Polityka prywatności

Strona pigout.pl zapi­suje pliki cookies na kom­pu­te­rach odwie­dza­ją­cych ją inter­nau­tów. Dzieje się tak ponie­waż pliki cookies:

pozwa­lają popra­wić szyb­kość dzia­ła­nia strony
umoż­li­wiają dzia­ła­nie nie­któ­rych funk­cjo­nal­no­ści na stro­nie
pozwa­lają gro­ma­dzić dane sta­ty­styczne
pozwa­lają gro­ma­dzić dane słu­żące wyświe­tla­niu reklam

Na swoje potrzeby sto­su­jemy pliki cookies tylko w trzech pierw­szych przy­pad­kach. Ponie­waż na pigout.pl nie wyświe­tlamy żad­nych reklam, rów­nież żadne infor­ma­cje na ten temat nie są zbie­rane przez pliki cookies.

Na pigout.pl korzy­stamy z usług inter­ne­to­wych firm trze­cich (Disquss, Face­ook, Twit­ter, Google+, itp.). Z tego powodu zapi­sy­wane są rów­nież pliki cookies nie­zwią­zane bez­po­śred­nio z naszą działalnością.

Aby wyłą­czyć lub ogra­ni­czyć dzia­ła­nie poli­ków cookies na swoim kom­pu­te­rze pro­simy zapo­znać się z infor­ma­cjami dostęp­nymi na witry­nie pro­du­centa uży­wa­nej przez Pań­stwa prze­glą­darki inter­ne­to­wej. Oto naj­po­pu­lar­niej­sze z nich: