Wtf is PigOut?

Według słow­nika idio­mów “pig out” ozna­cza roz­pa­sa­nie i obżar­stwo. W rze­czy­wi­sto­ści te słowa od kilku lat nabie­rają zupeł­nie nowego zna­cze­nia. PigOut to nie­skrę­po­wana radość i afir­ma­cja życia. PigOut to skłon­ność do prze­je­cha­nia kil­ku­set kilo­me­trów tylko po to, aby zjeść w ulu­bio­nej knaj­pie. PigOut to uwiel­bie­nie popkul­tury. Wieczna zajawka grami, fil­mami, książ­kami i muzyką. PigOut to miłość do podróży i pró­bo­wa­nia nowych rze­czy. PigOut to wszystko to, co daje fun.

Odfil­tru­jemy ściemę, odrzu­cimy tan­detę, oddzie­limy ziarna od plew, ponętne pie­przyki od chro­po­wa­tych czy­ra­ków. Zabie­rzemy Cię w podróż, zre­cen­zu­jemy filmy, gry, książki, nie­zdrowe żar­cie, gadżety i naoli­wione tyłki. Sko­men­tu­jemy wyda­rze­nia, omó­wimy trendy, zarzu­cimy sucha­rem, chla­śniemy wul­ga­rem.

 

Jeśli masz pyta­nia to napisz: pigoutbox@gmail.com

 

Kon­takt: pigoutbox@gmail.com

 

Pig icon made by Fre­epik from www.flaticon.com