Polityka prywatności

Poli­tyka pry­wat­no­ści i pli­ków cookies
strony inter­ne­to­wej www.pigout.pl

Niniej­sza Poli­tyka pry­wat­no­ści i pli­ków cookies strony inter­ne­to­wej www.pigout.pl okre­śla zasady ochrony i prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyko­rzy­sta­nia pli­ków cookies i innych technologii.

I. Defi­ni­cje

Na potrzeby niniej­szej poli­tyki pry­wat­no­ści przyj­muje się nastę­pu­jące zna­cze­nie poniż­szych pojęć:

  1. Admi­ni­stra­tor Pigout Media Piotr Knioła, ul. Rin­gel­bluma 2/40, 01–410 War­szawa, NIP 5581736448
  2. Strona inter­ne­towa — ser­wis dostępny pod adre­sem www.pigout.pl
  3. Użyt­kow­nik — każdy pod­miot, który korzy­sta ze strony internetowej.
  4. RODO — Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE.

II. Infor­ma­cje ogólne

1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Pigout Media Piotr Knioła, ul. Rin­gel­bluma 2/40, 01–410 War­szawa, NIP 5581736448, pigoutbox@gmail.com.

2. Poda­nie danych oso­bo­wych jest zawsze dobro­wolne, ale nie­zbędne by dodać komen­tarz na blogu lub skon­tak­to­wać się Administratorem.

3. Dane prze­ka­zy­wane są Admi­ni­stra­to­rowi poprzez odpo­wied­nie for­mu­la­rze umiesz­czone na stro­nie lub w kore­spon­den­cji mailowej.

4. Dane oso­bowe są gro­ma­dzone z nale­żytą sta­ran­no­ścią i odpo­wied­nio chro­nione przed dostę­pem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

5. Admi­ni­stra­tor zapew­nia pod­ję­cie wszel­kich środ­ków bez­pie­czeń­stwa i ochrony danych oso­bo­wych wyma­ga­nych przez prze­pisy o ochro­nie danych oso­bo­wych oraz gwa­ran­tuje zacho­wa­nie danych oso­bo­wych w poufności.

6. W związku z prze­twa­rza­niem oso­bo­wych, Użyt­kow­ni­kowi przy­słu­gują nastę­pu­jące uprawnienia:

  • prawo do żąda­nia dostępu do swo­ich danych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia przetwarzania,
  • prawo do wnie­sie­nia sprze­ciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do prze­no­sze­nia danych,
  • prawo do cof­nię­cia zgody na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w okre­ślo­nym celu, jeżeli uprzed­nio wyra­zi­łeś taką zgodę,
  • prawo do wnie­sie­nia skargi do organu nad­zor­czego w związku z prze­twa­rza­niem przeze mnie danych osobowych.

7. Powyż­sze upraw­nie­nia są reali­zo­wane poprzez kon­takt z Admi­ni­stra­to­rem pod adre­sem pigoutbox@gmail.com

8. Gro­ma­dzone dane oso­bowe Admi­ni­stra­tor wyko­rzy­stuje przede wszyst­kim w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­wego i bez­piecz­nego dzia­ła­nia strony, a także do celów sta­ty­stycz­nych i marketingowych.

III. Kon­takt e-mailowy

1. Kon­tak­tu­jąc się z Admi­ni­stra­to­rem za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej zostaje prze­ka­zany adres e-mail nadawcy. Ponadto, w tre­ści wia­do­mo­ści nadawca może zawrzeć rów­nież inne dane oso­bowe. Pod­stawą prawną prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w takim przy­padku jest zgoda wyni­ka­jąca z zaini­cjo­wa­nia kontaktu.

2. Dane oso­bowe prze­ka­zy­wane w ramach kon­taktu e-mailowego prze­twa­rzane są wyłącz­nie w celu obsługi kore­spon­den­cji. Jej treść może pod­le­gać archiwizacji.

IV. Komen­ta­rze

1. Doda­jąc komen­tarz na blogu, Użyt­kow­nik prze­ka­zuje swoje dane w zakre­sie imie­nia i nazwi­ska, adresu e-mail, adresu strony inter­ne­to­wej oraz tre­ści komen­ta­rza oraz adresu IP. Dane są prze­twa­rzane wyłącz­nie w celu opu­bli­ko­wa­nia komentarza.

2. Dane zostają zapi­sane w bazie sys­temu Word­Press oraz Disqus. Dane w bazie sys­temu Word­Press są prze­cho­wy­wane tak długo jak ist­nieje blog. Sys­tem Disqus ustala spo­sób prze­twa­rza­nia danych bez­po­śred­nio z użytkownikami.

V. Logi serwera

1. Korzy­sta­nie ze strony wiąże się z prze­sy­ła­niem zapy­tań do ser­wera, na któ­rym prze­cho­wy­wana jest strona. Każde zapy­ta­nie skie­ro­wane do ser­wera zapi­sy­wane jest w logach serwera.

