Współpraca

Kon­takt pigoutbox@gmail.com

 

Współ­praca z PigO­utem jest moż­liwa na blogu, Face­bo­oku i na Insta­gra­mie. Jeżeli nie masz kon­kret­nego pomy­słu i spre­cy­zo­wa­nego planu dzia­ła­nia – don’t worry, wymy­ślimy coś wspól­nie. Tak, aby paso­wało do kon­cep­cji kam­pa­nii, ale co rów­nie ważne, aby było w stylu Pro­siaka. Moi czy­tel­nicy to sprytne bestie i każdy fałsz, reklamę zro­bioną “na siłę” wyczują na odle­głość.  Naj­faj­niej gdy­by­śmy nawią­zali dłu­go­fa­lowy zwią­zek 😉 ale jeśli masz ochotę na “przy­godę na jedną noc”  to nie mówię z góry NIE, poroz­ma­wiajmy 🙂  

Kim jestem?


Kole­siem z poko­le­nia, które musiało przejść 8 lat pod­sta­wówki i nie znało pytań matu­ral­nych na pół roku przed egza­mi­nem, czyli stary jak węgiel i oszczę­dzony przez gim­bazę. Od mniej wię­cej dekady rezy­duje w War­sza­wie, gdzie za dnia jestem przy­kład­nym kor­po­lud­kiem, a wie­czo­rami robię inter­nety. Naj­bar­dziej lubię week­endy, potrójne bur­gery, popkul­turę i podróże. I o tym wła­śnie piszę. Zaczy­na­łem jako młody gniewny, ale po dro­dze doszła Madzia (pra­wie żona), Chur­chill (pies) i Bren­do­nek (syn), więc obec­nie tek­sty ostre jak papryczka chili, prze­kła­dam porad­ni­kami w stylu: “Jak zmie­nić pie­lu­chę, gra­jąc rów­no­cze­śnie w Fifę?”. 

 

Kim są czy­tel­nicy PigO­uta?

62% kobitki, 38% faceci

52% w wieku 25–34

 

Sta­ty­styki (paź­dzier­nik 2018)

Insta­gram (KLIK) +6 700

Face­book (KLIK) +47 700

Grupa Głodni, Źli i Brzydcy (KLIK) +3 800

Blog (KLIK) 25 000 UU, +100 000 odsłon

 

Wybrani Klienci

 

 

Kon­takt pigoutbox@gmail.com

 

Pig icon made by Fre­epik from www.flaticon.com