa­ły swo­je cookies.

VII. Posta­no­wie­nia końcowe

1. W niniej­szym doku­men­cie mogą nastą­pić zmia­ny, na któ­re może wpły­nąć roz­wój tech­no­lo­gii inter­ne­to­wej, zmia­ny pra­wa w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych oraz roz­wój stro­ny inter­ne­to­wej. Wszel­kie zmia­ny będą komu­ni­ko­wa­ne Użyt­kow­ni­kom nie­zwłocz­nie i w spo­sób widocz­ny i zrozumiały.

2. Wszel­kie pyta­nia lub uwa­gi doty­czą­ce poli­ty­ki pry­wat­no­ści i pli­ków cookies pro­si­my kie­ro­wać na adres: pigoutbox@gmail.com

Brak komentarzy

Leave a Reply