2. Logi obej­mują m.in. adres IP, datę i czas ser­wera, infor­ma­cje o prze­glą­darce inter­ne­to­wej i sys­te­mie ope­ra­cyj­nym. Logi zapi­sy­wane i prze­cho­wy­wane są na serwerze.

3. Dane zapi­sane w logach ser­wera nie są koja­rzone z kon­kret­nymi oso­bami korzy­sta­ją­cymi ze ser­wisu i nie są wyko­rzy­sty­wane w celu identyfikacji.

4. Logi ser­wera sta­no­wią wyłącz­nie mate­riał pomoc­ni­czy słu­żący do admi­ni­stro­wa­nia stroną a ich zawar­tość nie jest ujaw­niana nikomu poza oso­bami upo­waż­nio­nymi do admi­ni­stro­wa­nia serwerem.

5. Dane na ser­we­rze są prze­cho­wy­wane i prze­twa­rzane przez LH.pl Sp. z o.o.

VI. Pliki cookies

1. Cookies to nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­stowe, prze­cho­wy­wane na urzą­dze­niu koń­co­wym (np. kom­pu­te­rze, table­cie, smart­fo­nie), które mogą być odczy­ty­wane przez sys­tem tele­in­for­ma­tyczny strony i sklepu. Są one wyko­rzy­sty­wane, aby zapew­nić m.in. jak naj­lep­sze funk­cjo­no­wa­nie strony internetowej.

2. Pod­czas pierw­szej wizyty na stro­nie wyświe­tlana jest infor­ma­cja na temat pli­ków cookies. Brak zgody na ich wyko­rzy­sty­wa­nie zgod­nie z warun­kami okre­ślo­nymi w niniej­szej poli­tyce pry­wat­no­ści może skut­ko­wać nie­pra­wi­dło­wo­ściami w funk­cjo­no­wa­niu strony.

3. Zgody na dostęp do pli­ków cookies Użyt­kow­nik udziela poprzez odpo­wied­nie usta­wie­nia uży­wa­nej przez sie­bie prze­glą­darki inter­ne­to­wej. Zgodę można cof­nąć lub zmo­dy­fi­ko­wać poprzez odpo­wied­nie usta­wie­nia prze­glą­darki lub sys­temu ope­ra­cyj­nego uży­wa­nego przez Użytkownika.

4. Cookies innych pod­mio­tów są wyko­rzy­sty­wane na stro­nie przez:

5. Komen­ta­rze – komen­ta­rze obsłu­guje sys­tem Disqus. W tym zakre­sie używa on swo­ich cookies.

6. Por­tale spo­łecz­no­ściowe – na stro­nie są zain­sta­lo­wane wtyczki umoż­li­wia­jące korzy­sta­nie z funk­cji spo­łecz­no­ścio­wych takich plat­form jak Face­book, Insta­gram i Youtube. Do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia wyko­rzy­stują one pliki cookies.

7. Ana­lizy i sta­ty­styki – do śle­dze­nia sta­ty­styk moje strona ma wbu­do­wany kod śle­dzący Google Ana­li­tycs firmy Google LLC, (ilość osób odwie­dza­ją­cych, rodzaj prze­glą­darki, sys­tem ope­ra­cyjny odwie­dza­ją­cego, czas spę­dzony na stro­nie, kody remar­ke­tin­gowe, itp.). Zebrane infor­ma­cje nie umoż­li­wiają iden­ty­fi­ka­cji użyt­kow­nika i są anonimowe.

8. Face­book – na plat­for­mie Face­book Admi­ni­stra­tor może kie­ro­wać do Użyt­kow­ni­ków strony reklamy. Face­book może też uży­wać innych cookies.

9. Filmy – na stro­nie mogą być są publi­ko­wane filmy pocho­dzące z Youtube (Google LLC) lub Vimeo. Wyświe­tla­jąc je użyt­kow­nik zga­dza się, aby te plat­formy wyko­rzy­sty­wały swoje cookies.

VII. Posta­no­wie­nia końcowe

1. W niniej­szym doku­men­cie mogą nastą­pić zmiany, na które może wpły­nąć roz­wój tech­no­lo­gii inter­ne­to­wej, zmiany prawa w zakre­sie ochrony danych oso­bo­wych oraz roz­wój strony inter­ne­to­wej. Wszel­kie zmiany będą komu­ni­ko­wane Użyt­kow­ni­kom nie­zwłocz­nie i w spo­sób widoczny i zrozumiały.

2. Wszel­kie pyta­nia lub uwagi doty­czące poli­tyki pry­wat­no­ści i pli­ków cookies pro­simy kie­ro­wać na adres: pigoutbox@gmail.com